تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت دربارۀ کشمیر است

در پی تنش‌ها بر سر کشمیر، پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره شده‌است.

حکومت پاکستان، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌است که باید دربارۀ اقدام هند مبنی بر لغو اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر تصمیم بگیرد.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر را لغو کرد که بر مبنی آن شهروندان این دو منطقه دیگر حق ندارند به‌گونۀ مستقلانه قوانین داخلی شان را تصویب کنند و نیز هندی‌ها می‌توانند در جامو و کشمیر جایداد بخرند.

با اعلام لغو این امتیازات، خطوط تلفن، اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی در ایالت جامو و کشمیر قطع شده است و دولت هند محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و تجمعات اعمال کرده است.

شاه‌ محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در نامه‌یی که به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده، نوشته‌است: «پاکستان بدنبال درگیری نیست؛ اما هند نیز نباید خویشتن‌داری ما را به عنوان ضعف تلقی کند... اگر هند تصمیم بگیرد كه دوباره به استفاده از زور متوسل شود، پاکستان خود را موظف می‌داند با تمام توان از خود دفاع کند.»

پاکستان از پیامدهای خطرناک لغو اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر هشدار داده‌است و گفته‌است که تنش‌ها در این مناطق افزایش خواهند یافت.

جهان

پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت دربارۀ کشمیر است

پس از جدایی هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، منطقۀ کشمیر میان دو کشور تقسیم شد؛ اما از آن زمان تاکنون هردو کشور ادعا دارند که مالک اصلی کشمیر استند.

Thumbnail

در پی تنش‌ها بر سر کشمیر، پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره شده‌است.

حکومت پاکستان، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌است که باید دربارۀ اقدام هند مبنی بر لغو اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر تصمیم بگیرد.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر را لغو کرد که بر مبنی آن شهروندان این دو منطقه دیگر حق ندارند به‌گونۀ مستقلانه قوانین داخلی شان را تصویب کنند و نیز هندی‌ها می‌توانند در جامو و کشمیر جایداد بخرند.

با اعلام لغو این امتیازات، خطوط تلفن، اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی در ایالت جامو و کشمیر قطع شده است و دولت هند محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و تجمعات اعمال کرده است.

شاه‌ محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در نامه‌یی که به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده، نوشته‌است: «پاکستان بدنبال درگیری نیست؛ اما هند نیز نباید خویشتن‌داری ما را به عنوان ضعف تلقی کند... اگر هند تصمیم بگیرد كه دوباره به استفاده از زور متوسل شود، پاکستان خود را موظف می‌داند با تمام توان از خود دفاع کند.»

پاکستان از پیامدهای خطرناک لغو اختیارات ویژۀ جامو و کشمیر هشدار داده‌است و گفته‌است که تنش‌ها در این مناطق افزایش خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید