Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه احزاب در باره ساختار نظام آینده کشور

دیدگاه های جمعیت اسلامی وحزب اسلامی درباره احتمال ایجاد حکومت انتقالی یا مشارکتی کدام اند؟

این دوحزب برگزاری  لویه جرگه و انتخابات را در شرایط کنونی امکان پذیر نمی دانند وازهمین رو برگذاری یک نشست مشابه به نشست بن را برای زمینه سازی به انتقال قدرت گزینه مناسب می دانند.

حزب اسلامی و جمعیت اسلامی می گوید که برای  انتقال قدرت نیاز است تا یک اجماع ملی شکل گیرد.

این احزاب  ازهردوطرف افغانی جنگ درکشور می خواهند که برای رسیدن به یک توافق صلح باید انعطاف پذیری نشان دهند.

هر چند ایجاد درپیش نویس توافق نامه صلحی که ازسوی امریکا با سیاستگران کشور درمیان گذاشته شده است ازایجاد حکومت انتقالی یاد شده است  اما بر بنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی،تنها راه برای انتقال قدرت درکشور، انتخابات است.

سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان، گفت: «به جز از انتخابات هیچ مورد دیگری برای انتقال قدرت و مشروعیت به یک حکومت انتقالی وجود ندارد.»

اما جمعیت اسلامی وحزب اسلامی که می گویند که نیاز است تا یک توافقنامه صلح هرچه زودتر با طالبان به دست آید وازهمین رو برگذاری انتخابات درفاصله زمانی کوتاه ممکن نیست.

واقف حکیمی، جمعیت اسلامی، گفت: «در شرایط کنونی افغانستان به خصوص،می تواند ما یک مشروعیت صلح زا، بر بنیاد اجماع ملی را ما مطرح بکنیم که اگر این اجماع ملی در مذاکرات به وجود بیاید و پیامدش صلح باشد، می تواند خودش مشروعیت زا باشد.»

عبدالستار خواصی، عضو رهبری حزب اسلامی، گفت: «اگر بگوییم که انتخابات شود،پس ما منتظر باشیم که انتخابات شود از سوی دیگر طرف مقابل حاضر به انتخابات نیست،بهتر است از این حرف ها بگذریم،من فکر می کنم نظام آینده باید نظامی که باشد که همه طرف ها روی آن دیدگاه مشترک داشته باشند،من فکر می کنم نظامی که مورد پسند همه طرف ها باشد و باعث کاهش خشونت ها و خونریزی شود بهترین نوع نظام است و بای روی کار بیاید.»

سیاست گران می گویند که دراوضاع کنونی برگزاری یک لویه جرگه نیز امکان پذیر نیست وازهمین رو برگذاری یک نشست مشابه به نشست بن، برای زمینه سازی به انتقال قدرت گزینه مناسب است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی، گفت: «متأسفانه باید بگویم که گزینه های مشروعی را که داشتیم مثل لویه جرگه،این در شرایط کنونی بسیار دشوار است،اکنون بهترین گزینه همین است مثل اینکه در بن حکومت انتخاب شد، بار دیگر بین الملل برای مان تصمیم بگیرد اما در آینده تصمیم به دست افغان هاست.»

انتظارمی رود دراوایل ماه اپریل نشستی بزرگ با حضور نماینده گان طرف های افغانی درگیر جنگ ونماینده گان کشورهای دخیل دربحران افغانستان با میزبانی سازمان ملل درترکیه برگذار گردد. شماری ازسیاستگران نشست استانبول می گویند که درهمین نشست تصمیم های سرنوشت سازی درباره آینده افغانستان گرفته خواهند شد.

دیدگاه احزاب در باره ساختار نظام آینده کشور

حزب اسلامی و جمعیت اسلامی می گویند که برای انتقال قدرت نیاز است تا یک اجماع ملی شکل گیرد.

Thumbnail

دیدگاه های جمعیت اسلامی وحزب اسلامی درباره احتمال ایجاد حکومت انتقالی یا مشارکتی کدام اند؟

این دوحزب برگزاری  لویه جرگه و انتخابات را در شرایط کنونی امکان پذیر نمی دانند وازهمین رو برگذاری یک نشست مشابه به نشست بن را برای زمینه سازی به انتقال قدرت گزینه مناسب می دانند.

حزب اسلامی و جمعیت اسلامی می گوید که برای  انتقال قدرت نیاز است تا یک اجماع ملی شکل گیرد.

این احزاب  ازهردوطرف افغانی جنگ درکشور می خواهند که برای رسیدن به یک توافق صلح باید انعطاف پذیری نشان دهند.

هر چند ایجاد درپیش نویس توافق نامه صلحی که ازسوی امریکا با سیاستگران کشور درمیان گذاشته شده است ازایجاد حکومت انتقالی یاد شده است  اما بر بنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی،تنها راه برای انتقال قدرت درکشور، انتخابات است.

سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان، گفت: «به جز از انتخابات هیچ مورد دیگری برای انتقال قدرت و مشروعیت به یک حکومت انتقالی وجود ندارد.»

اما جمعیت اسلامی وحزب اسلامی که می گویند که نیاز است تا یک توافقنامه صلح هرچه زودتر با طالبان به دست آید وازهمین رو برگذاری انتخابات درفاصله زمانی کوتاه ممکن نیست.

واقف حکیمی، جمعیت اسلامی، گفت: «در شرایط کنونی افغانستان به خصوص،می تواند ما یک مشروعیت صلح زا، بر بنیاد اجماع ملی را ما مطرح بکنیم که اگر این اجماع ملی در مذاکرات به وجود بیاید و پیامدش صلح باشد، می تواند خودش مشروعیت زا باشد.»

عبدالستار خواصی، عضو رهبری حزب اسلامی، گفت: «اگر بگوییم که انتخابات شود،پس ما منتظر باشیم که انتخابات شود از سوی دیگر طرف مقابل حاضر به انتخابات نیست،بهتر است از این حرف ها بگذریم،من فکر می کنم نظام آینده باید نظامی که باشد که همه طرف ها روی آن دیدگاه مشترک داشته باشند،من فکر می کنم نظامی که مورد پسند همه طرف ها باشد و باعث کاهش خشونت ها و خونریزی شود بهترین نوع نظام است و بای روی کار بیاید.»

سیاست گران می گویند که دراوضاع کنونی برگزاری یک لویه جرگه نیز امکان پذیر نیست وازهمین رو برگذاری یک نشست مشابه به نشست بن، برای زمینه سازی به انتقال قدرت گزینه مناسب است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی، گفت: «متأسفانه باید بگویم که گزینه های مشروعی را که داشتیم مثل لویه جرگه،این در شرایط کنونی بسیار دشوار است،اکنون بهترین گزینه همین است مثل اینکه در بن حکومت انتخاب شد، بار دیگر بین الملل برای مان تصمیم بگیرد اما در آینده تصمیم به دست افغان هاست.»

انتظارمی رود دراوایل ماه اپریل نشستی بزرگ با حضور نماینده گان طرف های افغانی درگیر جنگ ونماینده گان کشورهای دخیل دربحران افغانستان با میزبانی سازمان ملل درترکیه برگذار گردد. شماری ازسیاستگران نشست استانبول می گویند که درهمین نشست تصمیم های سرنوشت سازی درباره آینده افغانستان گرفته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره