تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رده‌بندی تازۀ فدراسیون تکواندو؛ ۴ورزشکار افغان نیز درفهرست استند

فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی جدید ورزشکاران این فدارسیون را در وزن‌های مختلف در جهان اعلام کرده‌است.

در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، چهار ورزشکار افغانستان که کاندید سفر به رویداد کسب سهمیه المپیک می‌باشند مکان‌های خوبی را از آن خود کرده‌اند.

در فهرست اعلام شده، محسن رضایی، تکواندوکار وزن ۵۸ کیلوگرام افغانستان با ۵۰ امتیاز در جایگاۀ ۴۵ جهان قرار گرفته‌است.

حکمت الله زین، ملی پوش ۶۳ کیلوگرام افغانستان با ۱۷.۲۹امتیاز در جایگاۀ ۱۱۷جهان قرار گرفته‌است.

فرزاد منصوری که تازه از سنگین وزن به کتگوری ۶۸کیلوگرام پا می‌زند با ۱۸امتیاز در جایگاۀ ۱۳۱جهان قرار گرفته‌است و حسین لطفی، دیگر تکواندوکار وزن ۶۸ کیلوگرام افغانستان با ۱۴.۵۳امتیاز جایگاۀ ۱۵۸جهان را به خود اختصاص داده‌‎است.

در همین حال، ادیبه عظیمی، مهاجر افغان مقیم آلمان که پیش از این در کتگوری خرد سالان نفر اول جهان بود پس از آمدنش به کتگوری نوجوانان با ۲۲ امتیاز نفر دوم وزن ۴۹ کیلوگرام جهان شناخته شده‌است.

رده‌بندی تازۀ فدراسیون تکواندو؛ ۴ورزشکار افغان نیز درفهرست استند

در فهرست اعلام شده، محسن رضایی، تکواندوکار وزن ۵۸ کیلوگرام افغانستان با ۵۰ امتیاز در جایگاۀ ۴۵ جهان قرار گرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی جدید ورزشکاران این فدارسیون را در وزن‌های مختلف در جهان اعلام کرده‌است.

در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، چهار ورزشکار افغانستان که کاندید سفر به رویداد کسب سهمیه المپیک می‌باشند مکان‌های خوبی را از آن خود کرده‌اند.

در فهرست اعلام شده، محسن رضایی، تکواندوکار وزن ۵۸ کیلوگرام افغانستان با ۵۰ امتیاز در جایگاۀ ۴۵ جهان قرار گرفته‌است.

حکمت الله زین، ملی پوش ۶۳ کیلوگرام افغانستان با ۱۷.۲۹امتیاز در جایگاۀ ۱۱۷جهان قرار گرفته‌است.

فرزاد منصوری که تازه از سنگین وزن به کتگوری ۶۸کیلوگرام پا می‌زند با ۱۸امتیاز در جایگاۀ ۱۳۱جهان قرار گرفته‌است و حسین لطفی، دیگر تکواندوکار وزن ۶۸ کیلوگرام افغانستان با ۱۴.۵۳امتیاز جایگاۀ ۱۵۸جهان را به خود اختصاص داده‌‎است.

در همین حال، ادیبه عظیمی، مهاجر افغان مقیم آلمان که پیش از این در کتگوری خرد سالان نفر اول جهان بود پس از آمدنش به کتگوری نوجوانان با ۲۲ امتیاز نفر دوم وزن ۴۹ کیلوگرام جهان شناخته شده‌است.

هم‌رسانی کنید