Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرسش‌ها از روشن نبودن عاملان حمله‌های هدفمند

پس از توافق نامه صلح امریکا با طالبان، عاملان بسیاری از رویداد های مرگبار و هدفمند روشن نبوده اند؛ اما ارگ ریاست جمهوری طالبان را به دست داشتن در این حمله ها متهم می سازد. 

همزمان با این سازمان ملل متحد این اوضاع را پیچده می داند و تاکید می ورزد، هر رویداد که حکومت افغانستان را آسیب برساند، به سود طالبان است. 

در چند ماه پسین و پس از توافق نامه صلح امریکا با طالبان، طراحان شماری از رویداد های مرگبار که در آنها غیرنظامیان قربانی شدند، شناخته نشده اند.

اما در این رویداد ها کی ها دست داشته اند.

ادموند فیتون برون، رییس کمیته نظارتی سازمان ملل متحد، گفت: «گاه گاهی دیده‌ایم که داعش مسوولیت این حمله‌ها را پذیرفته است. اما رویدادهایی هم بوده اند که مسولان آن شناخته نشده اند. این چهره‌یی از منازعه پیچیده و چند بعدی در افغانستان است. طالبان از هر چیزی که حکومت افغانستان را آسیب رساند و منحرف بسازد سود می‌برند؛ آنان از هر چیزی که مطابق با سیاست طالبان باشد، و به مردم نشان بدهد که حکومت افغانستان نمی‌تواند امنیت را تضمین کند سود می‌برند.»

ضیا یفتلی، مجلس نماینده گان، گفت: «ما غیر از این که دستگاه های استخباراتی دستگاه های ضد تروریزم را فعال نسازیم کار دیگر نمی توانیم.»

حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل و نیز انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی از تازه ترین این رویداد استند،که عاملان آن ها شناخته نشدند؛ در حالی که طالبان دست داشتن شان را در حمله بر دانشگاه کابل رد کردند و مسوولیت را داعش پذیرفت، اما حکومت، طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل خواند.

خان آغا رضایی، مجلس نماینده گان، گفت: «این ضعف استخباراتی را واقعا نشان می دهد، باید نیروهای امنیتی به خصوص استخباراتی در بخش فعالیت بیشتر داشته باشد تا از این حملات جلوگیری صورت بگیرد.»

در همین حال، ارگ ریاست جمهوری طالبان را مسوول رویداد هایی می داند که، غیرنظامیان یا به گونه عمدی و یا هم هدفمند در آنها قربانی شده اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «این سیاست جنگ و رد کردن این مسایل پیش مردم افغانستان بسیار وضاعت دارد و یگانه راهی که به طالبان باقی مانده است باید آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکرات پر مفهوم شوند.»

انتظار می رفت که پس از امضای توافق نامه صلح امریکا با طالبان خشونت در کشور کاسته شوند؛ اما بربنیاد واپسین گزارش سازمان ملل متحد پس از این توافق نامه تلفات غیرنظامیان  افزایش یافته است و طالبان مسوول بیشتر این تلفات بوده اند.

پرسش‌ها از روشن نبودن عاملان حمله‌های هدفمند

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که، روشن نبودن عاملان رویداد های هراس افگنانه پرسش برانگیز است.

تصویر بندانگشتی

پس از توافق نامه صلح امریکا با طالبان، عاملان بسیاری از رویداد های مرگبار و هدفمند روشن نبوده اند؛ اما ارگ ریاست جمهوری طالبان را به دست داشتن در این حمله ها متهم می سازد. 

همزمان با این سازمان ملل متحد این اوضاع را پیچده می داند و تاکید می ورزد، هر رویداد که حکومت افغانستان را آسیب برساند، به سود طالبان است. 

در چند ماه پسین و پس از توافق نامه صلح امریکا با طالبان، طراحان شماری از رویداد های مرگبار که در آنها غیرنظامیان قربانی شدند، شناخته نشده اند.

اما در این رویداد ها کی ها دست داشته اند.

ادموند فیتون برون، رییس کمیته نظارتی سازمان ملل متحد، گفت: «گاه گاهی دیده‌ایم که داعش مسوولیت این حمله‌ها را پذیرفته است. اما رویدادهایی هم بوده اند که مسولان آن شناخته نشده اند. این چهره‌یی از منازعه پیچیده و چند بعدی در افغانستان است. طالبان از هر چیزی که حکومت افغانستان را آسیب رساند و منحرف بسازد سود می‌برند؛ آنان از هر چیزی که مطابق با سیاست طالبان باشد، و به مردم نشان بدهد که حکومت افغانستان نمی‌تواند امنیت را تضمین کند سود می‌برند.»

ضیا یفتلی، مجلس نماینده گان، گفت: «ما غیر از این که دستگاه های استخباراتی دستگاه های ضد تروریزم را فعال نسازیم کار دیگر نمی توانیم.»

حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل و نیز انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی از تازه ترین این رویداد استند،که عاملان آن ها شناخته نشدند؛ در حالی که طالبان دست داشتن شان را در حمله بر دانشگاه کابل رد کردند و مسوولیت را داعش پذیرفت، اما حکومت، طالبان را مسوول حمله بر دانشگاه کابل خواند.

خان آغا رضایی، مجلس نماینده گان، گفت: «این ضعف استخباراتی را واقعا نشان می دهد، باید نیروهای امنیتی به خصوص استخباراتی در بخش فعالیت بیشتر داشته باشد تا از این حملات جلوگیری صورت بگیرد.»

در همین حال، ارگ ریاست جمهوری طالبان را مسوول رویداد هایی می داند که، غیرنظامیان یا به گونه عمدی و یا هم هدفمند در آنها قربانی شده اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «این سیاست جنگ و رد کردن این مسایل پیش مردم افغانستان بسیار وضاعت دارد و یگانه راهی که به طالبان باقی مانده است باید آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکرات پر مفهوم شوند.»

انتظار می رفت که پس از امضای توافق نامه صلح امریکا با طالبان خشونت در کشور کاسته شوند؛ اما بربنیاد واپسین گزارش سازمان ملل متحد پس از این توافق نامه تلفات غیرنظامیان  افزایش یافته است و طالبان مسوول بیشتر این تلفات بوده اند.

هم‌رسانی کنید