Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کوفی: بدون حضور زنان ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه (۲ سنبله) می‌گوید که بدون حضور زنان، ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود.

بانو کوفی ضمن انتقاد از برگزاری نشست‌ها بدون حضور زنان در کابل، می‌گوید که زنان باید در تصمیم گیری‌ها شریک باشند. 

او تأکید کرد: "من فکر می‌کنم که زنان افغانستان باید انسجام از هر وقت دیگر کرده، بیشتر داشته باشند. هیچ‌گاهی کسی به آسانی و راحتر حقوق شان را نمی‌دهد. خود شان باید انسجام داشته باشند، خود شان باید حضور شان را تضمین کنند و از اینکه در کنج خانه های شان نشسته اند و وضعیت را نظارت می کنند، این قابل قبول نیست."

برخی از زنان در کابل از طالبان می‌خواهند که دست آورده‌های ۲۰ سال اخیر را حرمت بگذارند. آنان می‌گویند که زنان باید همانند مردان، در تمام مسایل کشور دخیل باشند.

این در حالی‌است که طالبان پیش از این گفته‌اند که زنان در چارچوب قوانین اسلامی، می‌توانند درس بخوانند و کار کنند.

درهمین حال، فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی می‌گویند که باید دست آورد ۲۰ سال گذشته، حفظ شوند.

آنان می‌گویند که زنان همانند مردان می‌توانند در کنار طالبان، برای بهبود وضعیت کشور کار کنند.

وتریه سیدی، فعال حقوق زن می‌گوید: "خواست زنان افغان از حکومت امارت اسلامی این است که زنان را نادیده نگیرند و به بهانه‌های مختلف، فرصت ها را از زنان افغان نگیرند."

یسرا، فعال اجتماعی نیز می‌گوید: "ما خواهان این استیم که اگر حکومت همه شمول است، اگر می خواهند که نظام پا برجا بماند، از هم فرونپاشد، باید سهم زنان در امارت اسلامی نادیده گرفته نشود."

در این میان برخی از پژوهشگران سیاسی می‌گویند که مردم افغانستان و جامعۀ جهانی بدون حضور زنان هیچ حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند.

طارق فرهادی، پژوهشگر مسایل سیاسی در سویس نیز می‌گوید: "حکومت همه شمول در افغانستان، حکومتی است که نماینده‌گان زنان و تمام اقوام افغانستان در آن باشد. اگر این گونه نباشد، حکومت که تنها طالبانی باشد، مردم افغانستان در درازمدت نمی‌پذیرند."

سخنگوی طالبان در این مورد چیزی نگفته‌است، اما پیش از طالبان گفته‌اند که زنان می‌تواند درچهارچوب اصول اسلامی در جامعۀ حضور داشته باشند، تحصیل و کار کنند.

 

کوفی: بدون حضور زنان ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود

بانو کوفی ضمن انتقاد از برگزاری نشست‌ها بدون حضور زنان در کابل، می‌گوید که زنان باید در تصمیم گیری‌ها شریک باشند. 

Thumbnail

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه (۲ سنبله) می‌گوید که بدون حضور زنان، ساختار حکومت آینده مکمل نخواهد بود.

بانو کوفی ضمن انتقاد از برگزاری نشست‌ها بدون حضور زنان در کابل، می‌گوید که زنان باید در تصمیم گیری‌ها شریک باشند. 

او تأکید کرد: "من فکر می‌کنم که زنان افغانستان باید انسجام از هر وقت دیگر کرده، بیشتر داشته باشند. هیچ‌گاهی کسی به آسانی و راحتر حقوق شان را نمی‌دهد. خود شان باید انسجام داشته باشند، خود شان باید حضور شان را تضمین کنند و از اینکه در کنج خانه های شان نشسته اند و وضعیت را نظارت می کنند، این قابل قبول نیست."

برخی از زنان در کابل از طالبان می‌خواهند که دست آورده‌های ۲۰ سال اخیر را حرمت بگذارند. آنان می‌گویند که زنان باید همانند مردان، در تمام مسایل کشور دخیل باشند.

این در حالی‌است که طالبان پیش از این گفته‌اند که زنان در چارچوب قوانین اسلامی، می‌توانند درس بخوانند و کار کنند.

درهمین حال، فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی می‌گویند که باید دست آورد ۲۰ سال گذشته، حفظ شوند.

آنان می‌گویند که زنان همانند مردان می‌توانند در کنار طالبان، برای بهبود وضعیت کشور کار کنند.

وتریه سیدی، فعال حقوق زن می‌گوید: "خواست زنان افغان از حکومت امارت اسلامی این است که زنان را نادیده نگیرند و به بهانه‌های مختلف، فرصت ها را از زنان افغان نگیرند."

یسرا، فعال اجتماعی نیز می‌گوید: "ما خواهان این استیم که اگر حکومت همه شمول است، اگر می خواهند که نظام پا برجا بماند، از هم فرونپاشد، باید سهم زنان در امارت اسلامی نادیده گرفته نشود."

در این میان برخی از پژوهشگران سیاسی می‌گویند که مردم افغانستان و جامعۀ جهانی بدون حضور زنان هیچ حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند.

طارق فرهادی، پژوهشگر مسایل سیاسی در سویس نیز می‌گوید: "حکومت همه شمول در افغانستان، حکومتی است که نماینده‌گان زنان و تمام اقوام افغانستان در آن باشد. اگر این گونه نباشد، حکومت که تنها طالبانی باشد، مردم افغانستان در درازمدت نمی‌پذیرند."

سخنگوی طالبان در این مورد چیزی نگفته‌است، اما پیش از طالبان گفته‌اند که زنان می‌تواند درچهارچوب اصول اسلامی در جامعۀ حضور داشته باشند، تحصیل و کار کنند.

 

هم‌رسانی کنید