تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتخابات امریکا؛ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی ترمپ و بایدن

کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا مانده‌است و دانلد ترمپ، رییس‌جمهور برحال امریکا و رقیب دموکراتش جوبایدن به پیکارهای انتخاباتی شان ادامه می‌دهند.

ترمپ جمهوری خواه، کارزارهای انتخاباتی‌اش را بر ایالت‌های حساسی مانند میشیگن و ویسکانسین متمرکز ساخته‌است که معمولاً جمهوری خواهان برندۀ انتخابات در آنها بوده‌اند.

اما در ایالت ۴۰ میلیونی کالیفورنیا که یکی از حساس ترین ایالت‌ها در انتخابات امریکا است، جو بایدن کارزار انتخاباتی گُسترده‌یی را به راه انداخته‌است.

دو نامزد صدها میلیون دالر را بر پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده‌اند.

ترمپ که می‌خواهد برای یک دورۀ دیگر قدرت را در دست داشته باشد، پیکارهای انتخاباتی‌اش را بر انتقاد از سیاست‌های بارک اوباما و جو بایدن که زمانی معاون او بود، متمرکز ساخته‌است.

او در یکی از پیکارهای انتخاباتی‌اش می‌گوید که بایدن انسان خوبی نیست.

او می‌افزاید: "اگر بایدن برنده شود، چین برنده می‌شود و امریکا را می‌گیرد. اگر بایدن برنده شود، کارهای بدی انجام خواهد داد. او انسان خوبی نیست. شما این را می‌دانید."

از سویی دیگر، گُسترش ویروس کرونا در امریکا سبب شده‌است که بایدن، سیاست ترمپ را در برابر این ویروس، به نقطۀ عطف پیکارهای انتخاباتی‌اش مبدل بسازد.

بایدن می‌گوید: "دانلد ترمپ تسلیم شده‌است، خانواده‌های امریکایی را به حال خودشان رها کرد و در برابر ویروس کرونا تسلیم شده‌است. اما مردم امریکا تسلیم نمی‌شوند. کمر مردم امریکا و من خم نمی‌شود. من برای رویارویی مسؤولانه با ویروس کرونا یک طرح را عملی خواهم ساخت."

مردم امریکا روز سه‌شنبۀ هفتۀ آینده به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت؛ اما تا کنون بیش از ۶۰ میلیون تن با کارگیری از حق رأی‌دهی زودهنگام و یا از طریق پُست، رأی داده‌اند.

به‌گفتۀ شماری از کارشناسان، شمار بلند کسانی که از طریق پُست رأی داده‌اند، شاید اعلام نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا را با تأخیر رو به‌رو بسازد.

انتخابات امریکا؛ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی ترمپ و بایدن

دو نامزد صدها میلیون دالر را بر پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده‌اند.

Thumbnail

کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا مانده‌است و دانلد ترمپ، رییس‌جمهور برحال امریکا و رقیب دموکراتش جوبایدن به پیکارهای انتخاباتی شان ادامه می‌دهند.

ترمپ جمهوری خواه، کارزارهای انتخاباتی‌اش را بر ایالت‌های حساسی مانند میشیگن و ویسکانسین متمرکز ساخته‌است که معمولاً جمهوری خواهان برندۀ انتخابات در آنها بوده‌اند.

اما در ایالت ۴۰ میلیونی کالیفورنیا که یکی از حساس ترین ایالت‌ها در انتخابات امریکا است، جو بایدن کارزار انتخاباتی گُسترده‌یی را به راه انداخته‌است.

دو نامزد صدها میلیون دالر را بر پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده‌اند.

ترمپ که می‌خواهد برای یک دورۀ دیگر قدرت را در دست داشته باشد، پیکارهای انتخاباتی‌اش را بر انتقاد از سیاست‌های بارک اوباما و جو بایدن که زمانی معاون او بود، متمرکز ساخته‌است.

او در یکی از پیکارهای انتخاباتی‌اش می‌گوید که بایدن انسان خوبی نیست.

او می‌افزاید: "اگر بایدن برنده شود، چین برنده می‌شود و امریکا را می‌گیرد. اگر بایدن برنده شود، کارهای بدی انجام خواهد داد. او انسان خوبی نیست. شما این را می‌دانید."

از سویی دیگر، گُسترش ویروس کرونا در امریکا سبب شده‌است که بایدن، سیاست ترمپ را در برابر این ویروس، به نقطۀ عطف پیکارهای انتخاباتی‌اش مبدل بسازد.

بایدن می‌گوید: "دانلد ترمپ تسلیم شده‌است، خانواده‌های امریکایی را به حال خودشان رها کرد و در برابر ویروس کرونا تسلیم شده‌است. اما مردم امریکا تسلیم نمی‌شوند. کمر مردم امریکا و من خم نمی‌شود. من برای رویارویی مسؤولانه با ویروس کرونا یک طرح را عملی خواهم ساخت."

مردم امریکا روز سه‌شنبۀ هفتۀ آینده به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت؛ اما تا کنون بیش از ۶۰ میلیون تن با کارگیری از حق رأی‌دهی زودهنگام و یا از طریق پُست، رأی داده‌اند.

به‌گفتۀ شماری از کارشناسان، شمار بلند کسانی که از طریق پُست رأی داده‌اند، شاید اعلام نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا را با تأخیر رو به‌رو بسازد.

هم‌رسانی کنید