Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید دبیرکل ناتو برپشتیبانی ازافغانستان پس ازخروج نیروهای خارجی

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که متحدان این سازمان به پشتیبانی‌شان را از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور ادامه می‌دهند.

دبیرکل ناتو در دیدارش با ایمانول مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، تأکید کرده‌است که ناتو صفحۀ تازه‌یی از همکاری‌ها را با افغانستان باز کرده‌است که شامل سه رکن عمده می‌شود.

استولتنبرگ گفته‌است: «در نخست ما تصمیم داریم که ما پشتیبانی مشورتی و ظرفیت‌سازی را به نهادهای امنیتی افغانستان فراهم کنیم که این شامل ادامه پشتیبانی مالی به نیروهای امنیتی افغانستان نیز می‌شود. دوم، تصمیم داریم که آموزش نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان، به‌ویژه نیروهای عملیات ویژه، در بیرون از افغانستان فراهم کنیم و سوم، ما تصمیم داریم که به ارایه خدمات، به‌شمول عمل‌کرد میدان هوایی کابل، ادامه بدهیم.»

بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی ناتو پخش شده‌است، ستولتنبرگ و مکرون دربارۀ مبارزه با هراس‌افگنی در عراق، منطقه و افغانستان نیز بحث کرده‌اند.

این در حالی است که خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان در اول ماه می آغاز شد. خروج این نیروها از افغانستان نگرانی‌هایی را برای آینده افغانستان به‌ویژه حقوق زنان به همراه داشته است.

تأکید دبیرکل ناتو برپشتیبانی ازافغانستان پس ازخروج نیروهای خارجی

بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی ناتو پخش شده‌است، ستولتنبرگ و مکرون دربارۀ مبارزه با هراس‌افگنی در عراق، منطقه و افغانستان نیز بحث کرده‌اند.

Thumbnail

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که متحدان این سازمان به پشتیبانی‌شان را از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور ادامه می‌دهند.

دبیرکل ناتو در دیدارش با ایمانول مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، تأکید کرده‌است که ناتو صفحۀ تازه‌یی از همکاری‌ها را با افغانستان باز کرده‌است که شامل سه رکن عمده می‌شود.

استولتنبرگ گفته‌است: «در نخست ما تصمیم داریم که ما پشتیبانی مشورتی و ظرفیت‌سازی را به نهادهای امنیتی افغانستان فراهم کنیم که این شامل ادامه پشتیبانی مالی به نیروهای امنیتی افغانستان نیز می‌شود. دوم، تصمیم داریم که آموزش نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان، به‌ویژه نیروهای عملیات ویژه، در بیرون از افغانستان فراهم کنیم و سوم، ما تصمیم داریم که به ارایه خدمات، به‌شمول عمل‌کرد میدان هوایی کابل، ادامه بدهیم.»

بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی ناتو پخش شده‌است، ستولتنبرگ و مکرون دربارۀ مبارزه با هراس‌افگنی در عراق، منطقه و افغانستان نیز بحث کرده‌اند.

این در حالی است که خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان در اول ماه می آغاز شد. خروج این نیروها از افغانستان نگرانی‌هایی را برای آینده افغانستان به‌ویژه حقوق زنان به همراه داشته است.

هم‌رسانی کنید