تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پناهجویان پولیس کرواسیا را به بدرفتاری متهم می‌کنند

پناهجویانی که می خواهند به کشورهای پیشرفته  اروپایی بروند، نیروهای پولیس کرواسیا را به بدرفتاری با خود شان متهم می سازند.

این پناهجویان می گویند که حتا نیروهای پولیس کرواسیا با آنان همانند حیوانات برخورد کرده است.

با وجود محدودیت های کشورهای اروپایی هنوزهم شماربزرگی ازپناهجویان به شمول شهروندان افغانستان می کوشند تا خود شان را ازراه های غیرقانونی به اروپا برسانند.

پناهجویانی که درآرزوی رسیدن به کشورهای پیشرفته اروپایی اند داستان های تکاندهنده یی ازبرخورد پولیس کرواسیا به پناهجویان بازگو می کنند.

شماری ازاین پناهجویان که پس ازوارد شدن به کرواسیا دوباره به بوسنیا بگردانده شده اند پولیس کرواسیا را به نقض حقوق بشری شان متهم می سازند.

پناهجوی بنگله دیشی گفت: «هنگامی که ما را گرفتند ، آنان به لت وکوب ما شروع کردند .مثل اینکه ما حیوان هستیم ، سپس ما را تلاشی می کردند وپیش ازاین که ما را دوباره به بوسینا برگردانند، وسایل چون  تلیفونهای همراه و پول ما را می گرفتند.»

برخی دیگر ازاین پناهجویان می گویند که با سگ ها تلاشی شده اند.

محمد پناهجوی پاکستانی گفت: «پولیس کرواسیا بیش از حد لت وکوب می کند. پیش ازاین که ما را ازکرواسیا اخراج کنند برای تلاشی ما ازسگ ها کارمی گیرند.سگ ها برما حمله می کنند.سگ ها پای ودست دو پناهجو را حتا زخمی کردند.»

یک نهاد پشتیبان پناهجویان دربوسنیا نیز ازبرخورد پولیس کرواسیا دربرابر پناهجویان نگران است.

نیکولا بی رییس شورای پناهنده گان دنمارک دربوسنیا گفت: «اعتراف هایی  که ما جمع آوری کرده ایم شامل اتهام های لت وکوب  بی رحمانه و طولانی مدت ، برهنه شدن افراد و مجبور شدن آنان برای  خوابیدن بر درکنار هم هستند.»

درکنار بوسنیا دریونان نیز هزاران پناهجو درانتظار رفتن به کشورهای پیشرفته اروپایی اند اما محدودیت ها درمرز ها سبب شده است تا این پناهجویان ازسال ها به این سو انتظار گذشتن ازاین مرز ها را دراردوگاه ها بکشند.

پناهجویان پولیس کرواسیا را به بدرفتاری متهم می‌کنند

پناهجویانی که می خواهند به اروپا بروند می گویند که حتا نیروهای پولیس کرواسیا با آنان همانند حیوانات برخورد کرده است.

تصویر بندانگشتی

پناهجویانی که می خواهند به کشورهای پیشرفته  اروپایی بروند، نیروهای پولیس کرواسیا را به بدرفتاری با خود شان متهم می سازند.

این پناهجویان می گویند که حتا نیروهای پولیس کرواسیا با آنان همانند حیوانات برخورد کرده است.

با وجود محدودیت های کشورهای اروپایی هنوزهم شماربزرگی ازپناهجویان به شمول شهروندان افغانستان می کوشند تا خود شان را ازراه های غیرقانونی به اروپا برسانند.

پناهجویانی که درآرزوی رسیدن به کشورهای پیشرفته اروپایی اند داستان های تکاندهنده یی ازبرخورد پولیس کرواسیا به پناهجویان بازگو می کنند.

شماری ازاین پناهجویان که پس ازوارد شدن به کرواسیا دوباره به بوسنیا بگردانده شده اند پولیس کرواسیا را به نقض حقوق بشری شان متهم می سازند.

پناهجوی بنگله دیشی گفت: «هنگامی که ما را گرفتند ، آنان به لت وکوب ما شروع کردند .مثل اینکه ما حیوان هستیم ، سپس ما را تلاشی می کردند وپیش ازاین که ما را دوباره به بوسینا برگردانند، وسایل چون  تلیفونهای همراه و پول ما را می گرفتند.»

برخی دیگر ازاین پناهجویان می گویند که با سگ ها تلاشی شده اند.

محمد پناهجوی پاکستانی گفت: «پولیس کرواسیا بیش از حد لت وکوب می کند. پیش ازاین که ما را ازکرواسیا اخراج کنند برای تلاشی ما ازسگ ها کارمی گیرند.سگ ها برما حمله می کنند.سگ ها پای ودست دو پناهجو را حتا زخمی کردند.»

یک نهاد پشتیبان پناهجویان دربوسنیا نیز ازبرخورد پولیس کرواسیا دربرابر پناهجویان نگران است.

نیکولا بی رییس شورای پناهنده گان دنمارک دربوسنیا گفت: «اعتراف هایی  که ما جمع آوری کرده ایم شامل اتهام های لت وکوب  بی رحمانه و طولانی مدت ، برهنه شدن افراد و مجبور شدن آنان برای  خوابیدن بر درکنار هم هستند.»

درکنار بوسنیا دریونان نیز هزاران پناهجو درانتظار رفتن به کشورهای پیشرفته اروپایی اند اما محدودیت ها درمرز ها سبب شده است تا این پناهجویان ازسال ها به این سو انتظار گذشتن ازاین مرز ها را دراردوگاه ها بکشند.

هم‌رسانی کنید