تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید رییسی بر رفع تحریم‌های اقتصادی غرب بر ایران

رییس جمهور تازه ایران خواهان رفع تحریم های اقتصادی غرب براین کشور شد.

ابراهیم رییسی پس ازادای سوگند به حیث رییس جمهور تازه ایران می گوید که حکومت او  مدافع حقوق بشر خواهد بود و  از دیپلماسی با هدف لغو تحریم های غرب بر این کشور کارخواهد گرفت.

آقای رییسی تعهد می سپارد که اقتصاد ورشکسته ایران را بهبود خواهد بخشید و با کشورهای منطقه روابط بهتر برقرار خواهد کرد.

ابراهیم رییسی از چهره های نزدیک به رهبر مذهبی نیرومند ایران  درحضور ده ها تن ازمهمانان خارجی به شمول رییس جمهورغنی به حیث رییس جمهور تازه ایران سوگند یاد کرد.

آقای رییسی گفت: «تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، حمایت خواهیم کرد.» 

مذاکرات غیرمستقیم ایران با امریکا برای نجات توافق هسته یی ۲۰۱۵ یکی ازچالش ها فرا راه اوست، زیرا واشینگتن همچنان تحریم های فلج کننده دربرابر  این کشور را حفظ کرده و خصومت های منطقه یی باتهران نیز در حال افزایش اند.

آقای رییسی گفت: «ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنابت و تجاوز به حقوق انسان های بی گناه و بی دفاع را قبول نداشته و مردود می دانیم.» 

آقای رییسی در انتخاباتی که کمترین میزان مشارکت رأی دهندگان را در تاریخ ایران را داشت به پیروزی قاطع دست یافت.

تأکید رییسی بر رفع تحریم‌های اقتصادی غرب بر ایران

آقای رییسی می‌گوید که حکومت اش از هر طرح دیپلماتیک که به رفع تحریم ها بیانجامد، حمایت خواهد کرد. 

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور تازه ایران خواهان رفع تحریم های اقتصادی غرب براین کشور شد.

ابراهیم رییسی پس ازادای سوگند به حیث رییس جمهور تازه ایران می گوید که حکومت او  مدافع حقوق بشر خواهد بود و  از دیپلماسی با هدف لغو تحریم های غرب بر این کشور کارخواهد گرفت.

آقای رییسی تعهد می سپارد که اقتصاد ورشکسته ایران را بهبود خواهد بخشید و با کشورهای منطقه روابط بهتر برقرار خواهد کرد.

ابراهیم رییسی از چهره های نزدیک به رهبر مذهبی نیرومند ایران  درحضور ده ها تن ازمهمانان خارجی به شمول رییس جمهورغنی به حیث رییس جمهور تازه ایران سوگند یاد کرد.

آقای رییسی گفت: «تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، حمایت خواهیم کرد.» 

مذاکرات غیرمستقیم ایران با امریکا برای نجات توافق هسته یی ۲۰۱۵ یکی ازچالش ها فرا راه اوست، زیرا واشینگتن همچنان تحریم های فلج کننده دربرابر  این کشور را حفظ کرده و خصومت های منطقه یی باتهران نیز در حال افزایش اند.

آقای رییسی گفت: «ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنابت و تجاوز به حقوق انسان های بی گناه و بی دفاع را قبول نداشته و مردود می دانیم.» 

آقای رییسی در انتخاباتی که کمترین میزان مشارکت رأی دهندگان را در تاریخ ایران را داشت به پیروزی قاطع دست یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره