Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه کارمند اداری بورد کریکت به کشور برنگشته اند

سه کارمند بخش اداری بورد کریکت افغانستان پس از پایان مسابقات جام جهانی ویست اندیز و بازگشت به کشور، برای درخواست پناهنده‌گی به لندن پایتخت بریتانیا رفتند و به کشور برنگشتند.

بورد کریکت افغانستان نیز تأیید می‌کند که سه کارمند بخش اداری این نهاد به کشور بر نگشته اند.

محمد فرید هوتک، سخنگوی بورد کریکت گفت: «سه کارمند کربکت بورد افغانستان در حین سفر با تیم کربکت زیر سن نزده سال به انگلستان ماندند و آنان همرای تیم نزده سال به کشور برنگشتند، اما بازیکنان به کشور برگشتند.»

شماری از مسوولان پیشین بورد کریکت افغانستان می‌گویند که چنین عملکرد های کارمندان این نهاد، حیثیت و نام افغانستان را در جهان آسیب جدی خواهد زد.

ابراهیم مومند، مسوول پیشین رسانه‎ های بورد کریکت در این مورد گفت: «این کار ها که تکرار شود، به کربکت بورد افغانستان به حیثیت افغانستان آسیب بزرگ است. یک ضربه‌ی جبران ناشدنی است، درست که ورزشکاران در کشور مشکل دارند، اما به این معنا نیست که از امکانات کربکت بورد دست به چنین کار می‌زنند، باید کربکت بورد در این مورد توجه جدی داشته باشد.»

از سویی هم، آگاهان کریکت در پیوند به بر نگشتن سه کارمند بخش اداری بورد کربکت افغانستان از پیامدهای آن در آینده چنین می‌گویند.

افتخار سمسور، آگاه کریکت، گفـت: «این کار باعث می‌شود که در آینده بعضی از کشور های دیگر نخواهند به آسانی به این ها ویزا بدهد و بورد کریکت باید جلو چنین کارها را بگیرد.»

سه کارمند اداری بورد کریکت به کشور برنگشته اند

شماری از مسوولان پیشین بورد کریکت افغانستان می‌گویند که چنین عملکرد های کارمندان این نهاد، حیثیت و نام افغانستان را در جهان آسیب جدی خواهد زد.

تصویر بندانگشتی

سه کارمند بخش اداری بورد کریکت افغانستان پس از پایان مسابقات جام جهانی ویست اندیز و بازگشت به کشور، برای درخواست پناهنده‌گی به لندن پایتخت بریتانیا رفتند و به کشور برنگشتند.

بورد کریکت افغانستان نیز تأیید می‌کند که سه کارمند بخش اداری این نهاد به کشور بر نگشته اند.

محمد فرید هوتک، سخنگوی بورد کریکت گفت: «سه کارمند کربکت بورد افغانستان در حین سفر با تیم کربکت زیر سن نزده سال به انگلستان ماندند و آنان همرای تیم نزده سال به کشور برنگشتند، اما بازیکنان به کشور برگشتند.»

شماری از مسوولان پیشین بورد کریکت افغانستان می‌گویند که چنین عملکرد های کارمندان این نهاد، حیثیت و نام افغانستان را در جهان آسیب جدی خواهد زد.

ابراهیم مومند، مسوول پیشین رسانه‎ های بورد کریکت در این مورد گفت: «این کار ها که تکرار شود، به کربکت بورد افغانستان به حیثیت افغانستان آسیب بزرگ است. یک ضربه‌ی جبران ناشدنی است، درست که ورزشکاران در کشور مشکل دارند، اما به این معنا نیست که از امکانات کربکت بورد دست به چنین کار می‌زنند، باید کربکت بورد در این مورد توجه جدی داشته باشد.»

از سویی هم، آگاهان کریکت در پیوند به بر نگشتن سه کارمند بخش اداری بورد کربکت افغانستان از پیامدهای آن در آینده چنین می‌گویند.

افتخار سمسور، آگاه کریکت، گفـت: «این کار باعث می‌شود که در آینده بعضی از کشور های دیگر نخواهند به آسانی به این ها ویزا بدهد و بورد کریکت باید جلو چنین کارها را بگیرد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره