Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین روز کابل زیر اداره طالبان چگونه می‌گذرد

پس از بیست سال کابل امروز دوشنبه (۲۵اسد) برای نخستین‌بار در تصرف کامل طالبان بود و افراد این گروه در شهر حضور یافتند.

اوضاع شهر کابل امروز بسیار متفاوت از روزهای زیر حاکمیت جمهوریت بود. امروز بسیاری دکان‌های داخل شهر و نهادهای حکومتی بسته بودند. اما شماری از پایتخت نشینان با موترهای شان در شهر گشت و گذار داشتند.
 
تفاوت عمده دیگر هم این بود که حضور زنان در جاده‌های کابل کمرنگ بود و همانند روزهای گذشته از جنب و جوش زنان خبری نبود.

پایتخت نشینان از این‌که در کابل جنگ نشد خشنود استند و می‌خواهند که نهادها هرچه زودتر باید باز شوند.

غلام دستگیر، باشنده کابل گفت: «نگرانی است، شرایط طور دیگریست تا یک دو روز دیده شود که چی میشه.»

بیشتر نهادهای دولتی امروز بسته بودند. با آن‌که طالبان با پخش اعلامیه‌هایی از تامین امنیت مردم سخن زده اند، اما مردم به ویژه کارمندان دولتی به علت هراس از اذیت و آزارشدن شان به کار نرفته بودند.

احسان الحق، باشنده کابل اظهار داشت: «هرچه زود باید ادارات دولتی باز شود و باید خدمات برای مردم ارایه شود.»

اما شمار دیگر از پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از وجود افراد مسلح غیرمسوول در جاده‌ها می‌گویند که شماری از نهادهای دولتی از سوی این افراد به غارت برده شدند. 

افراد مسلح که خودشان را طالبان معرفی می‌کنند با بدست گرفتن وسایط دولتی و شماری هم غیر دولتی در جاده‌ها گشت زنی می‌کنند.

محمد موسی، باشنده کابل بیان داشت: «این طور نیست که هرکس بیاید بگوید من طالب استم، دزدهم لنگی بزند.»

برخی از پایتخت نشینان از طالبان میخواهند که در برابر خواست های مردم پاسخگو باشند.

تواب، باشنده کابل تصریح کرد: «امروز بنام طالب همان چهار تن دزد در همین کابل است، کابل را چور کردند.»

بلند رفتن نرخ مواد خوراکی یکی دیگر از نگرانی است که پایتخت نشینان بر رسیده‌گی به آن تاکید می‌کنند. 

امین الله، دست فروش گفت: «آرد هفده صد بود حال دوهزار و یک صد است.»

جنگ‌های روزهای گذشته در ولایت‌ها بسیاری‌ها را به کابل آواره کرده‌اند؛ آوارگانی که اکنون توان برگشت را ندارند.

اسلام‌الدین، بیجا شده کندز  بیان داشت: «به کرایه راه بند استیم کرایه راه باشد میرویم.»

روز گذشته اشرف غنی و شمار زیادی از مقام های حکومتش کابل را ترک کردند و شب هنگام طالبان در کابل مستقر شدند؛ اما مردم نگران اند که شماری از دزدان با استفاده از فرصت شماری از مکان های دولتی را تاراج کردند.

نخستین روز کابل زیر اداره طالبان چگونه می‌گذرد

پایتخت نشینان از این‌که در کابل جنگ نشد خشنود استند و می‌خواهند که نهادها هرچه زودتر باید باز شوند.

تصویر بندانگشتی

پس از بیست سال کابل امروز دوشنبه (۲۵اسد) برای نخستین‌بار در تصرف کامل طالبان بود و افراد این گروه در شهر حضور یافتند.

اوضاع شهر کابل امروز بسیار متفاوت از روزهای زیر حاکمیت جمهوریت بود. امروز بسیاری دکان‌های داخل شهر و نهادهای حکومتی بسته بودند. اما شماری از پایتخت نشینان با موترهای شان در شهر گشت و گذار داشتند.
 
تفاوت عمده دیگر هم این بود که حضور زنان در جاده‌های کابل کمرنگ بود و همانند روزهای گذشته از جنب و جوش زنان خبری نبود.

پایتخت نشینان از این‌که در کابل جنگ نشد خشنود استند و می‌خواهند که نهادها هرچه زودتر باید باز شوند.

غلام دستگیر، باشنده کابل گفت: «نگرانی است، شرایط طور دیگریست تا یک دو روز دیده شود که چی میشه.»

بیشتر نهادهای دولتی امروز بسته بودند. با آن‌که طالبان با پخش اعلامیه‌هایی از تامین امنیت مردم سخن زده اند، اما مردم به ویژه کارمندان دولتی به علت هراس از اذیت و آزارشدن شان به کار نرفته بودند.

احسان الحق، باشنده کابل اظهار داشت: «هرچه زود باید ادارات دولتی باز شود و باید خدمات برای مردم ارایه شود.»

اما شمار دیگر از پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از وجود افراد مسلح غیرمسوول در جاده‌ها می‌گویند که شماری از نهادهای دولتی از سوی این افراد به غارت برده شدند. 

افراد مسلح که خودشان را طالبان معرفی می‌کنند با بدست گرفتن وسایط دولتی و شماری هم غیر دولتی در جاده‌ها گشت زنی می‌کنند.

محمد موسی، باشنده کابل بیان داشت: «این طور نیست که هرکس بیاید بگوید من طالب استم، دزدهم لنگی بزند.»

برخی از پایتخت نشینان از طالبان میخواهند که در برابر خواست های مردم پاسخگو باشند.

تواب، باشنده کابل تصریح کرد: «امروز بنام طالب همان چهار تن دزد در همین کابل است، کابل را چور کردند.»

بلند رفتن نرخ مواد خوراکی یکی دیگر از نگرانی است که پایتخت نشینان بر رسیده‌گی به آن تاکید می‌کنند. 

امین الله، دست فروش گفت: «آرد هفده صد بود حال دوهزار و یک صد است.»

جنگ‌های روزهای گذشته در ولایت‌ها بسیاری‌ها را به کابل آواره کرده‌اند؛ آوارگانی که اکنون توان برگشت را ندارند.

اسلام‌الدین، بیجا شده کندز  بیان داشت: «به کرایه راه بند استیم کرایه راه باشد میرویم.»

روز گذشته اشرف غنی و شمار زیادی از مقام های حکومتش کابل را ترک کردند و شب هنگام طالبان در کابل مستقر شدند؛ اما مردم نگران اند که شماری از دزدان با استفاده از فرصت شماری از مکان های دولتی را تاراج کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره