Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرپرست وزارت معارف ۱۱ مشاور این وزارت را برکنار کرده‌است

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف یازده مشاور این وزارت را برکنار کرده‌است.

شماری از این مشاوران می‌گویند در حالی آنان به بهانه کم شدن بست‌هایی در وزارت معارف برکنار شده‌اند، اما رنگینه حمیدی چندین چهره نزدیک به خودش را به حیث مشاوران وزارت معارف گماشته است.

این مشاوران می‌گویند  قرار است که حدود یک هزار و چهارصد کارمند دیگر وزارت معارف برکنار شوند، اما به گفتۀ حقوق دانان بر بنیاد قانون، سرپرست یک وزارت صلاحیت برکناری کارمندان وزارت‌ها را ندارد. 

این مشاوران وزارت معارف می‌گویند که دستور برکناری آنان از سوی سرپرست وزارت معارف چند روز پیش امضا شده اما به تازه‌گی به آنان فرستاده شده‌است.

در نامه‌یی که به یازده مشاور وزارت معارف درباره برکناری شان  فرستاده شده‌است نوشته شده که  برای اصلاحات در این وزارت و کم شدن بست‌های وزارت معارف این تصمیم گرفته شده اما آنان می‌گویند که رنگینه حمیدی مشاوران تازه‌یی برای این وزارت گماشته‌است.

غلام دستگیر منیر، یک تن از مشاورین برکنار شده  وزارت معارف گفت:«فعلا در وزارت معارف خانم رنگینه حمیدی یک برخورد سلیقه‌یی و یک برخورد عقده آمیز و برخورد سیاسی انجام داد.»

عظیم الحق عظیمی، مشاور برکنار شده  وزارت معارف گفت:«یک تعداد رییس‌ها مجبور شدند استعفا بدهند، یازده نفر از مشاورین که داخل تشکیل استند را جواب دادند بدون این که به قانون مراجعه کنند.»

این مشاوران برکنار شده وزارت معارف می‌گویند که قرار است یک هزار و چهارصد کارمند دیگر این وزارت نیز برکنار شوند و کارمندان این وزارت در بی سرنوشتی به کار شان ادامه میدهند.

عبدالغفار اخلاص مشاور برکنار شده  وزارت معارف گفت:«آنچه را که سرپرست وزارت معارف و مجموعه همکاران شان که بیشتر از چهار نفر نیستند انجام میدهند دید انتقام جویانه در برابر آن تصمیم ولسی جرگه که در برابر شان انجام داد همان است و حاکمیت اش را دارد.»

رنگینه حمیدی که چون نامزد وزیر وزارت معارف از سوی رییس جمهور به مجلس نماینده‌گان معرفی شده بود از سوی مجلس رای اعتماد به دست نیاورد اما با آن هم  سرپرست وزارت معارف گماشته شد.

روح الله سخی زاده، یک حقوق دادن در این باره بیان داشت:«سرپرستان ادارات و وزارت خانه ها به هیچ وجه صلاحیت های تقرری ، برکناری و انفکاک را ندارند و هر گونه عمل شان خلاف قانون است.»

اما وزارت معارف می‌گوید که در تشکیلات تازه این وزارت بست‌های مشاوران وزارت معارف به سه تن کاهش یافته‌است .

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت:«هیچ گونه مساله برخورد سیاسی و سلیقه‌یی را در بر ندارد یگانه دلیل اش جلوگیری از تراکم تشکیلاتی و انسجام هر چه بهتر امور است.»

سرپرست وزارت معارف پیش از این گفته است که پیش از آغاز کردن او به کار در این وزارت هفت هزار مشاور کار میکرد در حالی که این مشاوران برکنار شده می‌گویند تمام ساختار اداری وزارت معارف چهار هزار کارمند دارد و رنگینه حمیدی چیزی از تشکیلات وزارت معارف نمیداند.

