تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برای نخستن بار، یک زن همچون رییس کمیسیون اروپا برگزیده شد

اورسولا فون در لین که پیش از این وزیر دفاع آلمان بود، با گرفتن اکثریت آرای پارلمان اتحادیه اروپا، به ریاست کمیسیون اروپا رسید.

او می‌گوید که رسیده‌گی به موضوع تغییرات اقلیمی، بزرگترین هدف‌اش خواهد بود

او نخستین زنی است که این پست بلندپایۀ اتحادیه اروپا را به‌دست می‌آورد.

نماینده‌گان اتحادیه اروپا با ۳۸۳ رأی موافق، ۳۲۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع، او را به این سمت برگزیدند.

سلویو برلوسکنی، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا در این باره گفت: «ما تصمیم گرفتیم که به این بانو رأی بدهیم؛ نخست به این علت که ما عضو خانوادۀ آزادی و دموکراسی اروپا استیم. حزب مردم اروپا، قدیمی ترین حزب پارلمان اروپا است. ما به ملاحضات اعضای آلمانی پارلمان اروپا گوش دادیم و تصمیم گرفتیم که با اکثریت، به او رأی بدهیم.»

بانو فون درلین گفت که اولویتش، رسانیدن تولید گازهای گلخانه‌یی به صفر است.

او افزود: «خوب فکر می‌کنم که آلوده تولید نکردن گازهای گلخانه‌یی تا سال ۲۰۵۰ بزرگترین هدف ما است. این کار واقعاً یک نیاز است و به تغییر بسیاری نیاز دارد. برای این کار باید تمرین کنیم.»

اما تمامی اعضای پارلمان اروپا به این باور نیستند که او بتواند این کار را انجام دهد.

فلیپ لمبرتس، عضو بلجیمی پارلمان اروپا در این باره گفت: «اقلیم، تنوع زیست محیطی، نابرابری اجتماعی، دموکراسی. خانۀ اروپایان در حال سوختن است. وقتی که خانه درحال سوختن باشد، احساسات خوب و تغییر حاشیه‌یی در سیاست، پاسخگو نخواهد بود.»

در حالی که مسألۀ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به یکی از داغترین مسایل اروپا مبدل شده‌است، رییس تازۀ کمیسیون اروپا بر اتحاد بیشتر کشورهای اروپایی تأکید  کرد.

فون در لین می‌‎افزاید: «پارلمان اروپا بسیار نامتجانس است. اما باور دارم که در آینده اینجا به مرکز رسیده‌گی به پرسش‌های بزرگ سیاسی مبدل خواهد شد. اینجا باید یک مرکز هوادار اروپا باشد.»

او اضافه کرد که برای پیشبرد مسألۀ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که رابطه آیندۀ دو طرف را تعیین می‌کند، کار خواهد کرد.

او همچنان بر تلاش برای از میان برداشتن اختلاف‌های بازرگانی با ایالات متحده امریکا، تأکید کرد.

برای نخستن بار، یک زن همچون رییس کمیسیون اروپا برگزیده شد

ریاست کمیسیون اروپا، یکی از مهمترین پست‌های اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود.

Thumbnail

اورسولا فون در لین که پیش از این وزیر دفاع آلمان بود، با گرفتن اکثریت آرای پارلمان اتحادیه اروپا، به ریاست کمیسیون اروپا رسید.

او می‌گوید که رسیده‌گی به موضوع تغییرات اقلیمی، بزرگترین هدف‌اش خواهد بود

او نخستین زنی است که این پست بلندپایۀ اتحادیه اروپا را به‌دست می‌آورد.

نماینده‌گان اتحادیه اروپا با ۳۸۳ رأی موافق، ۳۲۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع، او را به این سمت برگزیدند.

سلویو برلوسکنی، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا در این باره گفت: «ما تصمیم گرفتیم که به این بانو رأی بدهیم؛ نخست به این علت که ما عضو خانوادۀ آزادی و دموکراسی اروپا استیم. حزب مردم اروپا، قدیمی ترین حزب پارلمان اروپا است. ما به ملاحضات اعضای آلمانی پارلمان اروپا گوش دادیم و تصمیم گرفتیم که با اکثریت، به او رأی بدهیم.»

بانو فون درلین گفت که اولویتش، رسانیدن تولید گازهای گلخانه‌یی به صفر است.

او افزود: «خوب فکر می‌کنم که آلوده تولید نکردن گازهای گلخانه‌یی تا سال ۲۰۵۰ بزرگترین هدف ما است. این کار واقعاً یک نیاز است و به تغییر بسیاری نیاز دارد. برای این کار باید تمرین کنیم.»

اما تمامی اعضای پارلمان اروپا به این باور نیستند که او بتواند این کار را انجام دهد.

فلیپ لمبرتس، عضو بلجیمی پارلمان اروپا در این باره گفت: «اقلیم، تنوع زیست محیطی، نابرابری اجتماعی، دموکراسی. خانۀ اروپایان در حال سوختن است. وقتی که خانه درحال سوختن باشد، احساسات خوب و تغییر حاشیه‌یی در سیاست، پاسخگو نخواهد بود.»

در حالی که مسألۀ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به یکی از داغترین مسایل اروپا مبدل شده‌است، رییس تازۀ کمیسیون اروپا بر اتحاد بیشتر کشورهای اروپایی تأکید  کرد.

فون در لین می‌‎افزاید: «پارلمان اروپا بسیار نامتجانس است. اما باور دارم که در آینده اینجا به مرکز رسیده‌گی به پرسش‌های بزرگ سیاسی مبدل خواهد شد. اینجا باید یک مرکز هوادار اروپا باشد.»

او اضافه کرد که برای پیشبرد مسألۀ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که رابطه آیندۀ دو طرف را تعیین می‌کند، کار خواهد کرد.

او همچنان بر تلاش برای از میان برداشتن اختلاف‌های بازرگانی با ایالات متحده امریکا، تأکید کرد.

هم‌رسانی کنید