Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی در بامیان

جشنواره دو روزه ورزش‌های زمستانی با شرکت پر رنگ ورزشکاران در رشته‌های گونه‌گون روز گذشته در بامیان آغاز شد.

در این جشنواره‌ ورزشی، ملی پوشان در پنج رشته ورزش‌های زمستانی، به ویژه اسکی و اسنوبوردینگ در برابر هم قرار گرفتند.

این چشنواره‌ ورزشی به همکاری اتحادیه ورزش‌های زمستانی و پشتیبانی کمیته ملی المپیک از بهر تقویت رشته‌های ورزش زمستانی، برگزار شده است.

اسدالله باتوری، رییس اتحادیه ورزش‌های زمستانی گفت: «این جشنواره سال‌های قبل حامی‌های ملی و بین المللی داشت، اشتراک کننده‌گان خارجی هم داشتیم، اما امسال اشتراک کننده خارجی نداریم.»

ورزشکاران از کابل، غزنی، بامیان و میدان وردگ در رقابت‌های ورزش‌های زمستانی برای کسب لقب قهرمانی برای دو روز رقابت می‌کنند.

ورزشکاران می‌گویند که نهادهای ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی از آنان پشتیبانی کنند.

اسدالله، عضو تیم کرلینگ گفت: «اگر حکومت به ما توجه کند، ما به موفقیت‌های بسیار بزرگ دست می‌‌یابیم و در جهان هم ریکارد ثبت خواهیم کرد.»

عرفان، عضو تیم کرلینگ گفت: «این بازی جدید است در افغانستان. امکانات نداریم، این میدان و سنگ‌های کرلینگ را از هزینه خود خریداری کردیم، لباس از هزینه خود ما است. باید ما حمایت شویم.»

مسوولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به منظور پشتیبانی، بررسی ورزش‌های زمستانی و برچیدن چالش‌های سد راه ورزشکاران که به بامیان سفر کرده اند می‌گویند که آنان تلاش دارند از ورزشکاران پشتیبانی کنند.

نظر محمد مطمین، رییس تربیت بدنی و سرپرست کمیته ملی المپیک گفت: «وسایل را که من دیدم بسیار ضعیف است و این مردم به دست خود ساخته اند. من تلاش می‌کنم که ورزش حمایت شود، ورزشکاران تشویق شوند و وسایل بهتری را در اختیار آنان قرار خواهیم داد.»

این جشنواره‌ ورزشی همچنان در دو بخش دیگر اسکی و اسنوبوردینگ امروز در بامیان ادامه یافت. در فرجام این رقابت‌ها، ورزشکاران برتر به تیم‌های گونه‌گون ورزش‌های زمستانی شناسایی و جذب خواهند شد.

برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی در بامیان

این چشنواره‌ ورزشی به همکاری اتحادیه ورزش‌های زمستانی و پشتیبانی کمیته ملی المپیک از بهر تقویت رشته‌های ورزش زمستانی، برگزار شده است.

تصویر بندانگشتی

جشنواره دو روزه ورزش‌های زمستانی با شرکت پر رنگ ورزشکاران در رشته‌های گونه‌گون روز گذشته در بامیان آغاز شد.

در این جشنواره‌ ورزشی، ملی پوشان در پنج رشته ورزش‌های زمستانی، به ویژه اسکی و اسنوبوردینگ در برابر هم قرار گرفتند.

این چشنواره‌ ورزشی به همکاری اتحادیه ورزش‌های زمستانی و پشتیبانی کمیته ملی المپیک از بهر تقویت رشته‌های ورزش زمستانی، برگزار شده است.

اسدالله باتوری، رییس اتحادیه ورزش‌های زمستانی گفت: «این جشنواره سال‌های قبل حامی‌های ملی و بین المللی داشت، اشتراک کننده‌گان خارجی هم داشتیم، اما امسال اشتراک کننده خارجی نداریم.»

ورزشکاران از کابل، غزنی، بامیان و میدان وردگ در رقابت‌های ورزش‌های زمستانی برای کسب لقب قهرمانی برای دو روز رقابت می‌کنند.

ورزشکاران می‌گویند که نهادهای ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی از آنان پشتیبانی کنند.

اسدالله، عضو تیم کرلینگ گفت: «اگر حکومت به ما توجه کند، ما به موفقیت‌های بسیار بزرگ دست می‌‌یابیم و در جهان هم ریکارد ثبت خواهیم کرد.»

عرفان، عضو تیم کرلینگ گفت: «این بازی جدید است در افغانستان. امکانات نداریم، این میدان و سنگ‌های کرلینگ را از هزینه خود خریداری کردیم، لباس از هزینه خود ما است. باید ما حمایت شویم.»

مسوولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به منظور پشتیبانی، بررسی ورزش‌های زمستانی و برچیدن چالش‌های سد راه ورزشکاران که به بامیان سفر کرده اند می‌گویند که آنان تلاش دارند از ورزشکاران پشتیبانی کنند.

نظر محمد مطمین، رییس تربیت بدنی و سرپرست کمیته ملی المپیک گفت: «وسایل را که من دیدم بسیار ضعیف است و این مردم به دست خود ساخته اند. من تلاش می‌کنم که ورزش حمایت شود، ورزشکاران تشویق شوند و وسایل بهتری را در اختیار آنان قرار خواهیم داد.»

این جشنواره‌ ورزشی همچنان در دو بخش دیگر اسکی و اسنوبوردینگ امروز در بامیان ادامه یافت. در فرجام این رقابت‌ها، ورزشکاران برتر به تیم‌های گونه‌گون ورزش‌های زمستانی شناسایی و جذب خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره