Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل خواهان پایان بی‌درنگ خشونت‌ها در افغانستان است

این شورا در بیانیه‌یی، نگرانی ژرفش را دربارۀ گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر، حمله‌های عمدی در برابر غیرنظامیان افغان، به‌دنبال گُسترش حمله‌های تهاجمی طالبان، ابراز کرده‌است.

شورای امنیت سازمان ملل هشدار می‌دهد که این حمله‌ها، ممکن است جنایت‌های جنگی، پنداشته شوند.

در بیانیه آمده‌است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل از طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهند تا برای برقراری آتش‌بس، هرچه زودتر در مذاکرات پیشرفت کنند.

بیانیه می‌افزاید: "اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از سطح بالای خشونت در افغانستان پس از حمله‌های طالبان ابراز کردند و خواستار کاهش فوری خشونت‌ها شدند. آنها همچنین نگرانی عمیق خود را از شمار موارد نقض جدی گزارش شدۀ حقوق بشر، ابراز کردند."

در این بیانیه تأکید شده‌است که اعضای شورای امنیت همه موارد هراس‌افگنی و حمله‌های هدفمندانۀ عمدی علیه غیر نظامیان را به شدت، محکوم کرده‌است.

در ادامه آمده‌است که اعضای شورای سازمان ملل از همۀ طرف‌ها می‌خواهد که "باید در هر شرایطی به حفاظت از غیرنظامیان به تعهدات شان زیر قوانین بین‌المللی بشردوستانه، احترام بگذارند. آنها تأکید کردند که حمله‌های عمدی علیۀ غیرنظامیان، کارمندان سازمان ملل متحد و ساختمان‌های سازمان ملل متحد، ممکن است جنایت جنگی باشد و بر ضرورت فوری و ضروری برای محاکمه عاملان جنایت، تأکید کردند."

بر بنیاد این بیانیه، اعضای شورای امنیت حمایت شان را از کار نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کردند و در این زمینه بر اهمیت امنیت کارمندان این سازمان، تأکید کردند.

اعضای شورای امنیت از حکومت افغانستان و طالبان خواسته‌اند تا در روند صلح فراگیر، به رهبری و مالکیت افغان‌ها، به‌گونۀ معناداری شرکت داشته باشند تا بتوانند پیشرفت فوری در جهت حل و فصل سیاسی و آتش‌بس، ایجاد کنند.

اعضای شورای امنیت بار دیگر تأکید کرده‌اند که صلح‌پایدار تنها از طریق یک روند جامع و فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها که با هدف آتش‌بس دائمی و همه جانبه و همچنین حل و فصل سیاسی فراگیر، عادلانه و واقع بینانه، به‌دست خواهد آمد.

اعضای این سازمان نیز بر مشارکت معنادار زنان در این زمینه، تأکید کرده‌است.

در بخشی دیگر بیانیه تأکید شده‌است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.

سازمان ملل خواهان پایان بی‌درنگ خشونت‌ها در افغانستان است

شورای امنیت سازمان ملل هشدار می‌دهد که حمله‌های عمدی علیه غیر نظامیان، ممکن است جنایت‌های جنگی، پنداشته شوند.

Thumbnail

این شورا در بیانیه‌یی، نگرانی ژرفش را دربارۀ گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر، حمله‌های عمدی در برابر غیرنظامیان افغان، به‌دنبال گُسترش حمله‌های تهاجمی طالبان، ابراز کرده‌است.

شورای امنیت سازمان ملل هشدار می‌دهد که این حمله‌ها، ممکن است جنایت‌های جنگی، پنداشته شوند.

در بیانیه آمده‌است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل از طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهند تا برای برقراری آتش‌بس، هرچه زودتر در مذاکرات پیشرفت کنند.

بیانیه می‌افزاید: "اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از سطح بالای خشونت در افغانستان پس از حمله‌های طالبان ابراز کردند و خواستار کاهش فوری خشونت‌ها شدند. آنها همچنین نگرانی عمیق خود را از شمار موارد نقض جدی گزارش شدۀ حقوق بشر، ابراز کردند."

در این بیانیه تأکید شده‌است که اعضای شورای امنیت همه موارد هراس‌افگنی و حمله‌های هدفمندانۀ عمدی علیه غیر نظامیان را به شدت، محکوم کرده‌است.

در ادامه آمده‌است که اعضای شورای سازمان ملل از همۀ طرف‌ها می‌خواهد که "باید در هر شرایطی به حفاظت از غیرنظامیان به تعهدات شان زیر قوانین بین‌المللی بشردوستانه، احترام بگذارند. آنها تأکید کردند که حمله‌های عمدی علیۀ غیرنظامیان، کارمندان سازمان ملل متحد و ساختمان‌های سازمان ملل متحد، ممکن است جنایت جنگی باشد و بر ضرورت فوری و ضروری برای محاکمه عاملان جنایت، تأکید کردند."

بر بنیاد این بیانیه، اعضای شورای امنیت حمایت شان را از کار نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کردند و در این زمینه بر اهمیت امنیت کارمندان این سازمان، تأکید کردند.

اعضای شورای امنیت از حکومت افغانستان و طالبان خواسته‌اند تا در روند صلح فراگیر، به رهبری و مالکیت افغان‌ها، به‌گونۀ معناداری شرکت داشته باشند تا بتوانند پیشرفت فوری در جهت حل و فصل سیاسی و آتش‌بس، ایجاد کنند.

اعضای شورای امنیت بار دیگر تأکید کرده‌اند که صلح‌پایدار تنها از طریق یک روند جامع و فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها که با هدف آتش‌بس دائمی و همه جانبه و همچنین حل و فصل سیاسی فراگیر، عادلانه و واقع بینانه، به‌دست خواهد آمد.

اعضای این سازمان نیز بر مشارکت معنادار زنان در این زمینه، تأکید کرده‌است.

در بخشی دیگر بیانیه تأکید شده‌است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.

هم‌رسانی کنید