سرپرست وزارت معارف ۱۱ مشاور این وزارت را برکنار کرده‌است

رنگینه حمیدی که چون نامزد وزیر وزارت معارف از سوی رییس جمهور به مجلس نماینده‌گان معرفی شده بود از سوی مجلس رای اعتماد به دست نیاورد اما با آن هم  سرپرست وزارت معارف گماشته شد.

Thumbnail

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف یازده مشاور این وزارت را برکنار کرده‌است.

شماری از این مشاوران می‌گویند در حالی آنان به بهانه کم شدن بست‌هایی در وزارت معارف برکنار شده‌اند، اما رنگینه حمیدی چندین چهره نزدیک به خودش را به حیث مشاوران وزارت معارف گماشته است.

این مشاوران می‌گویند  قرار است که حدود یک هزار و چهارصد کارمند دیگر وزارت معارف برکنار شوند، اما به گفتۀ حقوق دانان بر بنیاد قانون، سرپرست یک وزارت صلاحیت برکناری کارمندان وزارت‌ها را ندارد. 

این مشاوران وزارت معارف می‌گویند که دستور برکناری آنان از سوی سرپرست وزارت معارف چند روز پیش امضا شده اما به تازه‌گی به آنان فرستاده شده‌است.

در نامه‌یی که به یازده مشاور وزارت معارف درباره برکناری شان  فرستاده شده‌است نوشته شده که  برای اصلاحات در این وزارت و کم شدن بست‌های وزارت معارف این تصمیم گرفته شده اما آنان می‌گویند که رنگینه حمیدی مشاوران تازه‌یی برای این وزارت گماشته‌است.

غلام دستگیر منیر، یک تن از مشاورین برکنار شده  وزارت معارف گفت:«فعلا در وزارت معارف خانم رنگینه حمیدی یک برخورد سلیقه‌یی و یک برخورد عقده آمیز و برخورد سیاسی انجام داد.»

عظیم الحق عظیمی، مشاور برکنار شده  وزارت معارف گفت:«یک تعداد رییس‌ها مجبور شدند استعفا بدهند، یازده نفر از مشاورین که داخل تشکیل استند را جواب دادند بدون این که به قانون مراجعه کنند.»

این مشاوران برکنار شده وزارت معارف می‌گویند که قرار است یک هزار و چهارصد کارمند دیگر این وزارت نیز برکنار شوند و کارمندان این وزارت در بی سرنوشتی به کار شان ادامه میدهند.

عبدالغفار اخلاص مشاور برکنار شده  وزارت معارف گفت:«آنچه را که سرپرست وزارت معارف و مجموعه همکاران شان که بیشتر از چهار نفر نیستند انجام میدهند دید انتقام جویانه در برابر آن تصمیم ولسی جرگه که در برابر شان انجام داد همان است و حاکمیت اش را دارد.»

رنگینه حمیدی که چون نامزد وزیر وزارت معارف از سوی رییس جمهور به مجلس نماینده‌گان معرفی شده بود از سوی مجلس رای اعتماد به دست نیاورد اما با آن هم  سرپرست وزارت معارف گماشته شد.

روح الله سخی زاده، یک حقوق دادن در این باره بیان داشت:«سرپرستان ادارات و وزارت خانه ها به هیچ وجه صلاحیت های تقرری ، برکناری و انفکاک را ندارند و هر گونه عمل شان خلاف قانون است.»

اما وزارت معارف می‌گوید که در تشکیلات تازه این وزارت بست‌های مشاوران وزارت معارف به سه تن کاهش یافته‌است .

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت:«هیچ گونه مساله برخورد سیاسی و سلیقه‌یی را در بر ندارد یگانه دلیل اش جلوگیری از تراکم تشکیلاتی و انسجام هر چه بهتر امور است.»

سرپرست وزارت معارف پیش از این گفته است که پیش از آغاز کردن او به کار در این وزارت هفت هزار مشاور کار میکرد در حالی که این مشاوران برکنار شده می‌گویند تمام ساختار اداری وزارت معارف چهار هزار کارمند دارد و رنگینه حمیدی چیزی از تشکیلات وزارت معارف نمیداند.

هم‌رسانی کنید