Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش دلبستگی دختران به ورزش یوگا در بلخ

دلبستگی دختران به ورزش یوگا در بلخ افزایش یافته‌است؛ چنان‌که هم‌اکنون ده‌‌ها دختر جوان در مزارشریف به این ورزش رو آورده‌اند.

آموزگاران یوگا می‌گویند که این ورزش از دوسال بدینسو در مزارشریف درمیان جوانان به ویژه در میان دختران جا باز کرده‌است. 

دخترانی که به این ورزش می‌پردازند، می‌گویند که ورزش یوگا برای‌ آنان آرامش روحی می‌‌دهد.

عسل سلحشور، یکی از این ورزشکاران گفت: «یوگا بسیار یک ورزش عالی است برای بلندبردن سطح اعتماد به‌نفس آدم. به‌ویژه در جامعه‌یی که ما زنده‌گی می‌کنیم و مردان به خانم‌ها دید بسته دارند و فکر می‌کنند که خانم‌ها باید فرمان بردار مردان باشند، اما این‌طور نیست.»  

فاطمه حسنی که از چندی بدینسو یوگا را آموزش می‌دهد، می‌گوید که مهارت‌های ورزش یوگا را به همکاری کنسل‌گری هند در مزارشریف آموخته‌است. 

فاطمه حسنی اکنون به بیست دختر یوگا آموزش می‌دهد: «از روزی‌که ورزش یوگا کرده‌ام خیلی تغییرات را در بدن خود حس می‌کنم؛ در جسم و در روح خود. من کاملأ در آرامش روحی رسیده‌ام.»

آرزو لشکری، یکی از ورزشکاران یوگا در مزارشریف می‌گوید که با شروع این ورزش تابوشکنی کرده‌است و با وجود مخالفت‌های زیاد حتا از سوی دوستانش به گروهی پیوسته‌است که دلبستگی دارند این ورزش را یاد بگیرند: «باید دختران هم ترقی کنند و کار کنند. اکنون نگاه مردم به زنان بسیار یک نگاه جنسیتی است و باید آن را تغییر بدهیم.»

با وجود دلبستگی بسیاری از دختران به ورزش یوگا تاکنون هیچ برنامۀ حمایتی در پیوند به رشد این ورزش در بلخ اجرا نشده‌است. نبود بودجه از علت‌های بنیادی آن گفته می‌شود. 

ابراهیم عثمانی، رییس فدراسیون ورزشی ولایت بلخ بیان داشت: «علاقمندی دختران و بانوان به یوگا نسبت به سال‌های گذشته زیاد شده و آهسته آهسته فامیل‌ها هم درک کرده‌اند دخترخانم‌ها هم می‌توانند همانند مردان کار کنند و ورزش کنند.» 

یوگا از ورزش‌های هندی است که ۲۵۰۰ سال پیشینه دارد. در سال‌های پسین این ورزش در افغانستان نیز علاقمندانی یافته است؛ اما با مخالفت هایی نیز رو به رو بوده است.

افزایش دلبستگی دختران به ورزش یوگا در بلخ

دخترانی که به این ورزش می‌پردازند، می‌گویند که ورزش یوگا برای‌ آنان آرامش روحی می‌‌دهد.

تصویر بندانگشتی

دلبستگی دختران به ورزش یوگا در بلخ افزایش یافته‌است؛ چنان‌که هم‌اکنون ده‌‌ها دختر جوان در مزارشریف به این ورزش رو آورده‌اند.

آموزگاران یوگا می‌گویند که این ورزش از دوسال بدینسو در مزارشریف درمیان جوانان به ویژه در میان دختران جا باز کرده‌است. 

دخترانی که به این ورزش می‌پردازند، می‌گویند که ورزش یوگا برای‌ آنان آرامش روحی می‌‌دهد.

عسل سلحشور، یکی از این ورزشکاران گفت: «یوگا بسیار یک ورزش عالی است برای بلندبردن سطح اعتماد به‌نفس آدم. به‌ویژه در جامعه‌یی که ما زنده‌گی می‌کنیم و مردان به خانم‌ها دید بسته دارند و فکر می‌کنند که خانم‌ها باید فرمان بردار مردان باشند، اما این‌طور نیست.»  

فاطمه حسنی که از چندی بدینسو یوگا را آموزش می‌دهد، می‌گوید که مهارت‌های ورزش یوگا را به همکاری کنسل‌گری هند در مزارشریف آموخته‌است. 

فاطمه حسنی اکنون به بیست دختر یوگا آموزش می‌دهد: «از روزی‌که ورزش یوگا کرده‌ام خیلی تغییرات را در بدن خود حس می‌کنم؛ در جسم و در روح خود. من کاملأ در آرامش روحی رسیده‌ام.»

آرزو لشکری، یکی از ورزشکاران یوگا در مزارشریف می‌گوید که با شروع این ورزش تابوشکنی کرده‌است و با وجود مخالفت‌های زیاد حتا از سوی دوستانش به گروهی پیوسته‌است که دلبستگی دارند این ورزش را یاد بگیرند: «باید دختران هم ترقی کنند و کار کنند. اکنون نگاه مردم به زنان بسیار یک نگاه جنسیتی است و باید آن را تغییر بدهیم.»

با وجود دلبستگی بسیاری از دختران به ورزش یوگا تاکنون هیچ برنامۀ حمایتی در پیوند به رشد این ورزش در بلخ اجرا نشده‌است. نبود بودجه از علت‌های بنیادی آن گفته می‌شود. 

ابراهیم عثمانی، رییس فدراسیون ورزشی ولایت بلخ بیان داشت: «علاقمندی دختران و بانوان به یوگا نسبت به سال‌های گذشته زیاد شده و آهسته آهسته فامیل‌ها هم درک کرده‌اند دخترخانم‌ها هم می‌توانند همانند مردان کار کنند و ورزش کنند.» 

یوگا از ورزش‌های هندی است که ۲۵۰۰ سال پیشینه دارد. در سال‌های پسین این ورزش در افغانستان نیز علاقمندانی یافته است؛ اما با مخالفت هایی نیز رو به رو بوده است.

هم‌رسانی کنید