تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت ۱۵۳ رسانه در ۲۰ ولایت در کم‌تر از یک ماه

نهادهای پشتیبان رسانه‌‎ها می‌گویند که از زمان سقوط حکومت پیشین تا اکنون، فعالیت ۱۵۳ رسانه در ۲۰ ولایت کشور متوقف شده اند.

آنان هشدار می‌دهند که اگر به بحران مالی رسانه‌ها و محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها توجه نشود، رسانه‌های بیشتری در روزهای آینده بسته خواهند شد.

حجت الله مجددی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «اگر نهادهای حامی رسانه‌ها به رسانه‌های افغانستان توجه نکنند، ما به زودی شاهد متوقف شدن کار رسانه‌های دیگر نیز خواهیم بود.»

مسرور لطفی، نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت: «ادامه این کار باعث نگرانی شده است و از نهادهای بین المللی برای رسیدگی به این وضعیت تقاضا داریم که هر چه عاجل دست به کار شوند، اگر نه جنازه آزادی بیان و سایر آزادی‌های انسانی و شهروندی در افغانستان ادا خواهد شد.»

از سویی هم، مسوولان یک رسانه خصوصی که به تازه‌گی فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی توان ادامه فعالیت‌های رسانه‌یی را ندارند.

رادیو میلمه در سال ۲۰۱۱ در پکتیکا آغاز به فعالیت کرد و به گفته مسوولان آن، این رادیو در بیش از یک دهه گذشته برنامه‌های گوناگونی چون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی داشته است.

اما اکنون مسوولان این رادیو می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت رادیوی میلمه متوقف شده است.

یعقوب خان منظور، صاحب امتیاز رادیو میلمه، گفت: «به خاطر نامناسب بودن وضعیت کاری و مشکلات اقتصادی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌ایم.»

رادیوی میلمه با ۳۵ کارمند در سیزده ولایت نشرات داشته و اکنون با متوقف شدن آن تمام کارمندان این رادیو کارهای شان را از دست داده اند.

جمال الدین الهام، خبرنگار رادیو میلمه، گفت: «بدبختانه بخاطر مشکلات اقتصادی رسانه ما کارش متوقف شد.»

محمد اکرم شهاب، خبرنگار رادیو میلمه، گفت: «این رادیو بخاطر مشکلات اقتصادی کارش متوقف شد و ما هم وظیفه خود را از دست دادیم.»

به گفته نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، افزون بر مشکلات اقتصادی، وضع محدودیت‌ها چالش دیگری است که سبب متوقف شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور شده است. طالبان اما می‌گویند که می‌کوشند تا زمینه‌ی فعالیت مصئون را برای رسانه‌ها و خبرنگاران ایجاد کنند.

توقف فعالیت ۱۵۳ رسانه در ۲۰ ولایت در کم‌تر از یک ماه

آمار نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نشان می‌دهند که ۱۵۳ رسانه دیداری، چابی و شنیداری در۲۰ ولایت کشور به علت مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها نشرات شان را متوقف کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نهادهای پشتیبان رسانه‌‎ها می‌گویند که از زمان سقوط حکومت پیشین تا اکنون، فعالیت ۱۵۳ رسانه در ۲۰ ولایت کشور متوقف شده اند.

آنان هشدار می‌دهند که اگر به بحران مالی رسانه‌ها و محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها توجه نشود، رسانه‌های بیشتری در روزهای آینده بسته خواهند شد.

حجت الله مجددی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «اگر نهادهای حامی رسانه‌ها به رسانه‌های افغانستان توجه نکنند، ما به زودی شاهد متوقف شدن کار رسانه‌های دیگر نیز خواهیم بود.»

مسرور لطفی، نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت: «ادامه این کار باعث نگرانی شده است و از نهادهای بین المللی برای رسیدگی به این وضعیت تقاضا داریم که هر چه عاجل دست به کار شوند، اگر نه جنازه آزادی بیان و سایر آزادی‌های انسانی و شهروندی در افغانستان ادا خواهد شد.»

از سویی هم، مسوولان یک رسانه خصوصی که به تازه‌گی فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی توان ادامه فعالیت‌های رسانه‌یی را ندارند.

رادیو میلمه در سال ۲۰۱۱ در پکتیکا آغاز به فعالیت کرد و به گفته مسوولان آن، این رادیو در بیش از یک دهه گذشته برنامه‌های گوناگونی چون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی داشته است.

اما اکنون مسوولان این رادیو می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت رادیوی میلمه متوقف شده است.

یعقوب خان منظور، صاحب امتیاز رادیو میلمه، گفت: «به خاطر نامناسب بودن وضعیت کاری و مشکلات اقتصادی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌ایم.»

رادیوی میلمه با ۳۵ کارمند در سیزده ولایت نشرات داشته و اکنون با متوقف شدن آن تمام کارمندان این رادیو کارهای شان را از دست داده اند.

جمال الدین الهام، خبرنگار رادیو میلمه، گفت: «بدبختانه بخاطر مشکلات اقتصادی رسانه ما کارش متوقف شد.»

محمد اکرم شهاب، خبرنگار رادیو میلمه، گفت: «این رادیو بخاطر مشکلات اقتصادی کارش متوقف شد و ما هم وظیفه خود را از دست دادیم.»

به گفته نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، افزون بر مشکلات اقتصادی، وضع محدودیت‌ها چالش دیگری است که سبب متوقف شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور شده است. طالبان اما می‌گویند که می‌کوشند تا زمینه‌ی فعالیت مصئون را برای رسانه‌ها و خبرنگاران ایجاد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره