Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد فرستادۀ ویژۀ ملل متحد از حملۀ طالبان بر شهرها

سازمان ملل متحد با نگرانی جدی ازحمله‌های گستردۀ طالبان برشهرها می‌گوید که اوضاع روبه وخامت کنونی افغانستان ، یاد آور جنگ داخلی سوریه‌است.

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به یک نشست ویژۀ شورای امنیت این سازمان ، تآسف اش را از بن‌بست در مذاکرات صلح ابراز می‌کند و می‌گوید که هفتاد درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته‌اند و حمله برشهرها وضعیت را بدتر خواهد ساخت.

به گفتۀ سازمان ملل تنها در جریان یک ماه درشهرهای لشکرگاه، هلمند و هرات بیش ازیک هزارغیرنظامی کشته وزخمی شده‌اند.

نشست ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان به خواست هند که ریاست دوره یی این شورا را برعهده دارد برگذار شد.

فرستاده ویژه دبیردبیرکل سازمان ملل متحد حمله های گسترده طالبان را برشهرها انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد که این حمله‌ها نشانه روشن تلاش طالبان برای گرفتن قدرت از راه زور است.

دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در این باره بیان داشت:«حمله ه برشهرها باید همین حالا متوقف شوند.دوم آن کشورها که با کمیسیون نظامی طالبان دیدار می کنند باید برآتش بس عمومی، ازسرگیری مذاکرات واین موضع گیری منطقه وجامعه جهانی تاکید کنند که یک حکومت تحمیل شده با زور درافغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد. سوم معافیت سفر براعضای طالبان برای یگانه هدف مذاکرات وجود دارد.این معافیت دربیست وهشتم ماه سپتمبر تازه خواهد شد وتمدید آن باید به پیشرفت واقعی درصلح وابسته باشد.»

این مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که برخلاف انتظارها،  امضای توافق نامه صلح امریکا با طالبان، آغاز مذاکرات میان افغانان وبیرون شدن نیروهای خارجی  ازافغانستان خشونت‌ها کاهش نیافتند بل هفتاد درصد این خشونت ها افزایش یافته‌اند.

دیبورا لاینز گفت:«"تنها درسه شهرلشکرگاه، کندهار وهرات من از بیش ازیک هزار تلفات دریک ماه سخن می زنم.درکنار آن خانه ها، دوکان ها ، پل ها وزیرساخت های دیگر درحال نابود شدن اند.»

غلام محمد اسحاق زی، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل گفت:«مقایس محدوده  و زمان بندی عملیات نظامی آنان مشابه به  تجاوز  و در سی سال جنگ ما بی پیشینه است. از میانه های اپریل طالبان و گروه های هراس افگن خارجی وابسته به آنان پنج هزار و پنجصد حمله را در سی و یک ولایت افغانستان راه اندازی کرده اند؛ این حمله ها به حمایت مستقیم بیش از ده هزار جنگجوی هراس افگن خارجی متشکل از بیست گروه به شمول القاعده، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، جنگجویان آسیای میانه وداعش راه اندازی شدند.»

سازمان ملل نگران است که افغانستان درحال گرفتار شدن به یک جنگ داخلی ویرانگر همانند سوریه است.

دیبورا لاینز، افزود:«این حالا گونه متفاوتی ازجنگ است. این یاد آور سوریه دراین اواخر و(سارایوو) درگذشته نه چندان دور است. حمله بربخش های شهری بدون شک آسیب های بیسار وتلفات گسترده غیرنظامیان را ببار میاورد.»

به گفتۀ سازمان ملل، جنگ وضعیت بشری افغانستان را بدتر ساخته‌است. چنان چه به گفته این سازمان هژده ونیم میلیون تن ازجمعیت این کشور به کمک‌های بی درنگ بشری نیاز دارد اما جامعه جهانی تنها تعهد مالی به سی درصد نیازمندان تاکنون نموده است.

انتقاد فرستادۀ ویژۀ ملل متحد از حملۀ طالبان بر شهرها

نشست ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان به خواست هند که ریاست دوره یی این شورا را برعهده دارد برگذار شد.

Thumbnail

سازمان ملل متحد با نگرانی جدی ازحمله‌های گستردۀ طالبان برشهرها می‌گوید که اوضاع روبه وخامت کنونی افغانستان ، یاد آور جنگ داخلی سوریه‌است.

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به یک نشست ویژۀ شورای امنیت این سازمان ، تآسف اش را از بن‌بست در مذاکرات صلح ابراز می‌کند و می‌گوید که هفتاد درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته‌اند و حمله برشهرها وضعیت را بدتر خواهد ساخت.

به گفتۀ سازمان ملل تنها در جریان یک ماه درشهرهای لشکرگاه، هلمند و هرات بیش ازیک هزارغیرنظامی کشته وزخمی شده‌اند.

نشست ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان به خواست هند که ریاست دوره یی این شورا را برعهده دارد برگذار شد.

فرستاده ویژه دبیردبیرکل سازمان ملل متحد حمله های گسترده طالبان را برشهرها انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد که این حمله‌ها نشانه روشن تلاش طالبان برای گرفتن قدرت از راه زور است.

دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در این باره بیان داشت:«حمله ه برشهرها باید همین حالا متوقف شوند.دوم آن کشورها که با کمیسیون نظامی طالبان دیدار می کنند باید برآتش بس عمومی، ازسرگیری مذاکرات واین موضع گیری منطقه وجامعه جهانی تاکید کنند که یک حکومت تحمیل شده با زور درافغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد. سوم معافیت سفر براعضای طالبان برای یگانه هدف مذاکرات وجود دارد.این معافیت دربیست وهشتم ماه سپتمبر تازه خواهد شد وتمدید آن باید به پیشرفت واقعی درصلح وابسته باشد.»

این مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که برخلاف انتظارها،  امضای توافق نامه صلح امریکا با طالبان، آغاز مذاکرات میان افغانان وبیرون شدن نیروهای خارجی  ازافغانستان خشونت‌ها کاهش نیافتند بل هفتاد درصد این خشونت ها افزایش یافته‌اند.

دیبورا لاینز گفت:«"تنها درسه شهرلشکرگاه، کندهار وهرات من از بیش ازیک هزار تلفات دریک ماه سخن می زنم.درکنار آن خانه ها، دوکان ها ، پل ها وزیرساخت های دیگر درحال نابود شدن اند.»

غلام محمد اسحاق زی، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل گفت:«مقایس محدوده  و زمان بندی عملیات نظامی آنان مشابه به  تجاوز  و در سی سال جنگ ما بی پیشینه است. از میانه های اپریل طالبان و گروه های هراس افگن خارجی وابسته به آنان پنج هزار و پنجصد حمله را در سی و یک ولایت افغانستان راه اندازی کرده اند؛ این حمله ها به حمایت مستقیم بیش از ده هزار جنگجوی هراس افگن خارجی متشکل از بیست گروه به شمول القاعده، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، جنگجویان آسیای میانه وداعش راه اندازی شدند.»

سازمان ملل نگران است که افغانستان درحال گرفتار شدن به یک جنگ داخلی ویرانگر همانند سوریه است.

دیبورا لاینز، افزود:«این حالا گونه متفاوتی ازجنگ است. این یاد آور سوریه دراین اواخر و(سارایوو) درگذشته نه چندان دور است. حمله بربخش های شهری بدون شک آسیب های بیسار وتلفات گسترده غیرنظامیان را ببار میاورد.»

به گفتۀ سازمان ملل، جنگ وضعیت بشری افغانستان را بدتر ساخته‌است. چنان چه به گفته این سازمان هژده ونیم میلیون تن ازجمعیت این کشور به کمک‌های بی درنگ بشری نیاز دارد اما جامعه جهانی تنها تعهد مالی به سی درصد نیازمندان تاکنون نموده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره