Skip to main content
Latest news
تصویر بندانگشتی

شکایت بانوان متشبث از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان

برخی از بانوان متشبث از آنچه که نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان می‌دانند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که در ماه‌های پسین بازار فروشات آنان کم‌رنگ شده است.

این بانوان تجارت‌پیشه از امارت اسلامی می‌خواهند که سهولت‌های لازم را به آنان فراهم بسازد تا بیشتر فعالیت بازرگانی داشته باشند.

ممتاز یوسفزی، متشبث، گفت: «برای خانم‌های‌ که در سکتور خصوصی کار می‌کردند و خانم‌های که تولید دارند و به خصوص تولیدات خود افغانستان برای این‌ها باید یک بازار دایمی در نظر بگیرند و خانم‌ها بتوانند که آزادانه فروشات کنند در مارکیت‌ها.»

ذاکره، متشبث دیگر، گفت: «نبود بازار نسبت به محصولات و تولیدات خانم‌ها کمتر شده چون اقتصاد خانواده‌ها پایان آمده و خانواده‌ها نسبت به سال‌های قبل کمتر خرید می‌کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که برای بانوان تجارت‌پیشه بازارهای داخلی و سمینارهای آموزشی را ایجاد کرده اند.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «ایجاد نمایشگاه‌ها برای شان کردیم در سرتاسر افغانستان است حمایت که از طرف اتاق‌ها برای شان می‌شود دایرکردن کورس‌های آموزشی است.»

شماری آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رشد تجارت بانوان در رشد اقتصاد خانواده‌ها نقش مهم دارد. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «نقش زنان در قسمت رشدی اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است بر علاوه از این که خانواده خود را حمایت نمایند در پهلوی آن می‌توانند به ده‌ها زن دیگر زمینه کار و اشتغال را فراهم کنند.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نشان می‌دهند که در یک سال پسین ۵۶۰ زن تجارت پیشه در بخش‌های بازرگانی و تولیدی در این اتاق ثبت شده اند.

شکایت بانوان متشبث از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که برای بانوان تجارت‌پیشه بازارهای داخلی و سمینارهای آموزشی را ایجاد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

برخی از بانوان متشبث از آنچه که نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان می‌دانند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که در ماه‌های پسین بازار فروشات آنان کم‌رنگ شده است.

این بانوان تجارت‌پیشه از امارت اسلامی می‌خواهند که سهولت‌های لازم را به آنان فراهم بسازد تا بیشتر فعالیت بازرگانی داشته باشند.

ممتاز یوسفزی، متشبث، گفت: «برای خانم‌های‌ که در سکتور خصوصی کار می‌کردند و خانم‌های که تولید دارند و به خصوص تولیدات خود افغانستان برای این‌ها باید یک بازار دایمی در نظر بگیرند و خانم‌ها بتوانند که آزادانه فروشات کنند در مارکیت‌ها.»

ذاکره، متشبث دیگر، گفت: «نبود بازار نسبت به محصولات و تولیدات خانم‌ها کمتر شده چون اقتصاد خانواده‌ها پایان آمده و خانواده‌ها نسبت به سال‌های قبل کمتر خرید می‌کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که برای بانوان تجارت‌پیشه بازارهای داخلی و سمینارهای آموزشی را ایجاد کرده اند.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «ایجاد نمایشگاه‌ها برای شان کردیم در سرتاسر افغانستان است حمایت که از طرف اتاق‌ها برای شان می‌شود دایرکردن کورس‌های آموزشی است.»

شماری آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رشد تجارت بانوان در رشد اقتصاد خانواده‌ها نقش مهم دارد. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «نقش زنان در قسمت رشدی اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است بر علاوه از این که خانواده خود را حمایت نمایند در پهلوی آن می‌توانند به ده‌ها زن دیگر زمینه کار و اشتغال را فراهم کنند.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نشان می‌دهند که در یک سال پسین ۵۶۰ زن تجارت پیشه در بخش‌های بازرگانی و تولیدی در این اتاق ثبت شده اند.

Share this post

Comment this post