Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آتشفشان اوبیناس در پرو زنگ هشدار را به صدا در آورد

مقام های شهر موکگوا در پرو در مورد فعالیت آتشفشان اوبیناس هشدار دادند.

دیروز یک شنبه دوم جون به دنبال ثبت فعالیت لرزه‌یی و انتشار گازهای سمی در این منطقه آتشفشانی، سطح هشدار از زرد به نارنجی افزایش یافت. 

مقامات محلی پرو برای مواجهه با خطرات احتمالی آتشفشان جنوبی اوبیناس که از اوایل جون فعالیت بیشتری را نشان داده است، برنامه های تخلیه را تنظیم کرده اند.

سطح هشدار در این منطقه از زرد به نارنحی تغییر کرد. هشدار جدید نشانه‌ای از احتمال تهدید شدن سلامتی مردم منطقه است.

هشدار سطح نارنجی به دنبال ثبت فعالیت لرزه‌یی و انتشار گازهای سمی در این منطقه آتشفشانی، صادر شده است.

مَقامات محلی پرو برای مواجهه با خطرات احتمالی آتشفشان جنوبی اوبیناس که از اوایل جون فعالیت بیشتری را نشان داده است، برنامه های تخلیه را تنظیم کرده‌اند.

پرو در امتداد بخشی از "حلقه آتش" اقیانوس آرام قرار دارد، منطقه ای که وقوع زلزله و فعالیت های آتشفشانی بالایی دارد.

آتشفشان  اوبیناس در منطقه  موکگوا، فعال ترین آتشفشان این کشور است. فعالیت آتشفشانی در این کوه در سال ۲۰۰۶ و نیز در سال ۲۰۱۹ زنگ هشدار را به صدا در آورده بود.

در آن زمان هم خیلی از ساکنان اهالی مناطق اطراف تخلیه شدند.

آتشفشان اوبیناس در پرو زنگ هشدار را به صدا در آورد

سطح هشدار در این منطقه از زرد به نارنحی تغییر کرد. هشدار جدید نشانه‌ای از احتمال تهدید شدن سلامتی مردم منطقه است.

تصویر بندانگشتی

مقام های شهر موکگوا در پرو در مورد فعالیت آتشفشان اوبیناس هشدار دادند.

دیروز یک شنبه دوم جون به دنبال ثبت فعالیت لرزه‌یی و انتشار گازهای سمی در این منطقه آتشفشانی، سطح هشدار از زرد به نارنجی افزایش یافت. 

مقامات محلی پرو برای مواجهه با خطرات احتمالی آتشفشان جنوبی اوبیناس که از اوایل جون فعالیت بیشتری را نشان داده است، برنامه های تخلیه را تنظیم کرده اند.

سطح هشدار در این منطقه از زرد به نارنحی تغییر کرد. هشدار جدید نشانه‌ای از احتمال تهدید شدن سلامتی مردم منطقه است.

هشدار سطح نارنجی به دنبال ثبت فعالیت لرزه‌یی و انتشار گازهای سمی در این منطقه آتشفشانی، صادر شده است.

مَقامات محلی پرو برای مواجهه با خطرات احتمالی آتشفشان جنوبی اوبیناس که از اوایل جون فعالیت بیشتری را نشان داده است، برنامه های تخلیه را تنظیم کرده‌اند.

پرو در امتداد بخشی از "حلقه آتش" اقیانوس آرام قرار دارد، منطقه ای که وقوع زلزله و فعالیت های آتشفشانی بالایی دارد.

آتشفشان  اوبیناس در منطقه  موکگوا، فعال ترین آتشفشان این کشور است. فعالیت آتشفشانی در این کوه در سال ۲۰۰۶ و نیز در سال ۲۰۱۹ زنگ هشدار را به صدا در آورده بود.

در آن زمان هم خیلی از ساکنان اهالی مناطق اطراف تخلیه شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره