Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت چهار تن در وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری

لوی سارنوالی ازبازداشت چهارتن به  اتهام گرفتن رشوت  در وزارت صحت عامه خبرمی دهد.

سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که این چهارتن به اتهام خواستن رشوه ازسوی لوی سارنوالی وریاست عمومی امنیت ملی بازداشت وبازجویی ها ازآنان ادامه دارند.

درهمین حال یک منابع به طلوع نیوز می گویند که بربنیاد اطلاعات ، برادر وزیرصحت عامه یکی ازبازداشت شده گان است.

احمد شکران سراج عثمانی برداراحمد جواد عثمانی  وزیر صحت  عامه ، فریدون سلطانی مشاور در بخش کووید نزده  صحت عامه  ، حامد حمیدی  مشاور مالی  وزارت صحت   و کاوه سرمست کارمند شفاخانه معتادین چهار تنی استند که از سوی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی به اتهام درخواست رشوت بازداشت شده اند 

سخنگوی لوی سارنوالی  می گوید که بازجویی از آنان ادامه دارد . 

جمشید رسولی سخنگوی، لوی سارنوالی، گفت: «افراد گرفتار شده تحت توقیف و موضوع تحت توقیف و بررسی سارنوالی قرار دارد.»

منابع به طلوع نیوز می گویند ، این چهارتن پس ازآن بازداشت شدند که ازبرخی ازرییسان ولایتی صحت عامه خواسته بودند تا ماهانه هفتاد تا هشتاد هزاردالر به آنان بپردازند.

اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «رهبری وزارت صحت عامه این افراد که اگر واقعن فساد پیشه باشند ما خود ما آنان را در داخل وزارت صحت عامه نمی گذاریم.»

در همین حال دیده بان شفافیت افغانستان مبارزه با فساد رادر کشور  یک هدف  سیاسی میداند ومی گوید نفوذ سیاسی در مبارزه با فساد در نهاد های  عدلی و قضایی به گونه گسترده وجود دارد

ناصر تیموری عضو دیده بان شفاقیت افغانستان گفت: «نیاز است نخست استقلال نهاد های عدالی و قضایی تضمین شود،  نهاد های مبارزه با فساد به گونه مسقلانه ایجاد شود و مبارزه با فساد از  یک امر انفرادی و سیاسی  به یک امر نهادی و سازمانی مبدل شود.»

فساد یک از چالش های بزرگ در افغانستان است وازهمین رو این کشور همچنان یکی ازفاسد ترین کشورهای جهان شناخته می شود.

بازداشت چهار تن در وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که این افراد از کارمندان این ریاست، درخواست رشوه کرده بودند.

Thumbnail

لوی سارنوالی ازبازداشت چهارتن به  اتهام گرفتن رشوت  در وزارت صحت عامه خبرمی دهد.

سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که این چهارتن به اتهام خواستن رشوه ازسوی لوی سارنوالی وریاست عمومی امنیت ملی بازداشت وبازجویی ها ازآنان ادامه دارند.

درهمین حال یک منابع به طلوع نیوز می گویند که بربنیاد اطلاعات ، برادر وزیرصحت عامه یکی ازبازداشت شده گان است.

احمد شکران سراج عثمانی برداراحمد جواد عثمانی  وزیر صحت  عامه ، فریدون سلطانی مشاور در بخش کووید نزده  صحت عامه  ، حامد حمیدی  مشاور مالی  وزارت صحت   و کاوه سرمست کارمند شفاخانه معتادین چهار تنی استند که از سوی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی به اتهام درخواست رشوت بازداشت شده اند 

سخنگوی لوی سارنوالی  می گوید که بازجویی از آنان ادامه دارد . 

جمشید رسولی سخنگوی، لوی سارنوالی، گفت: «افراد گرفتار شده تحت توقیف و موضوع تحت توقیف و بررسی سارنوالی قرار دارد.»

منابع به طلوع نیوز می گویند ، این چهارتن پس ازآن بازداشت شدند که ازبرخی ازرییسان ولایتی صحت عامه خواسته بودند تا ماهانه هفتاد تا هشتاد هزاردالر به آنان بپردازند.

اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «رهبری وزارت صحت عامه این افراد که اگر واقعن فساد پیشه باشند ما خود ما آنان را در داخل وزارت صحت عامه نمی گذاریم.»

در همین حال دیده بان شفافیت افغانستان مبارزه با فساد رادر کشور  یک هدف  سیاسی میداند ومی گوید نفوذ سیاسی در مبارزه با فساد در نهاد های  عدلی و قضایی به گونه گسترده وجود دارد

ناصر تیموری عضو دیده بان شفاقیت افغانستان گفت: «نیاز است نخست استقلال نهاد های عدالی و قضایی تضمین شود،  نهاد های مبارزه با فساد به گونه مسقلانه ایجاد شود و مبارزه با فساد از  یک امر انفرادی و سیاسی  به یک امر نهادی و سازمانی مبدل شود.»

فساد یک از چالش های بزرگ در افغانستان است وازهمین رو این کشور همچنان یکی ازفاسد ترین کشورهای جهان شناخته می شود.

هم‌رسانی کنید