Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راهپیمایی شهروندان بلوچ در کابل؛ 'صلح باید همه‌شمول باشد'

شماری از شهروندان بلوچ کشور، امروز جمعه در یک راهپیمایی در کابل از حکومت و هیئت‌ مذاکره کننده صلح خواستند که در روند صلح به نماینده‌گان آنان نیز نقش بدهند.

به‌گفتۀ این راهپیمایان، در چندین دهۀ جنگ بلوچ‌های افغانستان با هیچ گروهی درگیر نبوده‌اند و از این جهت آنان می‌توانند در روند صلح نقش اثرگذاری داشته باشند. 

عبدالحکیم خان، یکی از این معترضان گفت: «از دولت خواهش ما این است که به قوم بلوچ – که شمار شان کم نیست – در روند صلح نقش بدهد.»

حمید شیرزی، معترض دیگر نیز بیان داشت: «قوم بلوچ به‌عنوان قومی‌که در جریان جنگ‌های گذشته با هیچ گرهی درگیر نبوده می‌تواند در روند صلح نقش برازنده داشته باشد.»

راهپیمایان امروز، نه تنها خواستار نقش‌دهی به قوم بلوچ شدند که از حکومت خواستند روند صلح را همه‌شمول سازد که در آن تمامی اقوام افغانستان نقش داشته باشند.

نادر بلوچ، رییس شورای اجتماعی قوم بلوچ بیان داشت: «نشست استانبول پیام‌آور صلح در افغانستان است و تمام امید مردم افغانستان به‌همان طرف است. اگر دولت‌مردان افغانستان می‌خواهند که صلح در کشور بیاید، باید مشارکت همه اقوام در آن در نظرکرفته شود.»

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که خواهان ایجاد تشنج و درگیری نیستند؛ اما تأکید می‌ورزند که اگر خواست‌های شان عملی نشوند به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

راهپیمایی شهروندان بلوچ در کابل؛ 'صلح باید همه‌شمول باشد'

به‌گفتۀ این راهپیمایان، در چندین دهۀ جنگ بلوچ‌های افغانستان با هیچ گروهی درگیر نبوده‌اند و از این جهت آنان می‌توانند در روند صلح نقش اثرگذاری داشته باشند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان بلوچ کشور، امروز جمعه در یک راهپیمایی در کابل از حکومت و هیئت‌ مذاکره کننده صلح خواستند که در روند صلح به نماینده‌گان آنان نیز نقش بدهند.

به‌گفتۀ این راهپیمایان، در چندین دهۀ جنگ بلوچ‌های افغانستان با هیچ گروهی درگیر نبوده‌اند و از این جهت آنان می‌توانند در روند صلح نقش اثرگذاری داشته باشند. 

عبدالحکیم خان، یکی از این معترضان گفت: «از دولت خواهش ما این است که به قوم بلوچ – که شمار شان کم نیست – در روند صلح نقش بدهد.»

حمید شیرزی، معترض دیگر نیز بیان داشت: «قوم بلوچ به‌عنوان قومی‌که در جریان جنگ‌های گذشته با هیچ گرهی درگیر نبوده می‌تواند در روند صلح نقش برازنده داشته باشد.»

راهپیمایان امروز، نه تنها خواستار نقش‌دهی به قوم بلوچ شدند که از حکومت خواستند روند صلح را همه‌شمول سازد که در آن تمامی اقوام افغانستان نقش داشته باشند.

نادر بلوچ، رییس شورای اجتماعی قوم بلوچ بیان داشت: «نشست استانبول پیام‌آور صلح در افغانستان است و تمام امید مردم افغانستان به‌همان طرف است. اگر دولت‌مردان افغانستان می‌خواهند که صلح در کشور بیاید، باید مشارکت همه اقوام در آن در نظرکرفته شود.»

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که خواهان ایجاد تشنج و درگیری نیستند؛ اما تأکید می‌ورزند که اگر خواست‌های شان عملی نشوند به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید