Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اخذ شهروندی در آلمان؛ سوری‌ها در صدر فهرست در ۲۰۲۱

پناهجویان سوریه که شهروندی آلمان را در سال ۲۰۲۱ بدست آورده اند، سه برابر نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

اطلاعات نهاد های مرتبط با پذیرش شهروندان خارجی در آلمان نشان می‌دهند که بیشتر این سوری‌‌ها میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ از کشور شان فرار کرده بودند که از سوی آلمان واجد شرایط دانسته شده اند.

پذیرش خارجی‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۱، بیست درصد نسبت به سال‌های پیش افزایش داشته است. دست‌کم ۱۳۱۶۰۰ تن شهروندی آلمان را در این سال بدست آورده اند که ۱۹۱۰۰ تن آنان از سوریه بودند.

در مجموع، حداقل هشت سال زمان می‌برد تا روند پذیرش یک شهروند خارجی در آلمان تمکیل گردد، اما اطلاعات تازه نشان می‌دهند که سوری‌های در جریان شش تا شش ونیم سال موفق به این کار شده اند.

انتظار می‌رود که پذیرش سوری‌ها در آلمان در ۲۰۲۲ نیز افزایش داشته باشد، چون در حال حاضر، ۴۴۹۰۰۰ سوری با گذشتاندن بیشتر از شش سال در آلمان حضور دارند.

اخذ شهروندی در آلمان؛ سوری‌ها در صدر فهرست در ۲۰۲۱

انتظار می‌رود که پذیرش سوری‌ها در آلمان در ۲۰۲۲ نیز افزایش داشته باشد، چون در حال حاضر، ۴۴۹۰۰۰ سوری با گذشتاندن بیشتر از شش سال در آلمان حضور دارند.

Thumbnail

پناهجویان سوریه که شهروندی آلمان را در سال ۲۰۲۱ بدست آورده اند، سه برابر نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

اطلاعات نهاد های مرتبط با پذیرش شهروندان خارجی در آلمان نشان می‌دهند که بیشتر این سوری‌‌ها میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ از کشور شان فرار کرده بودند که از سوی آلمان واجد شرایط دانسته شده اند.

پذیرش خارجی‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۱، بیست درصد نسبت به سال‌های پیش افزایش داشته است. دست‌کم ۱۳۱۶۰۰ تن شهروندی آلمان را در این سال بدست آورده اند که ۱۹۱۰۰ تن آنان از سوریه بودند.

در مجموع، حداقل هشت سال زمان می‌برد تا روند پذیرش یک شهروند خارجی در آلمان تمکیل گردد، اما اطلاعات تازه نشان می‌دهند که سوری‌های در جریان شش تا شش ونیم سال موفق به این کار شده اند.

انتظار می‌رود که پذیرش سوری‌ها در آلمان در ۲۰۲۲ نیز افزایش داشته باشد، چون در حال حاضر، ۴۴۹۰۰۰ سوری با گذشتاندن بیشتر از شش سال در آلمان حضور دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره