تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رایزنی‌ بلینکن با مقامات ازبیکستان و تاجیکستان در بارۀ افغانستان

همزمان با بیرون شدن تمامی نیروهای امریکایی ازافغانستان، وزیران خارجۀ ازبیکستان و تاجیستان به واشنگتن رفته‌اند.

وزیرخارجه ایالات متحده دردیدارهای جداگانه با همتایان ازبیکستانی وتاجیکستانی اش درحالی دربارۀ افغانستان گفتگو کرد که نا امنی‌ها در شمال کشور به گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته‌اند.

وزیرخارجه ایالات متحده می‌گوید که کشورهای آسیای میانه و واشنگتن در بارۀ افغانستان منافع مشترک زیادی دارند.

درحالی که طالبان نفوذ شان را شتابان درشمال کشور به گونۀ بی‌پشینه امسال افزایش داده‌اند، وزیران خارجه دو کشور همسایه شمالی افغانستان به واشنگتن رفته‌اند.

انتونی بلینکن، وزیرخارجه امریکا گفته‌است:«ما در بارۀ امنیت منطقه ، به ویژه در بارۀ افغانستان ، منافع مشترک زیادی داریم. ازبیکستان به ویژه در زمینه اتصال اقتصادی و زیرساختی در گردهم قرار دادن  کشورهای منطقه پیشرو بوده‌است. چیز دیگری که ما در بارۀ  آن صحبت خواهیم کرد  همچنین روابط دو جانبه بین کشورهای ما است.»

با اعلام خروج نیروهای خارجی ازافغانستان و تعهد امریکا بر بررسی و زیر نظر داشتن اوضاع افغانستان بیرون از افغانستان، تاکنون روشن نیست که نقش کشورهای آسیای میانه دراین راستا چه گونه خواهد بود؟

عبدالعزیز کاملوف، وزیرخارجه ازبیکستان گفت:«همانطور که ما به وضعیت منطقه ، آسیای میانه و بسیاری از تغییرات در جهان و منطقه توجه خواهیم کرد ،به همین دلیل وزیر امور خارجه در مورد اوضاع افغانستان نیز گفت. و ما مسائل زیادی داریم ، چیزهای زیادی برای گفتن در باره  آنها وجود دارند.»

وزیرخارجه امریکا در دیدار جداگانه دیگر همتایی تاجیکستانی اش را نیز ملاقات کرد، محور بحث بلنکن با سراج الدین مهرالدین مبارزه با هراس افگنی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.

سراج الدین مهرالدین، ​​وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت:«البته در این روزها ، ما در بارۀ  موضوعات دو جانبه و موضوعات منطقه یی و بین المللی بحث خواهیم کرد. ، برای پنج کشورآسیای میانه وامریکا ، مهمترین مسئله افغانستان است. و در باره این موضوعات و مبارزه با هراس افگنی ، افراط گرایی ، قاچاق مواد مخدر و سایر موضوعات مهم منطقه یی برای ایالات متحده ، یک شریک بسیار قابل اعتماد  خواهیم بود.»

انتونی بلینکن، وزیرخارجه امریکا گفت:«خوشحالم که به همکارم ، مهرالدین ، ​​وزیر امور خارجه ، از تاجیکستان در اینجا خوش آمد می‌گویم. ما بسیار بسیار خوشحالیم که می توانیم رایزنی‌های دوجانبه سالانه خود را از سر بگیریم ، چیزی که در چند سال اخیر مورد انتظار بوده‌است. ما کارهای زیادی را باید انجام دهیم در مورد مجموعه‌یی از موضوعات مهم كه كشورهای ما را گرد هم آورده‌اند ، اعم از امنیت ، مسائل اقتصادی ، توسعه ، دموكراسی.»

این دیدارها دراوضاع صورت می‌گیرند که طالبان بندر شیرخان بندر گذرگاه مهم مرزی افغانستان را با تاجیکستان هفته گذشته گرفتند وجنگ در اطراف بندر حیرتان گذرگاه مهم مرزی کشور با ازبیکستان نیز شدت گرفته‌است.

رایزنی‌ بلینکن با مقامات ازبیکستان و تاجیکستان در بارۀ افغانستان

این دیدارها دراوضاع صورت می‌گیرند که طالبان بندر شیرخان بندر گذرگاه مهم مرزی افغانستان را با تاجیکستان هفته گذشته گرفتند وجنگ در اطراف بندر حیرتان گذرگاه مهم مرزی کشور با ازبیکستان نیز شدت گرفته‌است.

Thumbnail

همزمان با بیرون شدن تمامی نیروهای امریکایی ازافغانستان، وزیران خارجۀ ازبیکستان و تاجیستان به واشنگتن رفته‌اند.

وزیرخارجه ایالات متحده دردیدارهای جداگانه با همتایان ازبیکستانی وتاجیکستانی اش درحالی دربارۀ افغانستان گفتگو کرد که نا امنی‌ها در شمال کشور به گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته‌اند.

وزیرخارجه ایالات متحده می‌گوید که کشورهای آسیای میانه و واشنگتن در بارۀ افغانستان منافع مشترک زیادی دارند.

درحالی که طالبان نفوذ شان را شتابان درشمال کشور به گونۀ بی‌پشینه امسال افزایش داده‌اند، وزیران خارجه دو کشور همسایه شمالی افغانستان به واشنگتن رفته‌اند.

انتونی بلینکن، وزیرخارجه امریکا گفته‌است:«ما در بارۀ امنیت منطقه ، به ویژه در بارۀ افغانستان ، منافع مشترک زیادی داریم. ازبیکستان به ویژه در زمینه اتصال اقتصادی و زیرساختی در گردهم قرار دادن  کشورهای منطقه پیشرو بوده‌است. چیز دیگری که ما در بارۀ  آن صحبت خواهیم کرد  همچنین روابط دو جانبه بین کشورهای ما است.»

با اعلام خروج نیروهای خارجی ازافغانستان و تعهد امریکا بر بررسی و زیر نظر داشتن اوضاع افغانستان بیرون از افغانستان، تاکنون روشن نیست که نقش کشورهای آسیای میانه دراین راستا چه گونه خواهد بود؟

عبدالعزیز کاملوف، وزیرخارجه ازبیکستان گفت:«همانطور که ما به وضعیت منطقه ، آسیای میانه و بسیاری از تغییرات در جهان و منطقه توجه خواهیم کرد ،به همین دلیل وزیر امور خارجه در مورد اوضاع افغانستان نیز گفت. و ما مسائل زیادی داریم ، چیزهای زیادی برای گفتن در باره  آنها وجود دارند.»

وزیرخارجه امریکا در دیدار جداگانه دیگر همتایی تاجیکستانی اش را نیز ملاقات کرد، محور بحث بلنکن با سراج الدین مهرالدین مبارزه با هراس افگنی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.

سراج الدین مهرالدین، ​​وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت:«البته در این روزها ، ما در بارۀ  موضوعات دو جانبه و موضوعات منطقه یی و بین المللی بحث خواهیم کرد. ، برای پنج کشورآسیای میانه وامریکا ، مهمترین مسئله افغانستان است. و در باره این موضوعات و مبارزه با هراس افگنی ، افراط گرایی ، قاچاق مواد مخدر و سایر موضوعات مهم منطقه یی برای ایالات متحده ، یک شریک بسیار قابل اعتماد  خواهیم بود.»

انتونی بلینکن، وزیرخارجه امریکا گفت:«خوشحالم که به همکارم ، مهرالدین ، ​​وزیر امور خارجه ، از تاجیکستان در اینجا خوش آمد می‌گویم. ما بسیار بسیار خوشحالیم که می توانیم رایزنی‌های دوجانبه سالانه خود را از سر بگیریم ، چیزی که در چند سال اخیر مورد انتظار بوده‌است. ما کارهای زیادی را باید انجام دهیم در مورد مجموعه‌یی از موضوعات مهم كه كشورهای ما را گرد هم آورده‌اند ، اعم از امنیت ، مسائل اقتصادی ، توسعه ، دموكراسی.»

این دیدارها دراوضاع صورت می‌گیرند که طالبان بندر شیرخان بندر گذرگاه مهم مرزی افغانستان را با تاجیکستان هفته گذشته گرفتند وجنگ در اطراف بندر حیرتان گذرگاه مهم مرزی کشور با ازبیکستان نیز شدت گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره