تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارشیوۀ مذاکرات صلح نهایی شد

هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان سرانجام پس از نزدیک به سه ماه رأی‌زنی، کارشیوۀ مذاکرات صلح را نهایی کردند.

 نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه می‌گوید که این کارشیوه به‌شمول مقدمه آن نهايی شده‌است و طرف‌ها گفت‌وگوها را روی اجندای مذاکرات صلح آغاز کرده‌اند.

در همین حال، محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره کنندۀ طالبان هرچند نهایی شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح را تأیید می‌کند، اما می‌گوید که قرار است بحث روی آجندای مذاکرات صلح آغاز شود.

اخیرأ طالبان گفتند که این کارشیوه به تاریخ پانزدهم ماه نوامبر نهایی شده بود؛ سپس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت که روی مقدمۀ آن توافق نشده‌است. 

دو طرف، در حدود نزدیک به سه ماه پیش مذاکرات صلح را در دوحه آغاز کردند. در این مدت، بحث اصلی روی چگونگی ایجاد کارشیوۀ مذاکرات اصلی صلح بود؛ کارشیوه‌یی که جنجال برانگیز شد و سرانجام به بن‌بست مذاکرات انجامید. 

هیئت‌ها پس از به بن‌بست کشیده‌شدن مذاکرات، برای بیشتر از یک ماه نه نشستی برگزار کردند و پیشرفتی در مذاکرات داشتند.

خلیل‌زاد: برای کاهش خشونت‌ها سخت کار خواهیم کرد

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از نهایی‌شدن کارشیوۀ صلح استقبال کرده و گفته‌است که «ما با تمام طرف‌ها برای کاهش جدی خشونتها و حتا آتش‌بس در جریان [مذاکرات صلح] سخت کار خواهیم کرد.»

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که این کارشیوۀ سه صفحه‌یی، قانون و طرزالعمل دربارۀ مذاکرات برای نقشۀ راه و آتش‌بس همه‌شمول را تعیین می‌کند: «مردم افغانستان اکنون پیشرفت سریع دربارۀ نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس را توقع دارند. ما خواست‌ آن‌ها را درک و از آن پشتیبانی می‌کنیم.» 

در همین حال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان - یوناما - نیز با استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح، آن را یک گام مثبت خوانده‌است.

اندریس وان برنت، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان هم ضمن استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح در دوحه، آن را یک گام مهم به جلو خوانده است.

صالح: حکومت به ادامۀ مذاکرات متعهد است

امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور امروز می‌گوید که حکومت با وجود افزایش خشونت‌ها به ادامۀ مذاکرات صلح متعهد است. 

آقای صالح تأکید کرد که حکومت افغانستان مذاکرات را بهترین گزینه برای دست‌یابی به صلح می‌داند: «با وجود کاهش نیافتن خشونت‌ها، ما به ادامۀ مذاکرات متعهد هستیم. ما این مذاکرات را بهترین گزینه برای دست‌یابی به یک توافق قابل قبول می‌دانیم.»

کارشیوۀ مذاکرات صلح نهایی شد

محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره کنندۀ طالبان هرچند نهایی شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح را تأیید می‌کند، اما می‌گوید که قرار است بحث روی آجندای مذاکرات صلح آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان سرانجام پس از نزدیک به سه ماه رأی‌زنی، کارشیوۀ مذاکرات صلح را نهایی کردند.

 نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه می‌گوید که این کارشیوه به‌شمول مقدمه آن نهايی شده‌است و طرف‌ها گفت‌وگوها را روی اجندای مذاکرات صلح آغاز کرده‌اند.

در همین حال، محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره کنندۀ طالبان هرچند نهایی شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح را تأیید می‌کند، اما می‌گوید که قرار است بحث روی آجندای مذاکرات صلح آغاز شود.

اخیرأ طالبان گفتند که این کارشیوه به تاریخ پانزدهم ماه نوامبر نهایی شده بود؛ سپس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت که روی مقدمۀ آن توافق نشده‌است. 

دو طرف، در حدود نزدیک به سه ماه پیش مذاکرات صلح را در دوحه آغاز کردند. در این مدت، بحث اصلی روی چگونگی ایجاد کارشیوۀ مذاکرات اصلی صلح بود؛ کارشیوه‌یی که جنجال برانگیز شد و سرانجام به بن‌بست مذاکرات انجامید. 

هیئت‌ها پس از به بن‌بست کشیده‌شدن مذاکرات، برای بیشتر از یک ماه نه نشستی برگزار کردند و پیشرفتی در مذاکرات داشتند.

خلیل‌زاد: برای کاهش خشونت‌ها سخت کار خواهیم کرد

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از نهایی‌شدن کارشیوۀ صلح استقبال کرده و گفته‌است که «ما با تمام طرف‌ها برای کاهش جدی خشونتها و حتا آتش‌بس در جریان [مذاکرات صلح] سخت کار خواهیم کرد.»

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که این کارشیوۀ سه صفحه‌یی، قانون و طرزالعمل دربارۀ مذاکرات برای نقشۀ راه و آتش‌بس همه‌شمول را تعیین می‌کند: «مردم افغانستان اکنون پیشرفت سریع دربارۀ نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس را توقع دارند. ما خواست‌ آن‌ها را درک و از آن پشتیبانی می‌کنیم.» 

در همین حال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان - یوناما - نیز با استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح، آن را یک گام مثبت خوانده‌است.

اندریس وان برنت، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان هم ضمن استقبال از نهایی‌شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح در دوحه، آن را یک گام مهم به جلو خوانده است.

صالح: حکومت به ادامۀ مذاکرات متعهد است

امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور امروز می‌گوید که حکومت با وجود افزایش خشونت‌ها به ادامۀ مذاکرات صلح متعهد است. 

آقای صالح تأکید کرد که حکومت افغانستان مذاکرات را بهترین گزینه برای دست‌یابی به صلح می‌داند: «با وجود کاهش نیافتن خشونت‌ها، ما به ادامۀ مذاکرات متعهد هستیم. ما این مذاکرات را بهترین گزینه برای دست‌یابی به یک توافق قابل قبول می‌دانیم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره