Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند اخراج پناه‌جویان سوری از اردن اوج گرفته‌است

مقام‌های نهادهای امدادرسان می‌گویند که روند اخراج پناه‌جویان سوری از اردن در ماه‌های اخیر اوج گرفته است زیرا مقام‌های اردنی شمار بزرگی از خانواده‌های سوری را به گونۀ گروهی از این کشور اخراج می‌کنند.

دو نهاد جهانی می‌گویند که در چند ماه اخیر هزاران مهاجر سوری از اردن اخراج شده اند.

دو نهاد جهانی به شمول دیده بان حقوق بشر می گویند که در ماه های اخیر کم از کم سه هزار و ۳۰۰ پناه جوی سوریه از اردن اخراج شده اند.

دیده بان جهانی حقوق بشر، این کار را مخالف قوانین جهانی می‌داند.

لاما فاکح، مسوول شرق میانه و شمال افریقا در دیده بان حقوق بشر، گفت: «دیده بان حقوق بشر از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو رویدادهای بسیاری را ثبت کرده است که مقام های اردنی، سوری ها را به زور به جنوب سوریه بازگردانیده است. این کار مخالف مسوولیت های جهانی اردن است. انان مردمان اسیب پذیر را به شمول زخمیان و کودکان اخراج کرده اند.»

ایاد محمد، یکی از این مهاجران سوری است که می گوید بی هیچ دلیلی از اردن اخراج شده است. 

ایاد محمد گفت: «من و خانواده ام را به زور اخراج کردند. ما را مجبور ساختند که به مرز سوریه برویم؛ اما هیچ دلیلی نداشتند. ما را به مرز بردند و به سوریه بازگردانیدند.»

خانواده محمد اکنون وضع خوبی ندارند. 

او افزود: «از هنگام اخراج مان، زندگی ما تغییر کرده است. اینجا نه مکتب است و نه امنیت. همیشه جنگ است و هیچ نشانه یی از بازگشت سوریه به وضع عالی وجود ندارد.»

برخی از این خانواده های سوری می گویند که به علت تماس تیلفونی با خانواده های شان اخراج شده اند و یا هم به علت نگرانی های امنیتی. 

ام جودت، مهاجر سوری اخراج شده از اردن گفت: «ما در اردن زندگی خوبی داشتیم؛ اما به علت تماس های تیلفونی پسرم با عروسم اخراج شدیم. هفت ماه زیر پیگرد بودیم و سپس اخراج مان کردند.»

مروان برکات، مهاجر سوری اخراج شده از اردن گفت: «پس از کشته شدن پسرم در سوریه مرا اخراج کردند. وقتی برای او مراسم فاتحه گرفتیم، استخبارات اردن امد و از ما سوال هایی پرسید. انان پسرم را به عضویت در داعش متهم کردند و سپس اخراج شدیم.»

دیده بان جهانی حقوق بشر می گوید که لبنان و ترکیه نیز برخی از مهاجران سوری را اخراج کرده اند. 

از هنگام جنگ داخلی سوریه تا کنون نزدیک به ۵ میلیون تن از شهروندان این کشور مجبور به ترک کشورشان شده اند.

روند اخراج پناه‌جویان سوری از اردن اوج گرفته‌است

دو نهاد جهانی به شمول دیده بان حقوق بشر می‌گویند که در ماه های اخیر کم از کم سه هزار و ۳۰۰ پناه جوی سوریه از اردن اخراج شده اند.

Thumbnail

مقام‌های نهادهای امدادرسان می‌گویند که روند اخراج پناه‌جویان سوری از اردن در ماه‌های اخیر اوج گرفته است زیرا مقام‌های اردنی شمار بزرگی از خانواده‌های سوری را به گونۀ گروهی از این کشور اخراج می‌کنند.

دو نهاد جهانی می‌گویند که در چند ماه اخیر هزاران مهاجر سوری از اردن اخراج شده اند.

دو نهاد جهانی به شمول دیده بان حقوق بشر می گویند که در ماه های اخیر کم از کم سه هزار و ۳۰۰ پناه جوی سوریه از اردن اخراج شده اند.

دیده بان جهانی حقوق بشر، این کار را مخالف قوانین جهانی می‌داند.

لاما فاکح، مسوول شرق میانه و شمال افریقا در دیده بان حقوق بشر، گفت: «دیده بان حقوق بشر از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو رویدادهای بسیاری را ثبت کرده است که مقام های اردنی، سوری ها را به زور به جنوب سوریه بازگردانیده است. این کار مخالف مسوولیت های جهانی اردن است. انان مردمان اسیب پذیر را به شمول زخمیان و کودکان اخراج کرده اند.»

ایاد محمد، یکی از این مهاجران سوری است که می گوید بی هیچ دلیلی از اردن اخراج شده است. 

ایاد محمد گفت: «من و خانواده ام را به زور اخراج کردند. ما را مجبور ساختند که به مرز سوریه برویم؛ اما هیچ دلیلی نداشتند. ما را به مرز بردند و به سوریه بازگردانیدند.»

خانواده محمد اکنون وضع خوبی ندارند. 

او افزود: «از هنگام اخراج مان، زندگی ما تغییر کرده است. اینجا نه مکتب است و نه امنیت. همیشه جنگ است و هیچ نشانه یی از بازگشت سوریه به وضع عالی وجود ندارد.»

برخی از این خانواده های سوری می گویند که به علت تماس تیلفونی با خانواده های شان اخراج شده اند و یا هم به علت نگرانی های امنیتی. 

ام جودت، مهاجر سوری اخراج شده از اردن گفت: «ما در اردن زندگی خوبی داشتیم؛ اما به علت تماس های تیلفونی پسرم با عروسم اخراج شدیم. هفت ماه زیر پیگرد بودیم و سپس اخراج مان کردند.»

مروان برکات، مهاجر سوری اخراج شده از اردن گفت: «پس از کشته شدن پسرم در سوریه مرا اخراج کردند. وقتی برای او مراسم فاتحه گرفتیم، استخبارات اردن امد و از ما سوال هایی پرسید. انان پسرم را به عضویت در داعش متهم کردند و سپس اخراج شدیم.»

دیده بان جهانی حقوق بشر می گوید که لبنان و ترکیه نیز برخی از مهاجران سوری را اخراج کرده اند. 

از هنگام جنگ داخلی سوریه تا کنون نزدیک به ۵ میلیون تن از شهروندان این کشور مجبور به ترک کشورشان شده اند.

هم‌رسانی کنید