Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق یونیسیف و طالبان برای ایجاد هزاران مکتب در افغانستان

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) می‌گوید که دربارۀ ایجاد در حدود چهار هزار مکتب غیررسمی در ساحات زیرکنترل طالبان با این گروه توافق کرده‌است.

رییس بخش آموزش یونیسیف می‌گوید در توافقی‌که با طالبان شده‌است در این مکتب‌ها دختران و پسران تا پایان دورۀ ابتدایی – تا صنف ششم - آموزش خواهند دید.

بربنیاد اطلاعات یونیسف، با این توافق از صد تا ۱۴۰هزار کودک به آموزش دسترسی پیدا خواهند کرد.

به‌گفتۀ لارینا دیا، مسؤول بخش آموزشِ صندوق کودکان سازمان ملل متحد، طالبان در دوحه از یونیسیف خواستند که این مکتب‌ها را ایجاد کند: «بحث‌های نخستین در دوحه دربارۀ فراهم‌سازی آموزش به دختران تا پایان دورۀ ابتداییه بود. طالبان با این کار موافقت کردند؛ اما در حال حاضر، ما تصمیم گرفته‌ایم که این توافق را با سه سال نخست آموزش آغاز کنیم.»

هزینۀ ایجاد این مکتب‌ها از سوی نهاد "همکاری جهانی برای آموزش" که از سوی امریکا و بریتانیا پشتیبانی می‌شود، پرداخت خواهد شد.

حکومت افغانستان تاکنون دربارۀ این تصمیم سازمان ملل متحد و طالبان چیزی نگفته‌است.

با آن‌که سازمان ملل متحده با طالبان به این توافق دست یافته‌است؛ اما نگرانی‌ها از ادامۀ خشونت‌ها در برابر کودکان و مکتب‌ها هنوز هم وجود دارند.

دبورا لاینز، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ تلفات کودکان بیست و پنج درصد افزایش یافته‌است و حمله بر مکتب‌ها چهار برابر شده‌است: «در سه ماۀ سوم سال ۲۰۲۰ تلفات کودکان بیست و پنج درصد افزایش یافته است، در حالی که حمله بر مکتب‌ها در همین زمان، چهار برابر شده‌است.»

این همه در حالی است که طالبان در هنگام تسلط شان بر کابل و بخش‌های دیگر کشور با آموزش دختران مخالف بودند و تمامی مکتب‌های دختران و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته بودند.

توافق یونیسیف و طالبان برای ایجاد هزاران مکتب در افغانستان

بربنیاد اطلاعات یونیسف، با این توافق از صد تا ۱۴۰هزار کودک به آموزش دسترسی پیدا خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) می‌گوید که دربارۀ ایجاد در حدود چهار هزار مکتب غیررسمی در ساحات زیرکنترل طالبان با این گروه توافق کرده‌است.

رییس بخش آموزش یونیسیف می‌گوید در توافقی‌که با طالبان شده‌است در این مکتب‌ها دختران و پسران تا پایان دورۀ ابتدایی – تا صنف ششم - آموزش خواهند دید.

بربنیاد اطلاعات یونیسف، با این توافق از صد تا ۱۴۰هزار کودک به آموزش دسترسی پیدا خواهند کرد.

به‌گفتۀ لارینا دیا، مسؤول بخش آموزشِ صندوق کودکان سازمان ملل متحد، طالبان در دوحه از یونیسیف خواستند که این مکتب‌ها را ایجاد کند: «بحث‌های نخستین در دوحه دربارۀ فراهم‌سازی آموزش به دختران تا پایان دورۀ ابتداییه بود. طالبان با این کار موافقت کردند؛ اما در حال حاضر، ما تصمیم گرفته‌ایم که این توافق را با سه سال نخست آموزش آغاز کنیم.»

هزینۀ ایجاد این مکتب‌ها از سوی نهاد "همکاری جهانی برای آموزش" که از سوی امریکا و بریتانیا پشتیبانی می‌شود، پرداخت خواهد شد.

حکومت افغانستان تاکنون دربارۀ این تصمیم سازمان ملل متحد و طالبان چیزی نگفته‌است.

با آن‌که سازمان ملل متحده با طالبان به این توافق دست یافته‌است؛ اما نگرانی‌ها از ادامۀ خشونت‌ها در برابر کودکان و مکتب‌ها هنوز هم وجود دارند.

دبورا لاینز، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ تلفات کودکان بیست و پنج درصد افزایش یافته‌است و حمله بر مکتب‌ها چهار برابر شده‌است: «در سه ماۀ سوم سال ۲۰۲۰ تلفات کودکان بیست و پنج درصد افزایش یافته است، در حالی که حمله بر مکتب‌ها در همین زمان، چهار برابر شده‌است.»

این همه در حالی است که طالبان در هنگام تسلط شان بر کابل و بخش‌های دیگر کشور با آموزش دختران مخالف بودند و تمامی مکتب‌های دختران و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته بودند.

هم‌رسانی کنید