Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پنتاگون روند بیرون ساختن ترجمانان افغان را سرعت می‌بخشد

مقام های پنتاگون می‌گویند که روند بیرون ساختن ده ها هزارتن از افغانانی که دربیست سال گذشته با ماموریت های نظامی وغیرنظامی این کشور درافغانستان کار کرده اند سرعت گرفته است.

بربنیاد تصمیم تازه حکومت امریکا، این افغانان یا به کشور سوم ویاهم به ایالات متحده هرچه زودتر انتقال خواهند یافت.

حکومت ایالات متحده می‌خواهد تا ماه اگست روند بیرون ساختن کسانی را بیشتر تمام نماید که با نیروهای امریکایی درافغانستان کار کرده اند.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: «آنچه که ما اکنون انجام می دهیم این است که تلاش کنیم تا به یک روش ایمن و منظم از مردان و زنان و خانواده هایی آنانی که به ما کمک کرده اند و در برنامه ویزای مهاجرت ویژه هستند ، در خروج از افغانستان کمک کنیم که این کار در حال انجام است.»

واشنگتن اکنون دو گزینه دارد. نخست ، کسانی که درخواست‌های پناهنده گی شان نهایی شده است به گونه مستقیم به ایالات متحده برده خواهند شد ودوم کسانی که تاکنون درخواست های شان نهایی نشده اند وزیر کار اند به یک کشور سوم برده می شوند وازآنجا سندهای شان بررسی خواهند شد.

آقای کربی گفت: «آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم ، افغانانی هستند که در برنامه SIV یا (ویزای ویژه مهاجرت) حضور دارند، بنابراین قطعاً این روند به  رهبری وزارت  خارجه است ، اما وزارت های دفاع وامنیت داخلی ما نیز در این امر دخیل هستند. و ایده اینجا این است که بتوانند انتقال آنان را از افغانستان به یک مکان دیگر تسهیل کنند تا ازآنجا بواند روند  روند SIV را به پایان برسانند.»

ازسویی هم هرچند یازده هزار ویزه برای این افغانان تایید شده است اما تازه شمار این ویزه ها به نزده هزار رسیده است واحتمال افزایش بیتشر درآن نیز می رود.

پنتاگون روند بیرون ساختن ترجمانان افغان را سرعت می‌بخشد

بربنیاد تصمیم تازه حکومت امریکا، این افغانان یا به کشور سوم و یا هم به ایالات متحده هرچه زودتر انتقال خواهند یافت.

Thumbnail

مقام های پنتاگون می‌گویند که روند بیرون ساختن ده ها هزارتن از افغانانی که دربیست سال گذشته با ماموریت های نظامی وغیرنظامی این کشور درافغانستان کار کرده اند سرعت گرفته است.

بربنیاد تصمیم تازه حکومت امریکا، این افغانان یا به کشور سوم ویاهم به ایالات متحده هرچه زودتر انتقال خواهند یافت.

حکومت ایالات متحده می‌خواهد تا ماه اگست روند بیرون ساختن کسانی را بیشتر تمام نماید که با نیروهای امریکایی درافغانستان کار کرده اند.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: «آنچه که ما اکنون انجام می دهیم این است که تلاش کنیم تا به یک روش ایمن و منظم از مردان و زنان و خانواده هایی آنانی که به ما کمک کرده اند و در برنامه ویزای مهاجرت ویژه هستند ، در خروج از افغانستان کمک کنیم که این کار در حال انجام است.»

واشنگتن اکنون دو گزینه دارد. نخست ، کسانی که درخواست‌های پناهنده گی شان نهایی شده است به گونه مستقیم به ایالات متحده برده خواهند شد ودوم کسانی که تاکنون درخواست های شان نهایی نشده اند وزیر کار اند به یک کشور سوم برده می شوند وازآنجا سندهای شان بررسی خواهند شد.

آقای کربی گفت: «آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم ، افغانانی هستند که در برنامه SIV یا (ویزای ویژه مهاجرت) حضور دارند، بنابراین قطعاً این روند به  رهبری وزارت  خارجه است ، اما وزارت های دفاع وامنیت داخلی ما نیز در این امر دخیل هستند. و ایده اینجا این است که بتوانند انتقال آنان را از افغانستان به یک مکان دیگر تسهیل کنند تا ازآنجا بواند روند  روند SIV را به پایان برسانند.»

ازسویی هم هرچند یازده هزار ویزه برای این افغانان تایید شده است اما تازه شمار این ویزه ها به نزده هزار رسیده است واحتمال افزایش بیتشر درآن نیز می رود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره