تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زنان از احتمال نابودشدن دستاوردها در روند صلح نگران استند

سازمان مدد رسان جهانی آکسفام در یک گزارش تازه نگاشته‌است که زنان افغانستان نگران استند مبادا دستاوردهای سال‌های گذشته در روند صلح نابود شوند.

در این گزارش که زیر نام «زنان، صلح و امنیت» امروز نشر شد، هم‌چنین آمده‌است که شهروندان افغانستان امیدوار هستند که روند صلح به پایان جنگ بانجامد؛ اما همزمان با آن، هراس دارند که دست آوردهای دو دهه گذشته را از دست بدهند.

آکسفام در این گزارش دریافته است که شمولیت زنان در روند صلح اندک بوده‌است؛ چنان‌چه از ۶۷ نشست رسمی و غیر رسمی دربارۀ صلح، زنان تنها در ۱۵ نشست حضور داشته اند. 

مذلفه کاکر که در یکی از تلویزیون‌های افغانستان گویندۀ خبر است، می‌گوید نگران است با توافق صلح مبادا فرصت کار از او گرفته شود: «ما برای آمدن صلح امیدهای زیادی داریم؛ اما تا حال آنچه دربارۀ صلح شنیدیم در حد یک شعار بوده است و در عمل کاری انجام نشده‌است.»

فریده بیکزاد، عضو مجلس نماینده‌گان امیدوار است پس از توافق احتمالی صلح با طالبان نیز بتواند کارش را همچون نمایندۀ مردم در شورای ملی بی هیچ ممانعتی پیش ببرد: «ما نمی‌خواهیم که دوباره به عقب برگردیم. خواست ما این است که حقوق زنان و تمام مردم افغانستان در نظر گرفته شود.»

سونیا منگل، مسؤول کمیتۀ زنان در نهاد همپالنه نیز اظهار داشت: «ما بسیار نگران استیم که چه خواهد شد؛ آیا زمانی اگر طالبان بیایند همانند گذشته خواهند بود؟»

گفته می‌شود که در دور دوم مذاکرات صلح افغانستان، بیشتر روی تقسیم قدرت و چگونگی نظام آینده بحث خواهد شد.

ایالات متحده امریکا بر به دست آمدن یک توافق سیاسی که یک افغانستان مقتدر، متحد و دموکراتیک را بوجود بیاورد و نیز دست آوردهای ۱۹ سال گذشته در آن حفظ شوند، تاکید ورزیده است.

زنان از احتمال نابودشدن دستاوردها در روند صلح نگران استند

یافته‌های گزارش آکسفام نشان می‌دهند که در هشتاد درصد نشست‌ها دربارۀ صلح زنان حضور نداشته‌اند.

Thumbnail

سازمان مدد رسان جهانی آکسفام در یک گزارش تازه نگاشته‌است که زنان افغانستان نگران استند مبادا دستاوردهای سال‌های گذشته در روند صلح نابود شوند.

در این گزارش که زیر نام «زنان، صلح و امنیت» امروز نشر شد، هم‌چنین آمده‌است که شهروندان افغانستان امیدوار هستند که روند صلح به پایان جنگ بانجامد؛ اما همزمان با آن، هراس دارند که دست آوردهای دو دهه گذشته را از دست بدهند.

آکسفام در این گزارش دریافته است که شمولیت زنان در روند صلح اندک بوده‌است؛ چنان‌چه از ۶۷ نشست رسمی و غیر رسمی دربارۀ صلح، زنان تنها در ۱۵ نشست حضور داشته اند. 

مذلفه کاکر که در یکی از تلویزیون‌های افغانستان گویندۀ خبر است، می‌گوید نگران است با توافق صلح مبادا فرصت کار از او گرفته شود: «ما برای آمدن صلح امیدهای زیادی داریم؛ اما تا حال آنچه دربارۀ صلح شنیدیم در حد یک شعار بوده است و در عمل کاری انجام نشده‌است.»

فریده بیکزاد، عضو مجلس نماینده‌گان امیدوار است پس از توافق احتمالی صلح با طالبان نیز بتواند کارش را همچون نمایندۀ مردم در شورای ملی بی هیچ ممانعتی پیش ببرد: «ما نمی‌خواهیم که دوباره به عقب برگردیم. خواست ما این است که حقوق زنان و تمام مردم افغانستان در نظر گرفته شود.»

سونیا منگل، مسؤول کمیتۀ زنان در نهاد همپالنه نیز اظهار داشت: «ما بسیار نگران استیم که چه خواهد شد؛ آیا زمانی اگر طالبان بیایند همانند گذشته خواهند بود؟»

گفته می‌شود که در دور دوم مذاکرات صلح افغانستان، بیشتر روی تقسیم قدرت و چگونگی نظام آینده بحث خواهد شد.

ایالات متحده امریکا بر به دست آمدن یک توافق سیاسی که یک افغانستان مقتدر، متحد و دموکراتیک را بوجود بیاورد و نیز دست آوردهای ۱۹ سال گذشته در آن حفظ شوند، تاکید ورزیده است.

هم‌رسانی کنید