Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فراگیرشدن فریاد الله اکبر؛ ۴ ولایت دیگر نیز به این حرکت پیوستند

در ادامه پشتیبانی شهروندان کشور از نیروهای امنیتی شب‌گذشته نیز باشنده‌گان شماری از ولایت‌ها با نعره‌های الله اکبر پشتیبانی شان را از این نیروها اعلام کردند.

این‌بار باشنده‌گان کاپیسا، بغلان، نورستان و سرپل با  سر دادن الله اکبر، جنگ نیروهای دولتی را در برابر طالبان برحق دانستند.

یکی از باشنده‌گان سرپل گفت:«مردم بلخاب همیشه در صحنه اند. همیشه جاویدان و همیشه متحد، همیشه با مشت‌های گره کرده به دهن طالب و به دهن هر خارجی که بخواهد به طرف این مردم با چشم دشمنی  حقارت نگاه کند زده و خواهد زد.»

باشنده دیگر سرپل نیز افزود:«از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی خود دفاع می‌کنیم.»

این حرکت سه‌شب پیش از هرات آغاز شد و شب‌گذشته باشنده‌گان کابل با ریختن به‌جاده‌ها و سردادن فریادهای الله اکبر، از نیروهای امنیتی پشتیبانی کردند.

فواد رییس خیل، باشنده کابل بیان داشت:«این حرکت نشان دهنده این است که ما از نیروهای افغان حمایت می‌کنیم و از جنگ و بیزار هستیم.»

ادریس فدا، باشنده دیگر کابل نیز افزود:«مردم خواستند توسط این شعار الله اکبر بیانگر این باشند که از جنگ خسته شدند و از نیروهای امنیتی خود حمایت کردند.»

عالمان دین با استقال از این حرکت می‌گویند که سر دادن الله اکبر از سوی شهروندان کشور ثابت می‌کند که نیروهای دولتی افغان از پشتیبانی مردمی برخوردارند.

میر سعید ساعدی، امام مسجد حضرت علی اظهار داشت:«بر روحیه خیلی اثر گذار است. الله اکبر را کسی می‌گوید که مسلمان است و در هیچ صورتی ناکام نخواهد شد.»

سنت الله رحیمی، عالم دین نیز بیان داشت:«دین اسلام منحصر به فرد و منحصر به شخص نیست، الله اکبر هم یک واژه مقدسی است که این را کسی به خود نسبت داده نمی‌تواند.»

باشنده‌گان کشور می‌گویند که نعره‌های گروهی الله اکبر یک روند خود جوش مردمی است و نباید از آن استفاده سیاسی شود.

اما طالبان هشدار می‌دهند که الله اکبر شعار آنان است و به‌گفته این گروه با کسانی که ازالله اکبر استفاده سو می‌کنند، حساب خواهد شد.

فراگیرشدن فریاد الله اکبر؛ ۴ ولایت دیگر نیز به این حرکت پیوستند

این حرکت سه‌شب پیش از هرات آغاز شد و شب‌گذشته باشنده‌گان کابل با ریختن به‌جاده‌ها و سردادن فریادهای الله اکبر، از نیروهای امنیتی پشتیبانی کردند.

Thumbnail

در ادامه پشتیبانی شهروندان کشور از نیروهای امنیتی شب‌گذشته نیز باشنده‌گان شماری از ولایت‌ها با نعره‌های الله اکبر پشتیبانی شان را از این نیروها اعلام کردند.

این‌بار باشنده‌گان کاپیسا، بغلان، نورستان و سرپل با  سر دادن الله اکبر، جنگ نیروهای دولتی را در برابر طالبان برحق دانستند.

یکی از باشنده‌گان سرپل گفت:«مردم بلخاب همیشه در صحنه اند. همیشه جاویدان و همیشه متحد، همیشه با مشت‌های گره کرده به دهن طالب و به دهن هر خارجی که بخواهد به طرف این مردم با چشم دشمنی  حقارت نگاه کند زده و خواهد زد.»

باشنده دیگر سرپل نیز افزود:«از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی خود دفاع می‌کنیم.»

این حرکت سه‌شب پیش از هرات آغاز شد و شب‌گذشته باشنده‌گان کابل با ریختن به‌جاده‌ها و سردادن فریادهای الله اکبر، از نیروهای امنیتی پشتیبانی کردند.

فواد رییس خیل، باشنده کابل بیان داشت:«این حرکت نشان دهنده این است که ما از نیروهای افغان حمایت می‌کنیم و از جنگ و بیزار هستیم.»

ادریس فدا، باشنده دیگر کابل نیز افزود:«مردم خواستند توسط این شعار الله اکبر بیانگر این باشند که از جنگ خسته شدند و از نیروهای امنیتی خود حمایت کردند.»

عالمان دین با استقال از این حرکت می‌گویند که سر دادن الله اکبر از سوی شهروندان کشور ثابت می‌کند که نیروهای دولتی افغان از پشتیبانی مردمی برخوردارند.

میر سعید ساعدی، امام مسجد حضرت علی اظهار داشت:«بر روحیه خیلی اثر گذار است. الله اکبر را کسی می‌گوید که مسلمان است و در هیچ صورتی ناکام نخواهد شد.»

سنت الله رحیمی، عالم دین نیز بیان داشت:«دین اسلام منحصر به فرد و منحصر به شخص نیست، الله اکبر هم یک واژه مقدسی است که این را کسی به خود نسبت داده نمی‌تواند.»

باشنده‌گان کشور می‌گویند که نعره‌های گروهی الله اکبر یک روند خود جوش مردمی است و نباید از آن استفاده سیاسی شود.

اما طالبان هشدار می‌دهند که الله اکبر شعار آنان است و به‌گفته این گروه با کسانی که ازالله اکبر استفاده سو می‌کنند، حساب خواهد شد.

هم‌رسانی کنید