Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی یونسکو از پیامدهای منفی جداسازی صنف‌های دختران و پسران

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونیسکو می‌گوید که جداسازی صنف‌های دختران و پسران تاثیر منفی بر آموزش‌ دانش‌جویان در افغانستان خواهد داشت. 

بربنیاد اعلامیه یونسکو، طرح تازه تحصیلات عالی دست آوردهای مهم آموزشی را با خطر جدی روبر خواهد ساخت.

در بخشی از اعلامیه‌ی یونسکو آمده است: «ممنوعیت آموزش مختلط و آموزش زنان از سوی مردان، دست آوردهای مهم در زمینه آموزش را در خطر جدی قرار داده و تاثیر منفی عمیق روی آموزش دختران در افغانستان خواهد گذاشت.»

مینه که یکی از دانشجویانی دانشکده کمپیوتر ساینس در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل است، به طلوع‌نیوز می‌گوید که پس از نزدیک به یک ماه امروز به دانشگاه رفته است و بسیاری از دانشجویان در صنف‌ها حضور نداشتند. 

در همین حال شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به طرح تازه وزرات تحصیلات می‌گویند که تطبیق طرح جدا سازی صنف‌های دختران و پسران زمانگیر خواهد بود و امکان حذف مضامین‌ و جایگزین آن نیز در کوتاه مدت کار مشکل است.

ظهیر مصدق، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «ما دست آوردی را که در بیست سال داریم، نمی‌توانیم در جریان یک ماه یا دو ماه حذف کنیم و مضامین دیگر را جایگزین آن کنیم.»

نجیب الله واحدی، یکی از استادان دیگر دراین باره گفت: «عملی ساختن طرح جداسازی، دایره تحصیل برای دختران را تنگ‌تر می‌سازد و این باعث می‌شود که بانوان دیگر به تحصیل روی نیاورند.»

این در حالی است که روز یک‌شنبه، عبد الباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، آموزش مختلط پسران و دختران را خلاف ارزش‌های اسلامی و ملی عنوان کرد و افزود که به زودی این روند خاتمه می‌یابد.

نگرانی یونسکو از پیامدهای منفی جداسازی صنف‌های دختران و پسران

بربنیاد اعلامیه یونسکو، طرح تازه تحصیلات عالی دست آوردهای مهم آموزشی را با خطر جدی روبر خواهد ساخت.

Thumbnail

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونیسکو می‌گوید که جداسازی صنف‌های دختران و پسران تاثیر منفی بر آموزش‌ دانش‌جویان در افغانستان خواهد داشت. 

بربنیاد اعلامیه یونسکو، طرح تازه تحصیلات عالی دست آوردهای مهم آموزشی را با خطر جدی روبر خواهد ساخت.

در بخشی از اعلامیه‌ی یونسکو آمده است: «ممنوعیت آموزش مختلط و آموزش زنان از سوی مردان، دست آوردهای مهم در زمینه آموزش را در خطر جدی قرار داده و تاثیر منفی عمیق روی آموزش دختران در افغانستان خواهد گذاشت.»

مینه که یکی از دانشجویانی دانشکده کمپیوتر ساینس در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل است، به طلوع‌نیوز می‌گوید که پس از نزدیک به یک ماه امروز به دانشگاه رفته است و بسیاری از دانشجویان در صنف‌ها حضور نداشتند. 

در همین حال شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به طرح تازه وزرات تحصیلات می‌گویند که تطبیق طرح جدا سازی صنف‌های دختران و پسران زمانگیر خواهد بود و امکان حذف مضامین‌ و جایگزین آن نیز در کوتاه مدت کار مشکل است.

ظهیر مصدق، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «ما دست آوردی را که در بیست سال داریم، نمی‌توانیم در جریان یک ماه یا دو ماه حذف کنیم و مضامین دیگر را جایگزین آن کنیم.»

نجیب الله واحدی، یکی از استادان دیگر دراین باره گفت: «عملی ساختن طرح جداسازی، دایره تحصیل برای دختران را تنگ‌تر می‌سازد و این باعث می‌شود که بانوان دیگر به تحصیل روی نیاورند.»

این در حالی است که روز یک‌شنبه، عبد الباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، آموزش مختلط پسران و دختران را خلاف ارزش‌های اسلامی و ملی عنوان کرد و افزود که به زودی این روند خاتمه می‌یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره