تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک معبد هندوها در پاکستان پس از ترمیم دوباره به آنان سپرده شد

پنج روز پس ازآن که معبر هندوها در شهربهونگ ایالت پنجاب درحمله مسلمانان معترض آسیب دید اکنون به هندوها تحول داده شد.

این معبد در ایالت پنجاب پاکستان ازسوی معترضان خشمگین مسلمان سخت آسیب دیده بود وچندین بت درآن شکسته شدند.

تنش میان مسلمانان و هندوها دربخشی ازپنجاب پس ازآن هفته گذشته بالا شد که یک  پسر هندو باور به اهانت به مدرسه مسلمانان متهم شد و سپس مسلمانان بر معبد هندوها یورش بردند.

معترضان مسلمان چندین بخش معبد وبت های آن را تخریب کردند اما با مداخله نیروهای ا منیتی جلو ویران شدن معبد گرفته شد و به زودی روند بازسازی آن هم تکمیل شد.

خرم شهزاد ، یک مقام حکومتی درپنجاب، گفت: «در ۱۱ آگوست ، روز اقلیت پاکستان، ما با جامعه هندو خود در معبد این روز را جشن می گیریم، نه در مرکز شهر رحیم یارخان. من می خواهم به شما بگویم، مردم هندو که پس ازحمله برمعد فرار کرده برنامه برگشتاندن آنان آماده است.» 

باشنده گان مسلمان محل می گویند که مسلمانان پس ازآن برمعبد یورش بردند که یک پسر هندو به اماکن مقدس مسلمانان اهانت کرد. 

پولیس پاکستان می گوید که معبد برپول کسانی بازسازی شده ست که برمعبد حمله کرده بودند.

لال داس سوهنی ، عضو شورای هندوی پاکستان، گفت: «ما از امنیت راضی هستیم. اشرار که به معبد حمله کردند، هیچ ارتباطی با دین ندارند. ما ساکنین این مکان هستیم، هندوهای محلی با مسلمانان محلی مشکلی ندارند. آنان مانند برادران زندگی می کنند.»

بسیاری ازهندوهای پاکستان پس از اعلام استقلال این کشور درسال ۱۹۴۷ به هند مهاجر شدند اما هنوزهم چهار و نیم میلیون جمعیت پاکستان هندوباور استند.

یک معبد هندوها در پاکستان پس از ترمیم دوباره به آنان سپرده شد

این معبد در ایالت پنجاب پاکستان ازسوی معترضان خشمگین مسلمان سخت آسیب دیده بود وچندین بت درآن شکسته شدند.

تصویر بندانگشتی

پنج روز پس ازآن که معبر هندوها در شهربهونگ ایالت پنجاب درحمله مسلمانان معترض آسیب دید اکنون به هندوها تحول داده شد.

این معبد در ایالت پنجاب پاکستان ازسوی معترضان خشمگین مسلمان سخت آسیب دیده بود وچندین بت درآن شکسته شدند.

تنش میان مسلمانان و هندوها دربخشی ازپنجاب پس ازآن هفته گذشته بالا شد که یک  پسر هندو باور به اهانت به مدرسه مسلمانان متهم شد و سپس مسلمانان بر معبد هندوها یورش بردند.

معترضان مسلمان چندین بخش معبد وبت های آن را تخریب کردند اما با مداخله نیروهای ا منیتی جلو ویران شدن معبد گرفته شد و به زودی روند بازسازی آن هم تکمیل شد.

خرم شهزاد ، یک مقام حکومتی درپنجاب، گفت: «در ۱۱ آگوست ، روز اقلیت پاکستان، ما با جامعه هندو خود در معبد این روز را جشن می گیریم، نه در مرکز شهر رحیم یارخان. من می خواهم به شما بگویم، مردم هندو که پس ازحمله برمعد فرار کرده برنامه برگشتاندن آنان آماده است.» 

باشنده گان مسلمان محل می گویند که مسلمانان پس ازآن برمعبد یورش بردند که یک پسر هندو به اماکن مقدس مسلمانان اهانت کرد. 

پولیس پاکستان می گوید که معبد برپول کسانی بازسازی شده ست که برمعبد حمله کرده بودند.

لال داس سوهنی ، عضو شورای هندوی پاکستان، گفت: «ما از امنیت راضی هستیم. اشرار که به معبد حمله کردند، هیچ ارتباطی با دین ندارند. ما ساکنین این مکان هستیم، هندوهای محلی با مسلمانان محلی مشکلی ندارند. آنان مانند برادران زندگی می کنند.»

بسیاری ازهندوهای پاکستان پس از اعلام استقلال این کشور درسال ۱۹۴۷ به هند مهاجر شدند اما هنوزهم چهار و نیم میلیون جمعیت پاکستان هندوباور استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره