Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ستایشِ کمیتۀ المپیک از دوچرخه‌سوارن مالیزیایی در کابل

کمیتۀ ملی المپیک کشور دوچرخه‌سواران مالیزیایی را، که با دوچرخه‌های شان به افغانستان آمده‌اند ستایش کرد. روبینا جلالی، معاون کمیتۀ ملی المپیک گفت که آمدن این رکاب‌زنان به افغانستان گامی ارزشمندی در راستای تحکیم روابط ورزشی دو کشور است.

این رکاب‌زنان مالیزیایی می‌گویند که به هدف آوردنِ پیام صلح و همبستگی کشور‌های اسلامی به کابل آمده‌اند و از راه هرات وارد ایران خواهند شد.

این ورزشکارانِ دوچرخه‌سوار می‌گویند که با عبور از ۱۴ کشور به کابل رسیدند.

این ورزشکاران می‌گویند که آنان می‌خواهند به جهانیان نشان دهند که کشور‌های اسلامی صلح می‌خواهند و از جنگ نفرت دارند.

امیر العارف، ورزشکار مالیزیایی، اظهار داشت: «خوشحالم که ما به افغانستان آمده‌ایم و این بر روابط ورزشی ما بسیار تأثیرگذار است. ما یک پیام صلح داریم که کشور‌های اسلامی هیچ‌گاه طرف‌دار جنگ نیستند و همیش صلح می‌خواهند.»

این ورزشکاران گفتند که قرار است از راه هرات به ایران بروند و پس‌از آن وارد عربستان سعودی شوند.

ستایشِ کمیتۀ المپیک از دوچرخه‌سوارن مالیزیایی در کابل

«خوشحالم که ما به افغانستان آمده‌ایم و این بر روابط ورزشی ما بسیار تأثیرگذار است. ما یک پیام صلح داریم که کشور‌های اسلامی هیچ‌گاه طرف‌دار جنگ نیستند و همیش صلح می‌خواهند.»

Thumbnail

کمیتۀ ملی المپیک کشور دوچرخه‌سواران مالیزیایی را، که با دوچرخه‌های شان به افغانستان آمده‌اند ستایش کرد. روبینا جلالی، معاون کمیتۀ ملی المپیک گفت که آمدن این رکاب‌زنان به افغانستان گامی ارزشمندی در راستای تحکیم روابط ورزشی دو کشور است.

این رکاب‌زنان مالیزیایی می‌گویند که به هدف آوردنِ پیام صلح و همبستگی کشور‌های اسلامی به کابل آمده‌اند و از راه هرات وارد ایران خواهند شد.

این ورزشکارانِ دوچرخه‌سوار می‌گویند که با عبور از ۱۴ کشور به کابل رسیدند.

این ورزشکاران می‌گویند که آنان می‌خواهند به جهانیان نشان دهند که کشور‌های اسلامی صلح می‌خواهند و از جنگ نفرت دارند.

امیر العارف، ورزشکار مالیزیایی، اظهار داشت: «خوشحالم که ما به افغانستان آمده‌ایم و این بر روابط ورزشی ما بسیار تأثیرگذار است. ما یک پیام صلح داریم که کشور‌های اسلامی هیچ‌گاه طرف‌دار جنگ نیستند و همیش صلح می‌خواهند.»

این ورزشکاران گفتند که قرار است از راه هرات به ایران بروند و پس‌از آن وارد عربستان سعودی شوند.

هم‌رسانی کنید