Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دموکراسی نمی‌تواند بدون مطبوعات آزاد باقی بماند

آنتونیو گوترش، دبیر کال سازمان ملل متحد می‌گوید که دموکراسی در سراسر جهان، در حال عقب‌گرد است و کارمندان رسانه‌یی با سانسور، بازداشت و خشونت فیزیکی مواجه می‌شوند.

آنتونیو گوترش افزوده که دموکراسی نمی‌تواند بدون مطبوعات آزاد باقی بماند و اکنون زمان آن است که از اصول دموکراتیک و حمایت از حقوق همه دفاع کنیم.

در همین حال، پس از تسلط طالبان بر افغانستان رسانه‌ها و خبرنگاران زیر فشار قرار دارند و مطبوعات آزاد با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که پس از سقوط کابل، از میان ۵۴۷ رسانه در افغانستان، ۲۱۹ رسانه از فعالیت باز مانده‌اند.

طالبان می‌گویند که در حال حاضر ۲۱۹ رسانه شنیداری و تصویری در کشور فعالیت دارند.

دموکراسی نمی‌تواند بدون مطبوعات آزاد باقی بماند

طالبان می‌گویند که در حال حاضر ۲۱۹ رسانه شنیداری و تصویری در کشور فعالیت دارند.

Thumbnail

آنتونیو گوترش، دبیر کال سازمان ملل متحد می‌گوید که دموکراسی در سراسر جهان، در حال عقب‌گرد است و کارمندان رسانه‌یی با سانسور، بازداشت و خشونت فیزیکی مواجه می‌شوند.

آنتونیو گوترش افزوده که دموکراسی نمی‌تواند بدون مطبوعات آزاد باقی بماند و اکنون زمان آن است که از اصول دموکراتیک و حمایت از حقوق همه دفاع کنیم.

در همین حال، پس از تسلط طالبان بر افغانستان رسانه‌ها و خبرنگاران زیر فشار قرار دارند و مطبوعات آزاد با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که پس از سقوط کابل، از میان ۵۴۷ رسانه در افغانستان، ۲۱۹ رسانه از فعالیت باز مانده‌اند.

طالبان می‌گویند که در حال حاضر ۲۱۹ رسانه شنیداری و تصویری در کشور فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره