Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قمر گل؛ بانوی که در انفجار بر موتر ادارۀ ملی احصاییه جان باخت

در انفجار دیروز بر موتر کارمندان ادارۀ ملی احصاییه و معلومات خانم قمرگل آمر احصاییه‌های مهاجرت این اداره جان باخت و سیزده تن دیگر به شمول چهار زن  زخم برداشتند.  

خانم قمر گل از سی سال بدین سو در اداره ملی احصاییه و معلومات کار می کرد.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید در موتر این اداره بیست و یک تن از کارمندان به خانه‌های شان می رفتند که آماج یک انفجار قرار گرفت و بیشتر شان به گونه سطحی زخم برداشته‌اند.

اعضای خانواده بانو قمر گل نهاد‌های امنیتی را از بهر افزایش نا امنی‌ها انتقاد می کنند.

نصیر احمد شرافت، برادر خانم قمرگل گفت:«او از بیست و پنج یا سی سال بدینسو در احصاییه مرکزی کار می کرد.»

سردار محمد، پسر کاکای خانم قمرگل گفت:«مسلمان نیستند که این کار ها را می کنند این ها مردم جنگی نبودن کارمند دولت بودند غیر نظامی بودند.»

محمد نصیر که از نجات یافته‌گان انفجار بر موتر اداره ملی احصاییه و معلومات است می‌گوید که هنگام انفجار بر موتر کارمندان ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در همین موتر با دوستش در کنارجاده نشسته بودند و دوستش در این انفجار به سختی زخم برداشته‌است.

محمد نصیر، از نجات یافته‌گان انفجار گفت:«اول نفهمیدم سر خود را زیر سوجبورد گرفتم بعد صدا کردم که ابراهیم جور استی گفت که پایم درد می کند، دیدم دروازه های موتر باز نمی شد بعد برادرم آمد مرا از کلکین بیرون کرد. رفیقم هم یک دست و یک پایش شکسته اند.»

با آن که وزارت صحت عامه جان باختن یک زن و زخمی شدن سیزده تن دیگر را در این انفجار تایید می کند اما گواهان رویداد می‌گویند که کسانی که از جاده می گذشتند نیز در این انفجار به سختی زخمی شده بودند.

بصیر، گواه رویداد در این باره گفت:«افگار بود دیم بسیار خونریزی دارد خونریزیش را توقف دادم رفتم که یک موتر بیارم دیدم یک بچه جوان افتیده سرش در جوی است و بسیار خون ریزی دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها تنها  ده روز گذشته پانزده تن در نتیجه انفجارها و قتل‌های هدفمندانه در کابل جان باخته‌اند.

قمر گل؛ بانوی که در انفجار بر موتر ادارۀ ملی احصاییه جان باخت

اعضای خانواده بانو قمر گل نهاد‌های امنیتی را از بهر افزایش نا امنی‌ها انتقاد می کنند.

Thumbnail

در انفجار دیروز بر موتر کارمندان ادارۀ ملی احصاییه و معلومات خانم قمرگل آمر احصاییه‌های مهاجرت این اداره جان باخت و سیزده تن دیگر به شمول چهار زن  زخم برداشتند.  

خانم قمر گل از سی سال بدین سو در اداره ملی احصاییه و معلومات کار می کرد.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید در موتر این اداره بیست و یک تن از کارمندان به خانه‌های شان می رفتند که آماج یک انفجار قرار گرفت و بیشتر شان به گونه سطحی زخم برداشته‌اند.

اعضای خانواده بانو قمر گل نهاد‌های امنیتی را از بهر افزایش نا امنی‌ها انتقاد می کنند.

نصیر احمد شرافت، برادر خانم قمرگل گفت:«او از بیست و پنج یا سی سال بدینسو در احصاییه مرکزی کار می کرد.»

سردار محمد، پسر کاکای خانم قمرگل گفت:«مسلمان نیستند که این کار ها را می کنند این ها مردم جنگی نبودن کارمند دولت بودند غیر نظامی بودند.»

محمد نصیر که از نجات یافته‌گان انفجار بر موتر اداره ملی احصاییه و معلومات است می‌گوید که هنگام انفجار بر موتر کارمندان ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در همین موتر با دوستش در کنارجاده نشسته بودند و دوستش در این انفجار به سختی زخم برداشته‌است.

محمد نصیر، از نجات یافته‌گان انفجار گفت:«اول نفهمیدم سر خود را زیر سوجبورد گرفتم بعد صدا کردم که ابراهیم جور استی گفت که پایم درد می کند، دیدم دروازه های موتر باز نمی شد بعد برادرم آمد مرا از کلکین بیرون کرد. رفیقم هم یک دست و یک پایش شکسته اند.»

با آن که وزارت صحت عامه جان باختن یک زن و زخمی شدن سیزده تن دیگر را در این انفجار تایید می کند اما گواهان رویداد می‌گویند که کسانی که از جاده می گذشتند نیز در این انفجار به سختی زخمی شده بودند.

بصیر، گواه رویداد در این باره گفت:«افگار بود دیم بسیار خونریزی دارد خونریزیش را توقف دادم رفتم که یک موتر بیارم دیدم یک بچه جوان افتیده سرش در جوی است و بسیار خون ریزی دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها تنها  ده روز گذشته پانزده تن در نتیجه انفجارها و قتل‌های هدفمندانه در کابل جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره