تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانویی درهرات گرده‌اش را فروخت و همسرش را از بند طالبان آزاد کرد

خوری گل یک تن از آواره‌گان جنگ که از فاریاب به هرات پناه برده‌ است، می‌گوید هنگامی که دو ماهه باردار بود، بدلیل فقر و ناداری گرده‌اش را فروخت و پزشکان گرده‌ اورا به یک بیمار پیوند زدند.

خوری گل ۲۸ ساله می‌گوید برای نجات شوهرش که به‌علت بدهکاری در قید طالبان بود، ناگزیر شد گرده‌اش را در بدل ۲۹۰ هزار افغانی بفروشد؛ اما طالبان دراین باره چیزی نگفته‌اند.

خوری گل چند ماه پیش به‌علت جنگ، همراه با همسر و یک کودکش از فاریاب به هرات آواره شد: «پس از این‌که عملیات شدم و کلیه خودرا دادم، آزمایش دادم پنجاه روزه حامله بودم. من به داکتران نگفتم که حامله استم و کلیه من را بیرون نکنید. مجبور بودم و کلیه من در شفاخانه لقمان حکیم بیرون کشیده شد.»

خوری گل می‌گوید که پس از کشیده‌شدن گرده‌اش، نمی‌تواند به راحتی راه برود: «به کسی که کلیه خودرا دادم نمی شناختم اما از افغانستان بود. پیشتر خون داده بودم و داکتران به من زنگ زدند که بیا یک مسلمانی به گرده نیاز دارد منم هم رفتم و کلیه خودرا دادم.»

امرالدین، همسر خوری گل نیز گفت: «به‌خاطر قرضداری من را بردند به کوه، وقتی من را بردند به کوه خانم من مجبور شد و رفت به لقمان حکیم خون داد و گرده خودرا فروخت.»
وزارت صحت‌عامه می‌گوید که خرید و فروش اعضای بدن غیرقانونی است و شفاخانه‌هایی که در پیوند غیرقانونی گرده دست داشته باشند، زیر پیگرد قانونی و حتی لغو جواز فعالیت روبه‌رو می‌شوند.

مقام‌های محلی درهرت می‌گویند که پس از پخش گزارش طلوع‌نیوز درباره بازار سیاه خرید و فروش گرده در این ولایت، یک هیئت این مسئله را بررسی می‌کند.

طلوع‌نیوز چند روز پیش گزارش داد که صدها تن در هرات بدلیل فقر و تنگدستی گرده‌های شان را در بازار سیاه فروخته‌اند.

پیوند گرده در دو شفاخانه خصوصی – لقمان حکیم و آریا افغان - در شهر هرات انجام می‌شود.

بانویی درهرات گرده‌اش را فروخت و همسرش را از بند طالبان آزاد کرد

مقام‌های محلی درهرت می‌گویند که پس از پخش گزارش طلوع‌نیوز درباره بازار سیاه خرید و فروش گرده در این ولایت، یک هیئت این مسئله را بررسی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

خوری گل یک تن از آواره‌گان جنگ که از فاریاب به هرات پناه برده‌ است، می‌گوید هنگامی که دو ماهه باردار بود، بدلیل فقر و ناداری گرده‌اش را فروخت و پزشکان گرده‌ اورا به یک بیمار پیوند زدند.

خوری گل ۲۸ ساله می‌گوید برای نجات شوهرش که به‌علت بدهکاری در قید طالبان بود، ناگزیر شد گرده‌اش را در بدل ۲۹۰ هزار افغانی بفروشد؛ اما طالبان دراین باره چیزی نگفته‌اند.

خوری گل چند ماه پیش به‌علت جنگ، همراه با همسر و یک کودکش از فاریاب به هرات آواره شد: «پس از این‌که عملیات شدم و کلیه خودرا دادم، آزمایش دادم پنجاه روزه حامله بودم. من به داکتران نگفتم که حامله استم و کلیه من را بیرون نکنید. مجبور بودم و کلیه من در شفاخانه لقمان حکیم بیرون کشیده شد.»

خوری گل می‌گوید که پس از کشیده‌شدن گرده‌اش، نمی‌تواند به راحتی راه برود: «به کسی که کلیه خودرا دادم نمی شناختم اما از افغانستان بود. پیشتر خون داده بودم و داکتران به من زنگ زدند که بیا یک مسلمانی به گرده نیاز دارد منم هم رفتم و کلیه خودرا دادم.»

امرالدین، همسر خوری گل نیز گفت: «به‌خاطر قرضداری من را بردند به کوه، وقتی من را بردند به کوه خانم من مجبور شد و رفت به لقمان حکیم خون داد و گرده خودرا فروخت.»
وزارت صحت‌عامه می‌گوید که خرید و فروش اعضای بدن غیرقانونی است و شفاخانه‌هایی که در پیوند غیرقانونی گرده دست داشته باشند، زیر پیگرد قانونی و حتی لغو جواز فعالیت روبه‌رو می‌شوند.

مقام‌های محلی درهرت می‌گویند که پس از پخش گزارش طلوع‌نیوز درباره بازار سیاه خرید و فروش گرده در این ولایت، یک هیئت این مسئله را بررسی می‌کند.

طلوع‌نیوز چند روز پیش گزارش داد که صدها تن در هرات بدلیل فقر و تنگدستی گرده‌های شان را در بازار سیاه فروخته‌اند.

پیوند گرده در دو شفاخانه خصوصی – لقمان حکیم و آریا افغان - در شهر هرات انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید