Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مبارزه با هراس‌افگنی موضوع کلیدی دیدار تیلرسن با همتای هندی‌اش

وزیر خارجه امریکا هشدارمی دهد که سازمان های هراس افگن در خاک پاکستان، بزرگتر و نیرومندتر شده اند.

رِکس تلرسن در سفرش به دهلی نو می گوید که این هراس افگنان مایه نگرانی مشترک امریکا، افغانستان و هند استند.

در همین حال، وزیر خارجه هند می گوید که کشورش به گفتگو با واشنگتن و کابل درباره افغانستان، توافق کرده است.

آقای تیلرسن گفت: «ما همچنان درباره ثبات و امنیت حکومت پاکستان نگران استیم، زیرا سازمان های هراس افگن در مرز این کشور بزرگتر و نیرومندتر شده اند و توانایی های شان نیز افزایش یافته اند. این می تواند در برابر ثبات خود پاکستان یک تهدید باشد.»

تلرسن تأکید کرد که پناه گاه های امن هراس افگن در پاکستان، دیگر قابل تحمل نیستند.

وی می گوید که در سفرش به پاکستان به راهبران پاکستانی گوشزد کرد که این سازمان ها، نگرانی مشترک امریکا، افغانستان و هند است، زیرا هراس افگنان از خاک پاکستان در برابر کشور های دیگر، حمله هایی را راه می اندازند. 

او افزود: «ما به پاکستان گفتیم که امریکا از حکومت و رهبران این کشور انتظارهای مشخصی دارد... از جمله این که با سازمان های هراس افگن و رهبران این سازمان ها، باید برخورد کند.»

در همین حال، وزیر خارجه هند می گوید که هند با امریکا به گفتگو درباره افغانستان توافق کرده است.

سُشما سواراج، وزیر امور خارجه هند گفت: «ما از ادامه خشونت های هراس افگنانه در افغانستان، بسیار نگران استیم. ادامه این خشونت ها نشان دهنده این است که هنوز هم هراس افگنان از پناه گاه امن برخوردار استند و کسانی هستند که از آنان پشتیبانی می کنند. من و آقای تلرسن توافق کردیم که ما باید به گونه مشترک کار کنیم و نگذاریم که هیچ کشوری به هراس افگنان پناه گاه امن فراهم سازد و هرگاه هر کشوری از هراس افگنان پشتیبانی کند، آن را مسوول نگه داریم.»

تلرسن در این سفرش، همچنان می گوید که امریکا آماده است تا نیروهای هوایی هند را با جنگنده های «اف-۱۶» و «اف-۱۸» مجهز بسازد.

مبارزه با هراس‌افگنی موضوع کلیدی دیدار تیلرسن با همتای هندی‌اش

آقای تیلرسن گفت که امریکا آماده است تا نیروهای هوایی هند را با جنگنده های «اف-۱۶» و «اف-۱۸» مجهز بسازد.

Thumbnail

وزیر خارجه امریکا هشدارمی دهد که سازمان های هراس افگن در خاک پاکستان، بزرگتر و نیرومندتر شده اند.

رِکس تلرسن در سفرش به دهلی نو می گوید که این هراس افگنان مایه نگرانی مشترک امریکا، افغانستان و هند استند.

در همین حال، وزیر خارجه هند می گوید که کشورش به گفتگو با واشنگتن و کابل درباره افغانستان، توافق کرده است.

آقای تیلرسن گفت: «ما همچنان درباره ثبات و امنیت حکومت پاکستان نگران استیم، زیرا سازمان های هراس افگن در مرز این کشور بزرگتر و نیرومندتر شده اند و توانایی های شان نیز افزایش یافته اند. این می تواند در برابر ثبات خود پاکستان یک تهدید باشد.»

تلرسن تأکید کرد که پناه گاه های امن هراس افگن در پاکستان، دیگر قابل تحمل نیستند.

وی می گوید که در سفرش به پاکستان به راهبران پاکستانی گوشزد کرد که این سازمان ها، نگرانی مشترک امریکا، افغانستان و هند است، زیرا هراس افگنان از خاک پاکستان در برابر کشور های دیگر، حمله هایی را راه می اندازند. 

او افزود: «ما به پاکستان گفتیم که امریکا از حکومت و رهبران این کشور انتظارهای مشخصی دارد... از جمله این که با سازمان های هراس افگن و رهبران این سازمان ها، باید برخورد کند.»

در همین حال، وزیر خارجه هند می گوید که هند با امریکا به گفتگو درباره افغانستان توافق کرده است.

سُشما سواراج، وزیر امور خارجه هند گفت: «ما از ادامه خشونت های هراس افگنانه در افغانستان، بسیار نگران استیم. ادامه این خشونت ها نشان دهنده این است که هنوز هم هراس افگنان از پناه گاه امن برخوردار استند و کسانی هستند که از آنان پشتیبانی می کنند. من و آقای تلرسن توافق کردیم که ما باید به گونه مشترک کار کنیم و نگذاریم که هیچ کشوری به هراس افگنان پناه گاه امن فراهم سازد و هرگاه هر کشوری از هراس افگنان پشتیبانی کند، آن را مسوول نگه داریم.»

تلرسن در این سفرش، همچنان می گوید که امریکا آماده است تا نیروهای هوایی هند را با جنگنده های «اف-۱۶» و «اف-۱۸» مجهز بسازد.

هم‌رسانی کنید