Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهاجران در برابر سفارت آلمان در یونان راه‌پیمایی کردند

صدها مهاجر دربرابر سفارت آلمان در یونان از بهر عدم رسیده گی به درخواست‎های پناهنده گی شان، دست به راهپیمایی زدند.

معترضان می‌گویند که آنان در اردوگاه های مهاجران در یونان باچالش‎هایی رو به‎رو اند و از همین رو، باید حکومت آلمان به درخواست های پناهنده گی شان، رسیدگی کند.

این مهاجران از دو سال بدینسو در اردوگاه های مهاجران در یوان به سر می برند.

بسته شدن مرزهای شماری از کشورهای بالکان و توافق اتحادیه اروپا با حکومت ترکیه، سبب شد تا آنان در اردوگاه هایی یونان بمانند.

مالک رحمان، مهاجر سوریه می‎گوید: «انتظار و تحمل رنج و مشکلات دیگر بس است، من از دو سال بدینسو در یونان با مشکلات زیاد مقابله می کنم، من از پنج یا هفت سال پیش با همچو مشکلات در سوریه رو به رو بودم ، من می خواهم کودکان ام به مکتب بروند.»

محمد بتار، مهاجر دیگر سوریه نیز می‎افزاید: «البته وضعیت مهاجران من را پریشان ساخته است؛ هنگامی که من در سویدن پذیرفته شدم و به یک زنده گی بهتر دست یافتم اکنون وضعیت مهاجران را درک می کنم، آنان از بهر دست یافتن به پول، غذا و دیگر چیزها به اروپا نیامده اند، آنان مهاجران جنگ هستند.»

این درحالی است که بربنیاد توافق اتحادیه اروپا با کشورهای عضو این اتحادیه، هریک مکلف هستند به گونۀ قانونی مهاجران را از اردوگاه های یونان و ایتالیا بپذیرند، اما تاکنون به استثنای آلمان دیگر کشورهای اروپایی به تعهدات خود پابند نبوده اند.

مهاجران در برابر سفارت آلمان در یونان راه‌پیمایی کردند

این مهاجران می‎گویند که دیگر صبر و تحمل شان به سر رسیده و باید کشورهای اروپایی به ویژه حکومت آلمان به درخواست های پناهنده گی شان رسیده گی کنند.

تصویر بندانگشتی

صدها مهاجر دربرابر سفارت آلمان در یونان از بهر عدم رسیده گی به درخواست‎های پناهنده گی شان، دست به راهپیمایی زدند.

معترضان می‌گویند که آنان در اردوگاه های مهاجران در یونان باچالش‎هایی رو به‎رو اند و از همین رو، باید حکومت آلمان به درخواست های پناهنده گی شان، رسیدگی کند.

این مهاجران از دو سال بدینسو در اردوگاه های مهاجران در یوان به سر می برند.

بسته شدن مرزهای شماری از کشورهای بالکان و توافق اتحادیه اروپا با حکومت ترکیه، سبب شد تا آنان در اردوگاه هایی یونان بمانند.

مالک رحمان، مهاجر سوریه می‎گوید: «انتظار و تحمل رنج و مشکلات دیگر بس است، من از دو سال بدینسو در یونان با مشکلات زیاد مقابله می کنم، من از پنج یا هفت سال پیش با همچو مشکلات در سوریه رو به رو بودم ، من می خواهم کودکان ام به مکتب بروند.»

محمد بتار، مهاجر دیگر سوریه نیز می‎افزاید: «البته وضعیت مهاجران من را پریشان ساخته است؛ هنگامی که من در سویدن پذیرفته شدم و به یک زنده گی بهتر دست یافتم اکنون وضعیت مهاجران را درک می کنم، آنان از بهر دست یافتن به پول، غذا و دیگر چیزها به اروپا نیامده اند، آنان مهاجران جنگ هستند.»

این درحالی است که بربنیاد توافق اتحادیه اروپا با کشورهای عضو این اتحادیه، هریک مکلف هستند به گونۀ قانونی مهاجران را از اردوگاه های یونان و ایتالیا بپذیرند، اما تاکنون به استثنای آلمان دیگر کشورهای اروپایی به تعهدات خود پابند نبوده اند.

هم‌رسانی کنید