Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز درس‌ها در داشگاه‌های خصوصی بربنیاد طرح تازه

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که بربنیاد طرح تازه، درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی آغاز شده است، اما صنف‌های دختران و پسران جدا خواهد بود.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که صنف‌های دختران از سوی استادان زن تدریس خواهد شد و ادامه درس‌ها در صنف‌های مشترک دختران و پسران برای آنان پذیرفتنی نیست.

عبدالباقی گفت: «بعضی دانشگاه‌ها این امکانات را دارند تا تعمیر جداگانه برای دختران داشته باشند. اما بعضی دانشگاه‌ها یک تعمیر دارند. آنان می‌توانند اوقات درسی دختران و پسران را جدا سازند.»

قدسیه احمدی دانش‌جوی طب در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل است. او تنها دانش‌جوی دختر در یک صنف است. هرچند قدسیه آرزو دارد که به آموزش‌اش ادامه بدهد، اما می‌گوید که اوضاع کنونی برای زنان، برخی ازهم صنفانش را نگران ساخته است.

قدسیه احمدی گفت: «طالبان گفته اند که در حکومت شان به زنان زیاد سهم نمی‌دهند. این ما را نگران ساخته که درس بخوانیم و کار برای ما پیدا نشود.»

درهمین حال، برخی از مسوولان دانشگاه‌های خصوصی از آماده‌گی‌ها برای عملی ساختن این طرح خبر می‌دهند، اما از حضور کمرنگ دانشجویان در دانشگاه‌ها  نگران استند.

زین العابدین، معاون یکی از دانشگاه‌های خصوصی در این باره گفت: «از میان دو هزار دانشجو، تنها بیست تن آنان امروز آمده بودند. وقتی تماس گرفتیم، تعداد زیاد به دلیل وضعیت فعلی امنیتی حاضر نشدند که به درس بیایند.»

دانشگاه‌های خصوصی در حالی فعالیت‌های شان را آغاز کرده اند که درس‌ها در دانشگاه‌های دولتی هنوز آغاز  نشده است، اما وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که پس از جدا سازی صنف‌های پسران و دختران، فعالیت این دانشگاه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

آغاز درس‌ها در داشگاه‌های خصوصی بربنیاد طرح تازه

درهمین حال، برخی از مسوولان دانشگاه‌های خصوصی از آماده‌گی‌ها برای عملی ساختن این طرح خبر می‌دهند، اما از حضور کمرنگ دانشجویان در دانشگاه‌ها  نگران استند.

Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که بربنیاد طرح تازه، درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی آغاز شده است، اما صنف‌های دختران و پسران جدا خواهد بود.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که صنف‌های دختران از سوی استادان زن تدریس خواهد شد و ادامه درس‌ها در صنف‌های مشترک دختران و پسران برای آنان پذیرفتنی نیست.

عبدالباقی گفت: «بعضی دانشگاه‌ها این امکانات را دارند تا تعمیر جداگانه برای دختران داشته باشند. اما بعضی دانشگاه‌ها یک تعمیر دارند. آنان می‌توانند اوقات درسی دختران و پسران را جدا سازند.»

قدسیه احمدی دانش‌جوی طب در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل است. او تنها دانش‌جوی دختر در یک صنف است. هرچند قدسیه آرزو دارد که به آموزش‌اش ادامه بدهد، اما می‌گوید که اوضاع کنونی برای زنان، برخی ازهم صنفانش را نگران ساخته است.

قدسیه احمدی گفت: «طالبان گفته اند که در حکومت شان به زنان زیاد سهم نمی‌دهند. این ما را نگران ساخته که درس بخوانیم و کار برای ما پیدا نشود.»

درهمین حال، برخی از مسوولان دانشگاه‌های خصوصی از آماده‌گی‌ها برای عملی ساختن این طرح خبر می‌دهند، اما از حضور کمرنگ دانشجویان در دانشگاه‌ها  نگران استند.

زین العابدین، معاون یکی از دانشگاه‌های خصوصی در این باره گفت: «از میان دو هزار دانشجو، تنها بیست تن آنان امروز آمده بودند. وقتی تماس گرفتیم، تعداد زیاد به دلیل وضعیت فعلی امنیتی حاضر نشدند که به درس بیایند.»

دانشگاه‌های خصوصی در حالی فعالیت‌های شان را آغاز کرده اند که درس‌ها در دانشگاه‌های دولتی هنوز آغاز  نشده است، اما وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که پس از جدا سازی صنف‌های پسران و دختران، فعالیت این دانشگاه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره