Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش دزدان مسلح برای دزدیدن موتر امبولانس؛ راننده زخمی شده‌است

پولیس کابل می‌گوید چهار تن به‌شمول یک نگهبان یک شفاخانۀ خصوصی را به اتهام دست داشتن در یک دزدی مسلحانه بازداشت کرده‌است.

به‌گفتۀ پولیس، این افراد که می‌خواستند یک موتر امبولانس را بدزدند با شلیک گلوله راننده این موتر را زخمی کرده‌اند و او اکنون بیهوش است.

خانوادۀ این راننده می‌گوید که نخست دزدان وی را به بهانه بردن یک جنازه به بغلان، به منطقۀ ده سبزکابل خواستند و پس از آن بر وی تیراندازی کردند و می‌خواستند موترش را بدزدند.

خانوادۀ عبدالجبار (راننده) می‌گوید که این رویداد شام روز دوشنبه رخ داده‌است و دزدان چهار گلوله بر سر و سینۀ او شلیک کرده‌اند.

عبدالقهار، پدر عبدالجبار گفت: «ساعت نُه شب بود که زنگ زدند و گفتند که بچه‌ات زخمی شده.»

رحمت‌الله، برادر عبدالجبار نیز گفت: «در یک جایی‌که می‌رسند می‌گویند موتر را دور بده، وقتی موتر را دور می‌دهد با تفنگچه بر شقیقه‌اش می‌زنند و خودش را پایین می‌اندازند؛ موترش می‌رود در داخل جر.»

خانوادۀ عبدالجبار می‌گوید که او در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده بود؛ اما بیکاری وی را ناگزیر ساخت تا در بدل هفت‌هزار افغانی رانندۀ یک موتر امبولانسی شود که به‌گونۀ غیرقانونی فعالیت می‌کرد.

کسی‌که مسؤول این امبولانس شخصی است می‌گوید که عبدالجبار بارها برای بردن جنازه‌ها و بیماران با همین موتر به تنهایی به ولایت‌ها می‌رفت.

وحیدالله، مسؤول خدماتی امبولانس بیان داشت: «یک من نیستم که امبولانس من باشد. در سطح کابل تمامی امبولانس‌های ولایتی جواز ندارند.»

پولیس کابل تصویرهایی را پخش کرده و گفته‌است که افراد بازداشت شده به زخمی ساختن عبدالجبار اعتراف کرده‌اند.

تلاش دزدان مسلح برای دزدیدن موتر امبولانس؛ راننده زخمی شده‌است

پولیس کابل تصویرهایی را پخش کرده و گفته‌است که افراد بازداشت شده به زخمی ساختن عبدالجبار اعتراف کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پولیس کابل می‌گوید چهار تن به‌شمول یک نگهبان یک شفاخانۀ خصوصی را به اتهام دست داشتن در یک دزدی مسلحانه بازداشت کرده‌است.

به‌گفتۀ پولیس، این افراد که می‌خواستند یک موتر امبولانس را بدزدند با شلیک گلوله راننده این موتر را زخمی کرده‌اند و او اکنون بیهوش است.

خانوادۀ این راننده می‌گوید که نخست دزدان وی را به بهانه بردن یک جنازه به بغلان، به منطقۀ ده سبزکابل خواستند و پس از آن بر وی تیراندازی کردند و می‌خواستند موترش را بدزدند.

خانوادۀ عبدالجبار (راننده) می‌گوید که این رویداد شام روز دوشنبه رخ داده‌است و دزدان چهار گلوله بر سر و سینۀ او شلیک کرده‌اند.

عبدالقهار، پدر عبدالجبار گفت: «ساعت نُه شب بود که زنگ زدند و گفتند که بچه‌ات زخمی شده.»

رحمت‌الله، برادر عبدالجبار نیز گفت: «در یک جایی‌که می‌رسند می‌گویند موتر را دور بده، وقتی موتر را دور می‌دهد با تفنگچه بر شقیقه‌اش می‌زنند و خودش را پایین می‌اندازند؛ موترش می‌رود در داخل جر.»

خانوادۀ عبدالجبار می‌گوید که او در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده بود؛ اما بیکاری وی را ناگزیر ساخت تا در بدل هفت‌هزار افغانی رانندۀ یک موتر امبولانسی شود که به‌گونۀ غیرقانونی فعالیت می‌کرد.

کسی‌که مسؤول این امبولانس شخصی است می‌گوید که عبدالجبار بارها برای بردن جنازه‌ها و بیماران با همین موتر به تنهایی به ولایت‌ها می‌رفت.

وحیدالله، مسؤول خدماتی امبولانس بیان داشت: «یک من نیستم که امبولانس من باشد. در سطح کابل تمامی امبولانس‌های ولایتی جواز ندارند.»

پولیس کابل تصویرهایی را پخش کرده و گفته‌است که افراد بازداشت شده به زخمی ساختن عبدالجبار اعتراف کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید