Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض دانش آموزان از آلوده‌گی هوا در دهلی نو

شماری از دانش آموزان در دهلی نو، همراه با پدران و مادران و آموزگاران شان روز یک‌ شنبه (۲۶ عقرب) از آلوده‎ گی هوای این شهر، دست به اعتراض زدند.

این شهر از نزدیک به دو ماه به این سو، گواه افزایش آلوده‌ گی هوا بوده ‎است.

معترضان خواهان، توجه جدی حکومت در این باره استند.

یکی از این دانش آموزان گفت که "تنفس هوایی پاک حق هر شهروند هند است."

او افزود: "من برای به‎ دست آوردن حقوقم اعتراض کرده‌ ام، من دوست دارم زنده‌ گی کنم. این حق من است، شما نمی‌ توانید ما را از این حقوق مان، محروم بسازید."

شماری از پزشکان نیز در این اعتراض‌ ها، سهم گرفته‌ اند.

یکی از این پزشکان نیز نگرانی‌ اش را از آلوده شدن هوایی دهلی نو، ابراز کرد.

کاینا، یک دانش آموز دیگر در این باره گفت: "جاهای را برای غرس نهال، مد نظر بگیرند. همانگونه که آنان در هر جا خانه می‌ سازند، سرک می‌زنند، اما نهال، غرس نمی‌ کنند."

بیش از یک هفته می‌ شود که هوایی دهلی نو، بیشتر از هر زمان دیگر آلوده شده‌ است.

کارخانه‌ های تولیدی، موترها، و کار گیری از چوب سوخت از علت‌ های اصلی آلوده شدن هوای این شهر گفته شده‌ است.

هر چند حکومت هند، از سال‌ها به این سو می‌ کوشد، تا از آلوده‌ گی هوا در دهلی نو جلو گیری کند، ما تا کنون آلوده‌ گی هوا در دهلی نو کاهش نیافته‌ است.

اعتراض دانش آموزان از آلوده‌گی هوا در دهلی نو

معترضان که ضد حکومت هند شعار سر می‌ دادند، خواهان اقدامات جدی برای پاک سازی هوای دهلی نو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش آموزان در دهلی نو، همراه با پدران و مادران و آموزگاران شان روز یک‌ شنبه (۲۶ عقرب) از آلوده‎ گی هوای این شهر، دست به اعتراض زدند.

این شهر از نزدیک به دو ماه به این سو، گواه افزایش آلوده‌ گی هوا بوده ‎است.

معترضان خواهان، توجه جدی حکومت در این باره استند.

یکی از این دانش آموزان گفت که "تنفس هوایی پاک حق هر شهروند هند است."

او افزود: "من برای به‎ دست آوردن حقوقم اعتراض کرده‌ ام، من دوست دارم زنده‌ گی کنم. این حق من است، شما نمی‌ توانید ما را از این حقوق مان، محروم بسازید."

شماری از پزشکان نیز در این اعتراض‌ ها، سهم گرفته‌ اند.

یکی از این پزشکان نیز نگرانی‌ اش را از آلوده شدن هوایی دهلی نو، ابراز کرد.

کاینا، یک دانش آموز دیگر در این باره گفت: "جاهای را برای غرس نهال، مد نظر بگیرند. همانگونه که آنان در هر جا خانه می‌ سازند، سرک می‌زنند، اما نهال، غرس نمی‌ کنند."

بیش از یک هفته می‌ شود که هوایی دهلی نو، بیشتر از هر زمان دیگر آلوده شده‌ است.

کارخانه‌ های تولیدی، موترها، و کار گیری از چوب سوخت از علت‌ های اصلی آلوده شدن هوای این شهر گفته شده‌ است.

هر چند حکومت هند، از سال‌ها به این سو می‌ کوشد، تا از آلوده‌ گی هوا در دهلی نو جلو گیری کند، ما تا کنون آلوده‌ گی هوا در دهلی نو کاهش نیافته‌ است.

هم‌رسانی کنید