Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ربانی: حکومت برای ریشه‌کن ساختن فساد برنامه‌هایی روی دست دارد

صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور می‌پذیرد که وجود فساد روند اصلاحات را به چالش کشیده است. آقای ربانی که در شورای روابط خارجی ایالات متحده در نیویارک سخن می‌زد گفت که حکومت وحدت ملی اکنون برای ریشه‌کن‌کردن فساد اداری برنامه‌های جدی روی دست دارد.

آقای ربانی گفت: «بسیار زود حکومت وحدت ملی به دوساله‌گی‌اش خواهد رسید. در جریان این مدت رییس‌جمهورغنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله سخت کار کرده‌اند تا یک برنامۀ اصلاحات جامع را در سکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عملی سازند تا باشد بر خطر فساد اداری غلبه.»

به گفتۀ ربانی، به‌حیث بخشی از روند اصلاحات بیش از ۶۰۰ قاضی از محل وظیفه‌های شان تغییر و تبدل و یاهم بر کنار شده‌اند و چندین پروندۀ فساد زیر بررسی استند.

ربانی گفت: «ما روند انتصاب قضات و وکلا را به جای افرادی که در فساد و فعالیت‌های غیر قانونی دخیل بودند، آغاز کرده‌ایم. در این کوشش بیش از ۶۰۰ قاضی از محل وظایف‌شان تغییر داده‌ شدند و چندین پرونده فساد زیر بررسی‌اند.»

وی همچنان گفت که چالش بزرگ در برابر حکومت افغانستان ادامۀ شورشگری طالبان است.

وی اضافه کرد که شورشیان را بی همکاری پاکستان نمی‌توان به صورت کامل از بین برد.

وی گفت: «همان‌گونه که ما بارها گفته‌ایم، تروریزم را نمی‌توان در افغانستان و یا هم در جای دیگر شکست داد تا زمانی که فرق میان تروزیزم خوب و بد ادامه داشته باشد و تا زمانی که پناه‌گاه‌های امن تروریزم وجود داشته باشد.»

وی همچنان درباره مدیریت امور مالی عمومی گفت: «ما همچنان یک سری از اقدامات را برای مدیریت امور مالی عامه به طور موثر روی دست گرفته‌ایم. عدم شفافیت و صدور و تصویب قراردادهای دولتی طی سال‌های گذشته مشکل فساد اداری را تشدید کرده‌است و به عنوان یک اقدام برای تغییر این روند خطرناک، حکومت وحدت ملی کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد که توسط رییس‌جمهورغنی و رییس اجرائیه رهبری می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «به منظور اطمینان از اعتبار و شفافیت انتخابات آینده ما حکومت وحدت ملی همچنان روی اصلاحات قانون انتخابات توجه کرده است.»

ربانی: حکومت برای ریشه‌کن ساختن فساد برنامه‌هایی روی دست دارد

صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور می‌پذیرد که وجود فساد روند اصلاحات را به چالش کشیده است. آقای رب

Thumbnail

صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور می‌پذیرد که وجود فساد روند اصلاحات را به چالش کشیده است. آقای ربانی که در شورای روابط خارجی ایالات متحده در نیویارک سخن می‌زد گفت که حکومت وحدت ملی اکنون برای ریشه‌کن‌کردن فساد اداری برنامه‌های جدی روی دست دارد.

آقای ربانی گفت: «بسیار زود حکومت وحدت ملی به دوساله‌گی‌اش خواهد رسید. در جریان این مدت رییس‌جمهورغنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله سخت کار کرده‌اند تا یک برنامۀ اصلاحات جامع را در سکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عملی سازند تا باشد بر خطر فساد اداری غلبه.»

به گفتۀ ربانی، به‌حیث بخشی از روند اصلاحات بیش از ۶۰۰ قاضی از محل وظیفه‌های شان تغییر و تبدل و یاهم بر کنار شده‌اند و چندین پروندۀ فساد زیر بررسی استند.

ربانی گفت: «ما روند انتصاب قضات و وکلا را به جای افرادی که در فساد و فعالیت‌های غیر قانونی دخیل بودند، آغاز کرده‌ایم. در این کوشش بیش از ۶۰۰ قاضی از محل وظایف‌شان تغییر داده‌ شدند و چندین پرونده فساد زیر بررسی‌اند.»

وی همچنان گفت که چالش بزرگ در برابر حکومت افغانستان ادامۀ شورشگری طالبان است.

وی اضافه کرد که شورشیان را بی همکاری پاکستان نمی‌توان به صورت کامل از بین برد.

وی گفت: «همان‌گونه که ما بارها گفته‌ایم، تروریزم را نمی‌توان در افغانستان و یا هم در جای دیگر شکست داد تا زمانی که فرق میان تروزیزم خوب و بد ادامه داشته باشد و تا زمانی که پناه‌گاه‌های امن تروریزم وجود داشته باشد.»

وی همچنان درباره مدیریت امور مالی عمومی گفت: «ما همچنان یک سری از اقدامات را برای مدیریت امور مالی عامه به طور موثر روی دست گرفته‌ایم. عدم شفافیت و صدور و تصویب قراردادهای دولتی طی سال‌های گذشته مشکل فساد اداری را تشدید کرده‌است و به عنوان یک اقدام برای تغییر این روند خطرناک، حکومت وحدت ملی کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد که توسط رییس‌جمهورغنی و رییس اجرائیه رهبری می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «به منظور اطمینان از اعتبار و شفافیت انتخابات آینده ما حکومت وحدت ملی همچنان روی اصلاحات قانون انتخابات توجه کرده است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره