Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد شهروندان از عدم حضور رهبران سیاسی در دفاع از کشور

در اوضاعی که جنگ در ولایت های گونه‌گون کشور شعله‌ور است، شهروندان می پرسند که چهره های پرنفوذ سیاسی و جهادی  و کسانی که داد از داعیه های قومی می زنند، کجا استند و چرا در ولایت های شان حضور ندارند ؟

مردم می گویند ولایت های چون هلمند، کندهار، بدخشان، غزنی و فاریاب نیز با حمله های گسترده طالبان رو به رو اند؛ اما روشن نیست سیاست گران و چهره های پر نفوس جهادی چون صلاح الدین ربانی، محمد محقق، کریم خلیلی،عبدالرشید دوستم، حامد کرزی و عطا محمد نور برای ایستاده گی در برابر طالبان چه می کنند؟

شماری از شهروندان  و نماینده‌گان مردم می گویند که سیاست گران تنها برای منافع خود داد از دفاع نظام زده اند و اما اکنون در خانه های شان در کابل یا بیرون از کشور خاموشی اختیار کرده اند.

فردوس، باشنده کابل گفت: "باید بشرمند. اگر من جای این سیاسیون بودم، توبه می کردم. از مردم بپرسید، هیچ از این ها راضی نیستند."

لعل محمد، باشنده کابل اظهار کرد: " این ها بخاطر چوکی می جنگند. به فکر مردم نیستند. مردم را در به در کردند."

این سیاستگران دراین باره چیزی نمی گویند اما پیش  از این، از دفاع نظام و آماده گی ها در برابر طالبان در صورت تن ندادن این گروه به صلح سخن زده اند.

خالد اسد مجلس نماینده گان گفت: "این ها همیشه بخاطر منافع خود عمل می کنند نه سرمایه هایشان در این کشور است نه خانواده هایشان."

ابدال الله محمدی مجلس نماینده گان بیان کرد: "حکومت باید راهکاری را بسازد که سیاسیون در کنار نیروهای امنیتی از این کشور دفاع کنند."

در همین حال در اوضاعی که طالبان بخش های از کندهار به ویژه سپین بودلک کندهار را گرفته اند، تادین خان که پس از جنرال رازق از فرماندهان پر نفوس کندهار دانسته می‌شود، اکنون در کابل به سر می برد.

یک منبع نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم می گوید که او اکنون در ازبیکستان به سر می برد و قرار است هفته پیش رو به کابل بیاید و پس از دیدار با رییس جمهور غنی به شمال کشور برود.

از این میان تنها اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی، رهبری بسیج مردمی را در هرات بر دوش گرفته است و باشنده‌گان هرات می گویند که او شهر را از سقوط نجات داده است.

با آنکه طالبان حمله های گسترده یی را از یک هفته  به این سو بر شهر هرات آغاز کرده اند اما بسیج مردم به رهبری امیر اسماعیل خان ، نیروهای دولتی را کمک کرده است تا جلو پیشروی های طالبان دراین شهرگرفته شود.

او نخستین فرمانده جهادی است که درکنار مردم در هرات به مقاومت در برابر طالبان ادامه می دهد.

اسماعیل خان، از فرمانده جهادی کشور گفت: "آماده گی هایی حالا وجود دارد و حکومت هم  جدی متوجه شده است به این مساله. من یقین دارم که وضعیت بهبود پیدا می کند و دشمن شکست می خورد."

انتقاد شهروندان از عدم حضور رهبران سیاسی در دفاع از کشور

از این میان تنها اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی، رهبری بسیج مردمی را در هرات بر دوش گرفته است و باشنده‌گان هرات می گویند که او شهر را از سقوط نجات داده است.

Thumbnail

در اوضاعی که جنگ در ولایت های گونه‌گون کشور شعله‌ور است، شهروندان می پرسند که چهره های پرنفوذ سیاسی و جهادی  و کسانی که داد از داعیه های قومی می زنند، کجا استند و چرا در ولایت های شان حضور ندارند ؟

مردم می گویند ولایت های چون هلمند، کندهار، بدخشان، غزنی و فاریاب نیز با حمله های گسترده طالبان رو به رو اند؛ اما روشن نیست سیاست گران و چهره های پر نفوس جهادی چون صلاح الدین ربانی، محمد محقق، کریم خلیلی،عبدالرشید دوستم، حامد کرزی و عطا محمد نور برای ایستاده گی در برابر طالبان چه می کنند؟

شماری از شهروندان  و نماینده‌گان مردم می گویند که سیاست گران تنها برای منافع خود داد از دفاع نظام زده اند و اما اکنون در خانه های شان در کابل یا بیرون از کشور خاموشی اختیار کرده اند.

فردوس، باشنده کابل گفت: "باید بشرمند. اگر من جای این سیاسیون بودم، توبه می کردم. از مردم بپرسید، هیچ از این ها راضی نیستند."

لعل محمد، باشنده کابل اظهار کرد: " این ها بخاطر چوکی می جنگند. به فکر مردم نیستند. مردم را در به در کردند."

این سیاستگران دراین باره چیزی نمی گویند اما پیش  از این، از دفاع نظام و آماده گی ها در برابر طالبان در صورت تن ندادن این گروه به صلح سخن زده اند.

خالد اسد مجلس نماینده گان گفت: "این ها همیشه بخاطر منافع خود عمل می کنند نه سرمایه هایشان در این کشور است نه خانواده هایشان."

ابدال الله محمدی مجلس نماینده گان بیان کرد: "حکومت باید راهکاری را بسازد که سیاسیون در کنار نیروهای امنیتی از این کشور دفاع کنند."

در همین حال در اوضاعی که طالبان بخش های از کندهار به ویژه سپین بودلک کندهار را گرفته اند، تادین خان که پس از جنرال رازق از فرماندهان پر نفوس کندهار دانسته می‌شود، اکنون در کابل به سر می برد.

یک منبع نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم می گوید که او اکنون در ازبیکستان به سر می برد و قرار است هفته پیش رو به کابل بیاید و پس از دیدار با رییس جمهور غنی به شمال کشور برود.

از این میان تنها اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی، رهبری بسیج مردمی را در هرات بر دوش گرفته است و باشنده‌گان هرات می گویند که او شهر را از سقوط نجات داده است.

با آنکه طالبان حمله های گسترده یی را از یک هفته  به این سو بر شهر هرات آغاز کرده اند اما بسیج مردم به رهبری امیر اسماعیل خان ، نیروهای دولتی را کمک کرده است تا جلو پیشروی های طالبان دراین شهرگرفته شود.

او نخستین فرمانده جهادی است که درکنار مردم در هرات به مقاومت در برابر طالبان ادامه می دهد.

اسماعیل خان، از فرمانده جهادی کشور گفت: "آماده گی هایی حالا وجود دارد و حکومت هم  جدی متوجه شده است به این مساله. من یقین دارم که وضعیت بهبود پیدا می کند و دشمن شکست می خورد."

هم‌رسانی کنید