تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برازیل از رهگذر داشتن بیشترین بیماران کووید۱۹ دومین کشور جهان شد

شیوع ویروس کرونا در برازیل ‌همچنان پر سرعت است و این کشور را اکنون در جایگاه دومین کشور‌ جهان از رهگذر داشتن بیشترین بیماران کوویدنزده قرار داده‌است.

امریکا هم‌چنان با داشتن بیشترین بیماران کوویدنزده در جایگاه نخست کشورهای جهان قرار دارد.

مقام‌های بهداشتی در برازیل می‌گویند که تنها روز گذشته ۱۰۰۱ رویداد مثبت تازه کرونا را در این کشور ثبت کرده‌اند. 

اکنون شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در برازیل به بیش از ۳۳۰هزار تن می‌رسد.

پیش از این روسیه در جایگاه دوم قرار گرفته بود. اما اکنون روسیه با داشتن بیش از ۳۲۶هزار بیمار در جایگاۀ سوم قرار گرفته‌است. 

شمار قربانیان ویروس کرونا در برازیل هم به بیش ۲۱ هزار تن رسیده‌است. یک‌هزار قربانی آن تنها مربوط یک شبانه روز اخیر می‌شود.

بیشترین بیماران کوویدنزده هم در شهر سائو پائولو برازیل استند. 

تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۱۳ هزار تن در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند و بیش از ۳۳۸ هزار تن هم در اثر بیماری برخاسته از این ویروس -کوویدنزده- جان باخته‌اند. از این میان، بیش از دو میلیون بیمار هم بهبود یافته‌اند.

برازیل از رهگذر داشتن بیشترین بیماران کووید۱۹ دومین کشور جهان شد

شمار قربانیان ویروس کرونا در برازیل هم به بیش ۲۱ هزار تن رسیده‌است. یک‌هزار قربانی آن تنها مربوط یک شبانه روز اخیر می‌شود.

Thumbnail

شیوع ویروس کرونا در برازیل ‌همچنان پر سرعت است و این کشور را اکنون در جایگاه دومین کشور‌ جهان از رهگذر داشتن بیشترین بیماران کوویدنزده قرار داده‌است.

امریکا هم‌چنان با داشتن بیشترین بیماران کوویدنزده در جایگاه نخست کشورهای جهان قرار دارد.

مقام‌های بهداشتی در برازیل می‌گویند که تنها روز گذشته ۱۰۰۱ رویداد مثبت تازه کرونا را در این کشور ثبت کرده‌اند. 

اکنون شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در برازیل به بیش از ۳۳۰هزار تن می‌رسد.

پیش از این روسیه در جایگاه دوم قرار گرفته بود. اما اکنون روسیه با داشتن بیش از ۳۲۶هزار بیمار در جایگاۀ سوم قرار گرفته‌است. 

شمار قربانیان ویروس کرونا در برازیل هم به بیش ۲۱ هزار تن رسیده‌است. یک‌هزار قربانی آن تنها مربوط یک شبانه روز اخیر می‌شود.

بیشترین بیماران کوویدنزده هم در شهر سائو پائولو برازیل استند. 

تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۱۳ هزار تن در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند و بیش از ۳۳۸ هزار تن هم در اثر بیماری برخاسته از این ویروس -کوویدنزده- جان باخته‌اند. از این میان، بیش از دو میلیون بیمار هم بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید