Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: طرح حکومت موقت میان خلیل‌زاد و رهبران سیاسی مطرح شده‌است

افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده‌اند تایید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان در بارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

اما سیاست گران کشور به آقای خلیل‌زاد گفته‌اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه‌شمول از گزینه‌های مناسب است. 

زلمی خلیل زاد که هفته پیش به کابل آمد با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدرب الرسول سیاف، رهبری پیشین جهاد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و حمد الله محب، مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشت.

آقای خلیل‌زاد که سه روز در کابل ماند در دیدار اش با این سیاست گران کشور، سه طرح  را در باره چگونگی ایجاد حکومت آینده در میان گذاشت و دیدگاه‌های این سیاست گران را در باره این سه طرح گرد آوری کرده است.

گل رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی در باره بیان داشت:«سه گزینه بود که یکی همین حکومت باشد و طالب همراه آن یکجا شود، طرح دومی این که این حکومت همراه طالب یکجا شود که هر دو گزینه به افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست و طرح سومی که حکومت موقت است که شکل همه شمول را داشته باشد.»

میرویس غیاثی ، از افراد نزدیک به عبد رب الرسول سیاف گفت:«بعضی از مسایل را آقای خلیل‌زاد با بعضی از بزرگان سیاسی افغانستان در باره نوع آینده نظام مطرح کرده است.»

اما رییس‌جمهور غنی در این سفر آقای خلیل زاد به کابل حاضر نشد که او را ببیند.

سرورش دانش، معاون دوم  رییس جمهور گفت:«حکومت موقت در شرایطی مطرح می شود که از یک حالت بی نظامی به یک حالت نظام داشتن انتقال می کنیم، اما ما به چنین چیزی نیاز نداریم.»

 رییس جمهور غنی نیز در واکنش به طرح ایجاد موقت در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی ان ان امریکا،  برانتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تاکید کرد.

اشرف غنی، رییس جمهور گفت در باره گفت:«هدف اساسی من این است که قدرت را به خواست و منفعت مردم افغانستان به جانشین منتخب تحویل دهم و این ما را قادر می سازد که به قربانی های مردم افغانستان ارج بگذاریم؛ اما این باید واضح شود که مردم افغانستان نمی خواهند به عقب برگردند. طالبان هم نمی توانند خواست های شان را برمردم افغانستان تحمیل کنند.»

سروصداها در باره ایجاد حکومت موقت، این جا در مجلس سنا نیز با واکنش‌هایی رو به رو شده است.

اکبر ستانکزی، معاون دوم مجلس سنا گفت:«حکومت موقت یک خیال است و از طرف کسانی مطرح می شود که از قدرت بیرون شده اند.»

گلالی اکبری، سناتور گفت:«حکومت موقت به مردم افغانستان بر می گردد، به تصمیم مردم افغانستان و به نظریات مردم افغانستان تعلق دارد.»

طالبان نمی خواهند که به گونۀ رسمی در باره ایجاد حکومت موقت چیزی بگویند، اما بحث‌ها در بارۀ ایجاد نظام آینده را از اولویت‌های شان در این دور از مذاکرات می دانند.

منابع: طرح حکومت موقت میان خلیل‌زاد و رهبران سیاسی مطرح شده‌است

اما سیاست گران کشور به آقای خلیل‌زاد گفته‌اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه‌شمول از گزینه‌های مناسب است. 

Thumbnail

افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده‌اند تایید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان در بارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

اما سیاست گران کشور به آقای خلیل‌زاد گفته‌اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه‌شمول از گزینه‌های مناسب است. 

زلمی خلیل زاد که هفته پیش به کابل آمد با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدرب الرسول سیاف، رهبری پیشین جهاد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و حمد الله محب، مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشت.

آقای خلیل‌زاد که سه روز در کابل ماند در دیدار اش با این سیاست گران کشور، سه طرح  را در باره چگونگی ایجاد حکومت آینده در میان گذاشت و دیدگاه‌های این سیاست گران را در باره این سه طرح گرد آوری کرده است.

گل رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی در باره بیان داشت:«سه گزینه بود که یکی همین حکومت باشد و طالب همراه آن یکجا شود، طرح دومی این که این حکومت همراه طالب یکجا شود که هر دو گزینه به افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست و طرح سومی که حکومت موقت است که شکل همه شمول را داشته باشد.»

میرویس غیاثی ، از افراد نزدیک به عبد رب الرسول سیاف گفت:«بعضی از مسایل را آقای خلیل‌زاد با بعضی از بزرگان سیاسی افغانستان در باره نوع آینده نظام مطرح کرده است.»

اما رییس‌جمهور غنی در این سفر آقای خلیل زاد به کابل حاضر نشد که او را ببیند.

سرورش دانش، معاون دوم  رییس جمهور گفت:«حکومت موقت در شرایطی مطرح می شود که از یک حالت بی نظامی به یک حالت نظام داشتن انتقال می کنیم، اما ما به چنین چیزی نیاز نداریم.»

 رییس جمهور غنی نیز در واکنش به طرح ایجاد موقت در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی ان ان امریکا،  برانتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تاکید کرد.

اشرف غنی، رییس جمهور گفت در باره گفت:«هدف اساسی من این است که قدرت را به خواست و منفعت مردم افغانستان به جانشین منتخب تحویل دهم و این ما را قادر می سازد که به قربانی های مردم افغانستان ارج بگذاریم؛ اما این باید واضح شود که مردم افغانستان نمی خواهند به عقب برگردند. طالبان هم نمی توانند خواست های شان را برمردم افغانستان تحمیل کنند.»

سروصداها در باره ایجاد حکومت موقت، این جا در مجلس سنا نیز با واکنش‌هایی رو به رو شده است.

اکبر ستانکزی، معاون دوم مجلس سنا گفت:«حکومت موقت یک خیال است و از طرف کسانی مطرح می شود که از قدرت بیرون شده اند.»

گلالی اکبری، سناتور گفت:«حکومت موقت به مردم افغانستان بر می گردد، به تصمیم مردم افغانستان و به نظریات مردم افغانستان تعلق دارد.»

طالبان نمی خواهند که به گونۀ رسمی در باره ایجاد حکومت موقت چیزی بگویند، اما بحث‌ها در بارۀ ایجاد نظام آینده را از اولویت‌های شان در این دور از مذاکرات می دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره