تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزد وزیران صحت‌‎عامه، سرحدات و اقتصاد از مجلس رأی تأیید گرفتند

مجلس نماینده‌گان در رأی‌گیری امروز چهارشنبه، به سه نامزد وزیر رأی اعتماد و به دو نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی رأی رد دادند. 

احمدجواد عثمانی با گرفتن ۱۴۵ رأی به وزارت صحت، محب‌الله صمیم با گرفتن ۲۰۹ رأی به وزارت سرحدات اقوام و قبایل و کریمه حامد فاریابی با گرفتن ۱۳۶ رأی به وزارت اقتصاد، از سوی مجلس نماینده‌گان تأیید شدند. 

رنگینه حمیدی با ۱۱۴ رأی و مجیب الرحمان کریمی با ۱۱۸ موفق نشدند به وزارت‌های معارف و احیا و انکشاف دهات راه یابند. 

نماینده‌گان مجلس به اجمل احمدی برای ریاست بانک مرکزی ۷۲ رأی تأیید دادند که برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی کافی نیست. 

از ۲۴۹ نمایندۀ مجلس، ۲۴۲ نماینده امروز حضور داشتند و آرای شان را استعمال کردند. 

تاکنون ۱۶ نامزد وزیر و رییس امنیت ملی از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد گرفته‌اند و نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ و زنان دو روز پیش از سوی مجلس رد شدند. 

رییس مجلس نماینده‌گان، از رییس‌جمهور خواست کسانی دیگری را به‌جای نامزد وزیرانی که از سوی مجلس رد شده‌اند، معرفی کنند. 

 

نامزد وزیران صحت‌‎عامه، سرحدات و اقتصاد از مجلس رأی تأیید گرفتند

رنگینه حمیدی با ۱۱۴ رأی و مجیب الرحمان کریمی با ۱۱۸ موفق نشدند به وزارت‌های معارف و احیا و انکشاف دهات راه یابند. 

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان در رأی‌گیری امروز چهارشنبه، به سه نامزد وزیر رأی اعتماد و به دو نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی رأی رد دادند. 

احمدجواد عثمانی با گرفتن ۱۴۵ رأی به وزارت صحت، محب‌الله صمیم با گرفتن ۲۰۹ رأی به وزارت سرحدات اقوام و قبایل و کریمه حامد فاریابی با گرفتن ۱۳۶ رأی به وزارت اقتصاد، از سوی مجلس نماینده‌گان تأیید شدند. 

رنگینه حمیدی با ۱۱۴ رأی و مجیب الرحمان کریمی با ۱۱۸ موفق نشدند به وزارت‌های معارف و احیا و انکشاف دهات راه یابند. 

نماینده‌گان مجلس به اجمل احمدی برای ریاست بانک مرکزی ۷۲ رأی تأیید دادند که برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی کافی نیست. 

از ۲۴۹ نمایندۀ مجلس، ۲۴۲ نماینده امروز حضور داشتند و آرای شان را استعمال کردند. 

تاکنون ۱۶ نامزد وزیر و رییس امنیت ملی از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد گرفته‌اند و نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ و زنان دو روز پیش از سوی مجلس رد شدند. 

رییس مجلس نماینده‌گان، از رییس‌جمهور خواست کسانی دیگری را به‌جای نامزد وزیرانی که از سوی مجلس رد شده‌اند، معرفی کنند. 

 

هم‌رسانی کنید