Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون مالی مجلس: واحد عملیاتی ارگ جایگاه قانونی ندارد

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‎گان می‌گوید واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری که بیشتر پروژه‌های ساخت و ساز را در سال‌های گذشته با میلیاردها افغانی هزینه، عملی کرده‌است، جایگاه قانونی ندارد.

یکی از انتقادهای اعضای این کمیسیون چگونگی بدهی‌های واحد عملیاتی و نیز پروژه‌هایی است که بی داوطلبی به این نهاد واگذار شده‌‎اند و این نهاد آن‌ها را عملی کرده‌است.

حکومت در پیش‌نویس نخست بودجه سال مالی ۱۴۰۰، برای واحد عملیاتی ریاست‌جمهوی ۹.۷ میلیارد افغانی اختصاص داده بود؛ اما در پیش‌نویس سوم این رقم به ۴.۴ میلیارد افغانی کاهش یافته‌است.

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «جانب دولت می‌گوید که همین ۴.۴میلیارد افغانی را به‌خاطر مقروضیت‌های پروژه‌هایی که عقد قرار داد شده به‌خاطر آن گرفتیم.»

واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری در چهار سال گذشته صدها پروژۀ بزرگ و کوچک را در سراسر کشور عملی کرده‌است؛ اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گوید که چگونگی واگذاری این پروژه‌ها به این نهاد شفاف نبوده‌‎است.

محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه بیان داشت: «واحد عملیاتی که زیر مجموع ادارۀ امور است در بخش پالیسی سازی کار کند و پروژه‌های دیگر وزارت خانه‌ها را کار نکند.»

بخش رسانه‌های واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری از دادن جزئیات دربارۀ شمار پروژه‌ها و نیز بدهی‌های این نهاد اطلاعات بدست نمی‌دهد؛ اما در صفحه فیسبوک این نهاد نوشته‌است که ۳۷۷ پروژه مربوط به ساخت مسجد به این نهاد واگذار شده‌اند.

تفسیر سیاه پوش، سخن‌گوی واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «مطمین استیم که نماینده‌گان مردم با اهمیت پروژه‌های تحت کار ما و تاثیرات آن بالای زنده‌گی مردم تصمیم اتخاذ خواهند کرد.»

بربنیاد اطلاعات صفحه فیس بوک واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری، این نهاد با سقف بیش از یک هزار و سه صد کارمند در اواخر سال ۱۳۹۶ا از سوی رییس‌جمهور ایجاد شد.

ساخت خط‌های آهن ، مکتب‌ها، شفاخانه‌‎ها و بازسازی مکان‌های تاریخی از پروژه‌های کلان و میلیونی استند که از سوی این نهاد عملی شده‌اند.

کمیسیون مالی مجلس: واحد عملیاتی ارگ جایگاه قانونی ندارد

حکومت در پیش‌نویس نخست بودجه سال مالی ۱۴۰۰، برای واحد عملیاتی ریاست‌جمهوی ۹.۷ میلیارد افغانی اختصاص داده بود؛ اما در پیش‌نویس سوم این رقم به ۴.۴ میلیارد افغانی کاهش یافته‌است.

Thumbnail

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‎گان می‌گوید واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری که بیشتر پروژه‌های ساخت و ساز را در سال‌های گذشته با میلیاردها افغانی هزینه، عملی کرده‌است، جایگاه قانونی ندارد.

یکی از انتقادهای اعضای این کمیسیون چگونگی بدهی‌های واحد عملیاتی و نیز پروژه‌هایی است که بی داوطلبی به این نهاد واگذار شده‌‎اند و این نهاد آن‌ها را عملی کرده‌است.

حکومت در پیش‌نویس نخست بودجه سال مالی ۱۴۰۰، برای واحد عملیاتی ریاست‌جمهوی ۹.۷ میلیارد افغانی اختصاص داده بود؛ اما در پیش‌نویس سوم این رقم به ۴.۴ میلیارد افغانی کاهش یافته‌است.

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «جانب دولت می‌گوید که همین ۴.۴میلیارد افغانی را به‌خاطر مقروضیت‌های پروژه‌هایی که عقد قرار داد شده به‌خاطر آن گرفتیم.»

واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری در چهار سال گذشته صدها پروژۀ بزرگ و کوچک را در سراسر کشور عملی کرده‌است؛ اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گوید که چگونگی واگذاری این پروژه‌ها به این نهاد شفاف نبوده‌‎است.

محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه بیان داشت: «واحد عملیاتی که زیر مجموع ادارۀ امور است در بخش پالیسی سازی کار کند و پروژه‌های دیگر وزارت خانه‌ها را کار نکند.»

بخش رسانه‌های واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری از دادن جزئیات دربارۀ شمار پروژه‌ها و نیز بدهی‌های این نهاد اطلاعات بدست نمی‌دهد؛ اما در صفحه فیسبوک این نهاد نوشته‌است که ۳۷۷ پروژه مربوط به ساخت مسجد به این نهاد واگذار شده‌اند.

تفسیر سیاه پوش، سخن‌گوی واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «مطمین استیم که نماینده‌گان مردم با اهمیت پروژه‌های تحت کار ما و تاثیرات آن بالای زنده‌گی مردم تصمیم اتخاذ خواهند کرد.»

بربنیاد اطلاعات صفحه فیس بوک واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری، این نهاد با سقف بیش از یک هزار و سه صد کارمند در اواخر سال ۱۳۹۶ا از سوی رییس‌جمهور ایجاد شد.

ساخت خط‌های آهن ، مکتب‌ها، شفاخانه‌‎ها و بازسازی مکان‌های تاریخی از پروژه‌های کلان و میلیونی استند که از سوی این نهاد عملی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید