تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه جنگجویان زندانی داعش را به کشورهای خودشان بر می‌گرداند

وزارت داخله ترکیه، می‌گوید که جنگجویان زندانی داعش را از ترکیه به کشورهای خودشان خواهد فرستاد.

سلیمان سویلو، وزیر داخلۀ ترکیه می‌گوید که روند برگرداندن این جنگجویان داعش به روز دوشنبۀ همین هفته آغاز خواهد شد.

بربنیاد آمارهای وزارت داخله ترکیه، نزدیک به ۱۲۰۰ جنگجوی داعش در ترکیه زندانی استند.

وزیر داخله ترکیه در این باره گفت: «ما این زندانیان داعش را که شبه نظامیان کُرد رها کرده بودند زندانی کرده‌ایم. به اروپا می‌گوییم که آنان را به کشورهای شان خواهیم فرستاد. آنان مردم ما نیستند. شما آنان را به اینجا فرستادید؛ اما ما آنان را باز خواهیم گردانید.»

پیش از این، برخی از کشورهای اروپایی گفته‌اند که این شهروندان شان باید در جایی که بازداشت شده‌اند محاکمه شوند؛ زیرا در همانجا به هراس‌افگنی دست زده‌اند، اما ترکیه این استدلال را نمی‌پذیرد: «اروپا می‌گوید که شهروندی این جنگجویان را گرفته‌است. هر کاری که می‌خواهید بکنید، اما ما این جنگجویان داعش را پس خواهیم فرستاد. آنان شهروندان شما استند. ترکیه هوتل جنگجویان داعش نیست.»

شبه نظامیان کُرد در شمال شرق سوریه، گفته‌اند که پس از آغاز عملیات ترکیه در این منطقه، صدها جنگجوی داعش از زندان‌ها فرار کرده‌اند؛ اما ترکیه، شبه نظامیان کُرد را به رها سازی این جنگجویان داعش متهم می‌سازند.

ترکیه جنگجویان زندانی داعش را به کشورهای خودشان بر می‌گرداند

بربنیاد آمارهای وزارت داخله ترکیه، نزدیک به ۱۲۰۰ جنگجوی داعش در ترکیه زندانی استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله ترکیه، می‌گوید که جنگجویان زندانی داعش را از ترکیه به کشورهای خودشان خواهد فرستاد.

سلیمان سویلو، وزیر داخلۀ ترکیه می‌گوید که روند برگرداندن این جنگجویان داعش به روز دوشنبۀ همین هفته آغاز خواهد شد.

بربنیاد آمارهای وزارت داخله ترکیه، نزدیک به ۱۲۰۰ جنگجوی داعش در ترکیه زندانی استند.

وزیر داخله ترکیه در این باره گفت: «ما این زندانیان داعش را که شبه نظامیان کُرد رها کرده بودند زندانی کرده‌ایم. به اروپا می‌گوییم که آنان را به کشورهای شان خواهیم فرستاد. آنان مردم ما نیستند. شما آنان را به اینجا فرستادید؛ اما ما آنان را باز خواهیم گردانید.»

پیش از این، برخی از کشورهای اروپایی گفته‌اند که این شهروندان شان باید در جایی که بازداشت شده‌اند محاکمه شوند؛ زیرا در همانجا به هراس‌افگنی دست زده‌اند، اما ترکیه این استدلال را نمی‌پذیرد: «اروپا می‌گوید که شهروندی این جنگجویان را گرفته‌است. هر کاری که می‌خواهید بکنید، اما ما این جنگجویان داعش را پس خواهیم فرستاد. آنان شهروندان شما استند. ترکیه هوتل جنگجویان داعش نیست.»

شبه نظامیان کُرد در شمال شرق سوریه، گفته‌اند که پس از آغاز عملیات ترکیه در این منطقه، صدها جنگجوی داعش از زندان‌ها فرار کرده‌اند؛ اما ترکیه، شبه نظامیان کُرد را به رها سازی این جنگجویان داعش متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید