Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد 'جبهه مقاومت مردمی' از سوی اسماعیل خان در غرب کشور

پس از سقوط پیهم ولسوالی های هرات و نزدیک شدن طالبان به مرکز این ولایت، محمد اسماعیل خان- یکی از رهبران پیشین جهادی- با صدها هوادار مسلح اش آماده جنگ با طالبان شده و در برابر این گروه "جبهه مقاوت مردمی" را ایجاد کرده است.

محمد اسماعیل خان می‌گوید که افراد بسیاری در چارچوب "جبهه مقاومت مردمی" در حوزه غرب به ویژه در هرات مسلح شده اند و برای مبارزه با طالبان وارد میدان های جنگ شده اند.

اسماعیل خان گفت: "جبهات را منظم می‌کنیم و شهر هرات را از تجاوز کسانی که برای شان دستور چپاول و غنیمت گرفتن داده شده است، نجات می‌دهیم. خواب چپاول شهر هرات را به آنها حرام  می‌سازیم و اجازه نمی‌دهیم که به آبرو و عزت مردم ما دست درازی کنند."

محمد اسماعیل خان تاکید می ورزد که پس از تامین امنیت حومه شهر هرات و از میان برداشتن تهدیدهای طالبان، به زودی روند پس گیری ولسوالی های هرات و دیگر ولایت های حوزه غرب را از نزد طالبان آغاز می‌کند.

اسماعیل خان می افزاید:« به زودی جبهه مقاومت مردی را در بخش های مختلف شهر و ولسوالی های هرات خواهید دید و ما می‌خواهیم که پس از شهر هرات به تمام بخش های حوزه جنوب غرب می رویم.:

جبهه مقاومت مردمی در حالی در هرات ایجاد شده است که در ۲۴ ساعت گذشته هشت ولسوالی این ولایت، گمرک اسلام قلعه و گذرگاه تجارتی تورغندی به تصرف طالبان درآمده اند.

ولسوالی های کرخ، کهسان، گلران، کشک کهنه، کشک رباط سنگی، شیندند، ادرسکن و پشتون زرغون در یک شبانه روز گذشته به دست طالبان افتاده اند.

فیروز احمد عزیزی، یکی از باشنده‌گان هرات ابراز داشت:«هیچ وقتی به طالبان اجازه نمی دهیم که وارد شهر هرات شوند. به مردم قول می دهیم که جلو وارد شدن طالبان به شهر هرات را می گیریم.»

عبدالطیف، یکی دیگر از باشنده‌گان هرات اظهار کرد:« هر رفتاری که طالبان بکنند بدتر آن را از سوی مردم می بینند. اگر سلاح بر می دارند سلاح بر می داریم و اگر دست دوستی می دهند دست دوستی می دهیم.»

مقام های محلی هرات تایید می‌کنند که از میان نوزده ولسوالی این ولایت تنها ولسوالی های گذره و انجیل که به شهر هرات وصل استند در اختیار نیروهای امنیتی استند و بیشتر ولسوالی های این ولایت، بی هیچ درگیری به تصرف طالبان درآمده اند.

ایجاد 'جبهه مقاومت مردمی' از سوی اسماعیل خان در غرب کشور

مقام های محلی هرات می‌گویند که از میان ۱۹ ولسوالی در این ولایت، تنها ولسوالی های گذره و انجیل که به شهر هرات وصل استند، در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارند.

Thumbnail

پس از سقوط پیهم ولسوالی های هرات و نزدیک شدن طالبان به مرکز این ولایت، محمد اسماعیل خان- یکی از رهبران پیشین جهادی- با صدها هوادار مسلح اش آماده جنگ با طالبان شده و در برابر این گروه "جبهه مقاوت مردمی" را ایجاد کرده است.

محمد اسماعیل خان می‌گوید که افراد بسیاری در چارچوب "جبهه مقاومت مردمی" در حوزه غرب به ویژه در هرات مسلح شده اند و برای مبارزه با طالبان وارد میدان های جنگ شده اند.

اسماعیل خان گفت: "جبهات را منظم می‌کنیم و شهر هرات را از تجاوز کسانی که برای شان دستور چپاول و غنیمت گرفتن داده شده است، نجات می‌دهیم. خواب چپاول شهر هرات را به آنها حرام  می‌سازیم و اجازه نمی‌دهیم که به آبرو و عزت مردم ما دست درازی کنند."

محمد اسماعیل خان تاکید می ورزد که پس از تامین امنیت حومه شهر هرات و از میان برداشتن تهدیدهای طالبان، به زودی روند پس گیری ولسوالی های هرات و دیگر ولایت های حوزه غرب را از نزد طالبان آغاز می‌کند.

اسماعیل خان می افزاید:« به زودی جبهه مقاومت مردی را در بخش های مختلف شهر و ولسوالی های هرات خواهید دید و ما می‌خواهیم که پس از شهر هرات به تمام بخش های حوزه جنوب غرب می رویم.:

جبهه مقاومت مردمی در حالی در هرات ایجاد شده است که در ۲۴ ساعت گذشته هشت ولسوالی این ولایت، گمرک اسلام قلعه و گذرگاه تجارتی تورغندی به تصرف طالبان درآمده اند.

ولسوالی های کرخ، کهسان، گلران، کشک کهنه، کشک رباط سنگی، شیندند، ادرسکن و پشتون زرغون در یک شبانه روز گذشته به دست طالبان افتاده اند.

فیروز احمد عزیزی، یکی از باشنده‌گان هرات ابراز داشت:«هیچ وقتی به طالبان اجازه نمی دهیم که وارد شهر هرات شوند. به مردم قول می دهیم که جلو وارد شدن طالبان به شهر هرات را می گیریم.»

عبدالطیف، یکی دیگر از باشنده‌گان هرات اظهار کرد:« هر رفتاری که طالبان بکنند بدتر آن را از سوی مردم می بینند. اگر سلاح بر می دارند سلاح بر می داریم و اگر دست دوستی می دهند دست دوستی می دهیم.»

مقام های محلی هرات تایید می‌کنند که از میان نوزده ولسوالی این ولایت تنها ولسوالی های گذره و انجیل که به شهر هرات وصل استند در اختیار نیروهای امنیتی استند و بیشتر ولسوالی های این ولایت، بی هیچ درگیری به تصرف طالبان درآمده اند.

هم‌رسانی کنید