Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آرامش نسبی و نبود درگیری در روز نخست عید قربان در کشور

گر چند در عید امسال همانند عید های گذشته آتش‌بس میان طالبان و حکومت به گونه رسمی اعلام نشده است؛ اما نخستین روز عید قربان با آرامش نسبی و بدون درگیری به پایان رسید.

شماری از نیرو های امنیتی مستقر در سنگر های نبرد می‌گویند که روز های عید را همواره به دور از خانواده های شان در تامین امنیت می‌گذرانند.

ذاکرالله، یک تن از نیرو های امنیتی می گوید که بیشتر از پنج ماه است به خانه نرفته است و در مدت ده سالی که در ارتش خدمت کرده، عید ها را به دور از خانواده و در سنگر سپری کرده است.

ذاکرالله، یکی از بریدملان گفت: "هر روزی که ما در سنگر باشیم و مردم مان در فضای مصون زندگی کنند برای مان روز خوشی است و عید است"

سربازان پاسگاه های حومه های شهر گردیز ، اطمینان می دهند که نیروهای امنیتی به زودی بخش هایی را که در این ولایت ازدست داده اند، پس خواهند گرفت.

شفیق الله، یکی از سربازان ابراز داشت: "ما آماده استیم که در میدان جنگ مبارزه کنیم و از خاک مان دفاع کنیم."

محمد غنی، سرباز دیگر بیان کرد: "ما اطمینان می دهیم که ولسوالی هایی که دست رفته اند را دوباره میگیریم."

نامزد وزیردفاع ملی که به ولایت پکتیا رفته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به صلح می جنگند نه برای ادامه جنگ. او میافزاید که نیروهای امنیتی به زودی بخش هایی را  که به دست طالبان افتاده اند، پس خواهند گرفت.

بسم الله محمدی، نامزد وزیر دفاع ملی اظهار داشت: " در بیست و پنج سال گذشته باید به یک نتیجه می رسیدیم اما شما دیدید که طالبان به یک قسمت خاص افغانستان مسلط شدند اما به نتیجه نرسیدند، جنگ ها ادامه پیدا کرد، کارهایی را که اینها در کابل انجام دادند و در اطراف افغانستان قابل قبول برای مردم افغانستان نبود."

اعضای شورای ولایتی و بزرگان قوم در پکتیا هر چند از نیروهای دولتی پشتیبانی می کنند؛اما سپردن ولسوالی ها را بی هیچ درگیری به طالبان سخت انتقاد می‌کنند.

عبدالمالک مجاهد زازی، رییس شورای ولایتی پکتیا بیان کرد: "هر کسی که باشد حتا اگر لباس نظامی و عسکری به تن داشته باشد که ولسوالی را تسلیم داد به ایمان خود شک داشته باشد."

امان الله زدران، بزرگ قوم گفت: "خواهش مان همین است که به پکتیا نیز در بخش تجهیزات هوایی کمک شود در عملیات ها."

دادان لونگ، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر اظهار داشت: "دشمن هر پلانی را که داشته باشد ما آماده استیم، آنرا شکست می دهیم"

آرامش نسبی و نبود درگیری در روز نخست عید قربان در کشور

بسم الله محمدی، نامزد وزیردفاع ملی که به ولایت پکتیا رفته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به صلح می جنگند نه برای ادامه جنگ.

Thumbnail

گر چند در عید امسال همانند عید های گذشته آتش‌بس میان طالبان و حکومت به گونه رسمی اعلام نشده است؛ اما نخستین روز عید قربان با آرامش نسبی و بدون درگیری به پایان رسید.

شماری از نیرو های امنیتی مستقر در سنگر های نبرد می‌گویند که روز های عید را همواره به دور از خانواده های شان در تامین امنیت می‌گذرانند.

ذاکرالله، یک تن از نیرو های امنیتی می گوید که بیشتر از پنج ماه است به خانه نرفته است و در مدت ده سالی که در ارتش خدمت کرده، عید ها را به دور از خانواده و در سنگر سپری کرده است.

ذاکرالله، یکی از بریدملان گفت: "هر روزی که ما در سنگر باشیم و مردم مان در فضای مصون زندگی کنند برای مان روز خوشی است و عید است"

سربازان پاسگاه های حومه های شهر گردیز ، اطمینان می دهند که نیروهای امنیتی به زودی بخش هایی را که در این ولایت ازدست داده اند، پس خواهند گرفت.

شفیق الله، یکی از سربازان ابراز داشت: "ما آماده استیم که در میدان جنگ مبارزه کنیم و از خاک مان دفاع کنیم."

محمد غنی، سرباز دیگر بیان کرد: "ما اطمینان می دهیم که ولسوالی هایی که دست رفته اند را دوباره میگیریم."

نامزد وزیردفاع ملی که به ولایت پکتیا رفته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به صلح می جنگند نه برای ادامه جنگ. او میافزاید که نیروهای امنیتی به زودی بخش هایی را  که به دست طالبان افتاده اند، پس خواهند گرفت.

بسم الله محمدی، نامزد وزیر دفاع ملی اظهار داشت: " در بیست و پنج سال گذشته باید به یک نتیجه می رسیدیم اما شما دیدید که طالبان به یک قسمت خاص افغانستان مسلط شدند اما به نتیجه نرسیدند، جنگ ها ادامه پیدا کرد، کارهایی را که اینها در کابل انجام دادند و در اطراف افغانستان قابل قبول برای مردم افغانستان نبود."

اعضای شورای ولایتی و بزرگان قوم در پکتیا هر چند از نیروهای دولتی پشتیبانی می کنند؛اما سپردن ولسوالی ها را بی هیچ درگیری به طالبان سخت انتقاد می‌کنند.

عبدالمالک مجاهد زازی، رییس شورای ولایتی پکتیا بیان کرد: "هر کسی که باشد حتا اگر لباس نظامی و عسکری به تن داشته باشد که ولسوالی را تسلیم داد به ایمان خود شک داشته باشد."

امان الله زدران، بزرگ قوم گفت: "خواهش مان همین است که به پکتیا نیز در بخش تجهیزات هوایی کمک شود در عملیات ها."

دادان لونگ، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر اظهار داشت: "دشمن هر پلانی را که داشته باشد ما آماده استیم، آنرا شکست می دهیم"

هم‌رسانی کنید